Forfatterforbundets vedtægter


Love for Forfatterforbundet

(Vedtaget paa Generalforsamlingen den 28. Maj 1942)

 1. Foreningens Navn er Forfatterforbundet.
 2. Forbundets Formaal er: At varetage danske skønlitterære Forfatteres kunstneriske og økonomiske Interesser.
 3. Optages kan enhver aktiv skønlitterær Forfatter, hvis Optagelse vil gavne Forbundets Formaal. Optagelse finder kun Sted efter Indbydelse. Indstillingen sker af et af Bestyrelsen nedsat Tremandsudvalg. Indstillingen kan kasseres af Bestyrelsen med simpel Stemmeflertal. Foreningens Formand er født Medlem af Tremandsudvalget. De to andre Medlemmer der ikke maa sidde i Bestyrelsen, vælges af denne hvert Aar i Maj. Genvalg kan kun finde Sted efter et Aars Karenstid.
 4. Bestyrelsen bestaar af en Formand og seks Medlemmer. Formanden vælges paa en Generalforsamling i første Halvdel af Maj paa to Aar. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsens øvrige Medlemmer vælges ligeledes af en Generalforsamling - dog saaledes at Halvdelen af disse hvert Aar afgaar efter Tur. De tre første afgaar 1943 efter Lodtrækning. Bestyrelsen kan genvælges.
 5. Hvis et Bestyrelsesmedlem udtræder mellem Valgene, indtræder i hans Sted det Medlem, der har faaet flest Stemmer ved sidste Valg uden at have opnaaet Valg til Bestyrelsen.
 6. Valg foregaar skriftligt med almindelig Stemmeflertal.
 7. Bestyrelsen vælger selv Næstformand, Sekretær og Kasserer.
 8. Et Medlem udgaar af Foreningen, hvis han i eet Aar ikke har betalt Kontingent eller i tre Aar ikke har offentliggjort noget skønlitterært Værk. Treaarsbestemmelsen gælder dog ikke, saafremt Vedkommende har en Produktion af syv Bøger, Skuespil, Hørespil eller Filmsmanuskripter bag sig. Bestemmelsen om Udtrædelse kan dog fraviges efter Bestyrelsens Skøn.
 9. Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes senest inden 3 Uger, naar 1/6 af Medlemmerne kræver det.
 10. Et Medlem, der skader Forbundets Formaal, kan ekskluderes af Bestyrelsen med 2/3 Majoritet. Det ekskluderede Medlem har Ret til at møde paa den følgende Generalforsamling og indanke Sagen for Generalforsamlingens Afgørelse. Beslutningen træffes her med 2/3 Majoritet.
 11. Medlemsbidraget er for Tiden 10 Kr. aarlig, som indbetales halvaarsvis.
 12. Forbundets Opløsning kan kun vedtages, saafremt 4/5 af samtlige Medlemmer ved ekstraordinær Generalforsamling stemmer derfor.
  I Tilfælde af Forbundets Opløsning overføres Forbundets Midler til Forfatterforeningens Enkepension.

Kilde:
Forfatteren, 1. årg. nr. 1., november 1942, side 8


Ændring på den ekstraordinære generalforsamling 27. februar 1943

Sidste punktum i § 4 ændret til:
Afgående bestyrelsesmedlemmer kan først genvælges efter et Aars Karenstid.

Til § 8 tilføjes et stykke 2:

Et Medlem, der udgaar paa Grund af Kontingentrestance, er berettiget til at blive genoptaget efter et Aars Karenstid og efter at have betalt Restancen samt Kontingent for Karensaaret.

Efter § 10 indsættes en ny § 11:

Bestyrelsen i Forfatterforbundet er paa Medlemmernes Vegne bemyndiget til at træffe bindende kollektive Aftaler. Inden væsentlige Aftaler træffes, skal disse forelægges til Godkendelse for en ekstraordinær Generalforsamling, hvor mindst en Trediedel af Medlemmerne er til Stede. Til Vedtagelsen kræves almindelig Stemmeflertal.

Som konsekvens af dette bliver § 11 og 12 til henholdsvis § 12 og 13.

