Statens Kunstfond 2000


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2000


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 2000

Litteraturudvalget har forsat sit gode samarbejde i 2000 og har forvaltet de betroede midler efter præcis samme grundindstilling som i året før, nemlig at ingen genre på forhånd er dømt ude. Om ansøgeren skriver lyrik eller prosa, for børn eller voksne, er efter vores opfattelse underordnet. Det afgørende er, om der er tale om litteratur af høj kvalitet. Når det er tilfældet, føler udvalget sig forpligtet til at yde en så stor støtte, som legat eller stipendium, vi overhovedet har mulighed for. I den forbindelse kunne vi sagtens finde anvendelse for flere penge, men må dog samtidig konstatere at det beløb, vi faktisk har til rådighed, fortsat er større end for noget tidligere udvalg.

Som i vores første år har vi valgt at operere med pænt store legatstørrelse idet vi hellere vil imødekomme lidt færre ansøgninger end "sprede" rådighedsbeløbet til flere, med små og utilstrækkelige legater til følge. Hvad legatstørrelser angår, har vi fastholdt de beløb, vi blev enige om ved vores tiltræden i 1999, nemlig legater på 150.000, 100.000 og 50.000. Den særlige legattype, som vi indledte sidste år, nemlig "Turbolegaterne", der kan tilfalde forfattere der har brug for ekstra stimulering, har ligeledes samme størrelse, nemlig 200.000 kr. Derimod har vi forhøjet beløbet ved præmiering fra 50.000 kr. til nu 65.000 kr.

Vi har i år kunnet uddele hele otte treårige stipendier, til otte unge eller yngre forfattere. Det har vi gjort med stor glæde, velvidende at netop det treårige stipendium er af meget stor betydning i begyndelsen af forfatterkarrieren. I forhandlingerne om, hvem stipendierne skulle tilfalde, var en del andre kvalificerede navne end de otte også på tale. Det synes vi naturligvis er stærkt opmuntrende: at der for øjeblikket er så stor tilgang af talentfulde forfattere. Det lover godt for fremtiden.

Af de såkaldte igangsætningsstipendier har vi i år udpeget syv modtagere. Udvalget er stadig i tvivl om hvorvidt disse stipendier egentlig har nogen mening, for ved de ordinære uddelinger i foråret har vi ikke registreret nogen særlig fjendtlighed overfor ungdommen - som igangsætningsstipendierne jo retter sig mod - hverken hos os selv eller hos fondens øvrige fagudvalg. Nærmest tværtimod.

Vi har i år kunnet indstille to forfattere til livsvarig ydelse og konstaterer med tilfredshed at Repræsentantskabet har tiltrådt begge vores anbefalinger. Dog markerede Repræsentantskabet en vis skepsis mht. en af kandidaterne, nærmere bestemt den pågældendes relativt unge alder – 38 år. Et enkelt medlem af Repræsentantskabet ytrede, at udvalget for litteratur åbenbart har svært ved at finde egnede kandidater eftersom vi anbefaler en så ung forfatter. Her kan vi heldigvis berolige Repræsentantskabet: litteraturudvalget har ikke svært ved at finde kandidater til de livsvarige ydelser. Der er stadig en del fortjenstfulde ældre forfattere, som endnu ikke har modtaget denne udmærkelse. Og der er ikke mindst en hel del yngre forfattere som efterhånden har markeret sig så stærkt, at de inden så længe må komme i betragtning. Men afgørende for hvem litteraturudvalget anbefaler er naturligvis en vurdering af den kunstneriske værdi af kandidaternes arbejde.

Vi har i år præmieret tre udgivelser, alle fra efteråret 99. For at et værk kan præmieres mener vi, som i 99, at der må være tale om et værk der betegner et højdepunkt i sæsonen samt i forfatterens produktion. På den baggrund valgte vi ikke at præmiere nogle af de bøger, der udkom i foråret 2000. Op til flere fremragende forfattere udgav ganske vist bøger i denne sæson, men vi mente – og mener – netop ikke at der i nogle af tilfældene var tale om højdepunkter i den enkeltes produktion. Det ser heldigvis lysere ud for efterårssæsonen 2000.

I lighed med vores første år har vi også i 2000 støttet enkelte litterære arrangementer. Vi mener fortsat ikke at formidling af litteraturen er vores bord, men i konkrete tilfælde, hvor vi har sikkerhed for at pengene kommer forfattere til gode, støtter vi gerne.

År 2001 bliver vores sidste år "på pinden", derfor vil vi i den nærmeste fremtid foreslå at vi får lov til at gøre rent bord efter os, dvs. at det betros os også at præmiere de bøger, der udkommer sidst i vores periode, nemlig efteråret 2001. Vi ved af egen erfaring, at det er noget af en belastning for et nyt udvalg, straks ved dets tiltræden, at skulle læse og vurdere en hel sæsons bøger.