Kilde:
Forfatteren, 1. årg. nr. 4., marts 1943, side 7


Forbundets Love (efter generalforsamlingen 15. maj 1943)

 1. Foreningens Navn er Forfatterforbundet.
 2. Forbundets Formaal er: At varetage danske skønlitterære Forfatteres kunstneriske og økonomiske Interesser.
 3. Optages kan enhver aktiv skønlitterær Forfatter, hvis Optagelse vil gavne Forbundets Formaal. Optagelse finder kun Sted efter Indbydelse. Indstillingen sker af et af Bestyrelsen nedsat Tremandsudvalg. Indstillingen kan kasseres af Bestyrelsen med simpel Stemmeflertal. Foreningens Formand er født Medlem af Tremandsudvalget. De to andre Medlemmer der ikke maa sidde i Bestyrelsen, vælges af denne hvert Aar i Maj. Genvalg kan kun finde Sted efter et Aars Karenstid.
 4. Bestyrelsen bestaar af en Formand og seks Medlemmer. Formanden vælges paa en Generalforsamling i første Halvdel af Maj paa to Aar. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsens øvrige Medlemmer vælges ligeledes af en Generalforsamling - dog saaledes at Halvdelen af disse hvert Aar afgaar efter Tur. De tre første afgaar 1943 efter Lodtrækning. Bestyrelsen kan genvælges.
 5. Hvis et Bestyrelsesmedlem udtræder mellem Valgene, indtræder i hans Sted det Medlem, der har faaet flest Stemmer ved sidste Valg uden at have opnaaet Valg til Bestyrelsen.
 6. Den ordinære Generalforsamling skal finde sted i første Halvdel af Maj.
  En Generalforsamling er lovlig indkaldt med 8 Dages Varsel.
  En Generalforsamling kan kun foretage Lovændringer, saafremt 1/3 af Medlemmerne er mødt.
  Til Lovændringer, Valg og andre Vedtagelser kræves almindeligt Stemmeflertal, saafremt intet andet er vedtaget.
  Valg skal, saafremt det er opstillet mere end én Kandidat, foregaa skriftligt.
 7. Bestyrelsen vælger selv Næstformand, Sekretær og Kasserer.
 8. Et Medlem udgaar af Foreningen, hvis han i eet Aar ikke har betalt Kontingent eller i tre Aar ikke har offentliggjort noget skønlitterært Værk. Treaarsbestemmelsen gælder dog ikke, saafremt Vedkommende har en Produktion af syv Bøger, Skuespil, Hørespil eller Filmsmanuskripter bag sig. Bestemmelsen om Udtrædelse kan dog fraviges efter Bestyrelsens Skøn.
  Et Medlem, der udgaar paa Grund af Kontingentrestance, er berettiget til at blive genoptaget efter et Aars Karenstid og efter at have betalt Restancen samt Kontingent for Karensaaret.
 9. Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes senest inden 3 Uger, naal 1/6 af Medlemmerne kræver det.
 10. Et Medlem, der skader Forbundets Formaal, kan ekskluderes af Bestyrelsen med 2/3 Majoritet. Det ekskluderede Medlem har Ret til at møde paa den følgende Generalforsamling og indanke Sagen for Generalforsamlingens Afgørelse. Beslutningen træffes her med 2/3 Majoritet.
 11. Bestyrelsen i Forfatterforbundet er paa Medlemmernes Vegne bemyndiget til at træffe bindende kollektive Aftaler. Inden væsentlige Aftaler træffes, skal disse forelægges til Godkendelse for en ekstraordinær Generalforsamling, hvor mindst en 1/3 af Medlemmerne er til Stede. Til Vedtagelsen kræves almindelig Stemmeflertal.
 12. Medlemsbidraget er for Tiden 10 Kr. aarlig, som indbetales halvaarsvis.
 13. Forbundets Opløsning kan kun vedtages, saafremt 4/5 af samtlige Medlemmer ved ekstraordinær Generalforsamling stemmer derfor.
  I Tilfælde af Forbundets Opløsning overføres Forbundets Midler til Forfatterforeningens Enkepension.

Kilde:
Forfatteren, 1. årg. nr. 6., juni 1943, side 4-5.


Efter generalforsamlingen 11. maj 1944

Til § 7 tilføjes, at kassereren og medlemsbladets redaktør skal være medlem af bestyrelsen.

§ 11 ændres til:

Inden væsentlige Aftaler træffes, skal disse enten udsendes til Urafstemning eller forelægges til Godkendelse for en extraordinær Generalforsamling, hvor mindst en Trediedel af Medlemmerne er tilstede. Det er Bestyrelsen der afgør, hvilken af disse to Fremgangsmaader der skal anvendes. Til Vedtagelse kræves almindelig Stemmeflerhed.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til Forfatterforbundet

Udarbejdet 17. marts 1998 af Niels Jensen


Opdateret af