Ellers er vi ved godt mod og parat til nye eventyr i bøgernes verden.

Merete Torp, Bent Haller og Bent Vinn Nielsen


Uddelinger

Litteraturudvalget har i 2000 modtaget 283 ansøgninger, hvoraf 102 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 8 legater til efterladte efter forfattere.

2-årige igangsætningsstipendier á 75.697 kr.

Helle Thornvig Christensen
Rune Larsen Homann
Knud Olav Jensen
Claus Lerche Andersen
Mikael Miki Kuhre
Line Lenskjær
Rune Brink Schleimann

3-årigt arbejdsstipendier á 240.000 kr.

Claus Beck-Nielsen
Morten Blok
Mads Storgaard Jensen
Christian Jungersen
Hanne Kvist
Davis Læby
Tóroddur Poulsen
Jesper Wung-Sung

Arbejdslegater

Naja Marie Aidt
Sven Assels
Solvej Balle
Lisbeth Bendixen
Jens Blendstrup
Thomas Boberg
Klavs Bondebjerg
Jytte Borberg
Jens Branner
Niels Brunse
Camilla Christensen
Camilla Deleuran
Daniel Dencik
Karen Marie Edelfeldt
Jens-Martin Eriksen
Birgit Filskov
Jørn Frederiksen
Christian Yde Frostholm
Rolf Gjedsted
Marco Goli
Barbara Gress
Katrine Marie Guldager
Mark Hebsgaard
Helle Helle
Merete Pryds Helle
Lene Henningsen
Christina Hesselholdt
Benn Q. Holm
Per Højholt
Carsten Jensen
John Bang Jensen
Thøger Jensen
Erling Jepsen
Ida Jessen
Søren Jessen
Claes Johansen
Pia Juul
Hans Otto Jørgensen
Dorte Karrebæk
John Fellow Larsen
Marianne Larsen
Ole Henrik Laub
Lotte Linck
Henning Mortensen
Bodil Nielsen
Lone Munksgaard Nielsen
Jóanes Nielsen
Helle Nyberg
Erik Trigger Olesen
Inge Pedersen
Albert Hytteballe Petersen
Peter Poulsen
Juliane Preisler
Gorm Frederik Rasmussen
Grete Roulund
Jørgen Rytter
Peter Rønnov-Jessen
Morten Sabroe
Asger Schnack
Peer Sibast
Ivars Silis
Jan Sonnergaard
Ditte Steensballe
Nicolaj Stochholm
Birgit Strandbygaard
Morten Søndergaard
Bjørn Themsen
Søren Ulrik Thomsen
Tomas Thøfner
Morti Vizki
Maj-Britt Willumsen
Grzegorz Wróblewski
Søren Würtz

Rejselegater

Jan Bredsdorff
Christian Dorph
Inge Eriksen
Henning Goldbæk
Gynther Hansen
Klaus Høeck
Janina Katz
Peter Laugesen
Karl E. Rasmussen
Niels Simonsen
Hanne Marie Svendsen
Pia Tafdrup

Præmieringer à 65.000 kr.

Lars Bonnevie, oversættelse af Louis-Fredinand Céline: Rejse til nattens ende
Vibeke Grønfeldt: Det rigtige
Laus Strandby Nielsen: Mellemrum

Støtte til projekter

Digternes Saloon til forfatterhonorarer i forbindelse med oplæsningsarrangementer

Bestillingshonorarer

Den Anden Opera til Anne Marie Bjerg

Legater til forfatteres efterladte

Helle Kastberg Bjerregaard
Inga Klitgaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Katrine Ussing
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2000 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere

Poul Anker Bech
Inge Lise Westman
Jane Balsgaard

Skønlitterære forfattere

Knud Erik Pedersen
Pia Juul

Komponister

Poul Dissing
Hans Abrahamsen

Skabende kunstnere inden for film og teater

Lars Juhl

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2000 indeholdt bl.a. følgende poster:

							   Udgifter	   Indtægter
Finanslovsbevilling..............................			 79.700.000,00
Finanslovsbevilling - Igangsætningsstipendier....			 16.733.463,00
Forfattere:
 3-årige stipendier					 3.600.000,00
 Igangsætningsstipendier				 2.176.914,00
 Engangsydelser					 6.569.000,00
 Efterladte efter kunstnere				  128.000,00
 Præmieringer						  195.000,00
 Bestillingshonorarer					   10.000,00
Andre foranstaltninger					   1.005,00
 Rest overført til 2001				  184.958,75
Balance 						104.042.784,19	104.042.784,19

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2001 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXVI. 1. januar - 31. december 2000. 2001.


Opdateret af