Statens Kunstfond 2006


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2006


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2006

Udvalgets primære arbejde var som i fjor koncentreret om den store forårsuddeling. I alt blev der afleveret 287 ansøgninger om stipendier og legater fra en bevilling på 16.495.300 kr. Også i år var en tredjedel af midlerne, 5,7 mio. kr., øremærket til treårige arbejdsstipendier.
Disse er fra og med 2006 opjusteret fra 720.000 til 840.000 kr., som udbetales med 280.000 kr. årligt. Vi uddelte derfor »kun« ni store stipendier ved overrækkelsesfesten, som fandt sted den 11. maj. Midlerne tilfaldt Lisbeth Brun, Mathilde Walter Clark, Benn Q. Holm, Lone Hørslev, Kristian Ditlev Jensen, Mikael Josephsen, Sidsel Falsig Pedersen, Dy Plambeck og Jakob Martin Strid. Motiveringerne kan læses på kunstfondens hjemmeside.
Det var atter en lettelse at råde over så mange store stipendier. Vi havde mulighed for at støtte bredt i feltet af former, udtryk og genrer, og vi undgik de voldsomme diskussioner, som må være svære at komme udenom, hvis man kun kan fordele to-tre store ydelser. Diskuteret blev der selvsagt, hen ad vejen også ganske livligt, men vi var enige om den færdige liste.

Lettelsen har dog sin pris. Efter fordelingen af de treårige arbejdsstipendier er der kun 10,8 mio. tilbage til udvalgets øvrige dispositioner. Vi vil gerne give stipendier, som kan mærkes og gør en reel forskel i forfatternes økonomi. Samtidig ønsker vi at støtte så mange som muligt – for af små 300 ansøgninger er det højest 50, som vi er enige om at lægge væk. Der er sjældent tale om ukvalificerede henvendelser.
Vi arbejder med tre beløbsrammer: 150.000, 100.000 og 50.000 kr. Desværre går der, når medlemmerne er blevet enige om, hvem der skal støttes, megen arbejdstid med at flytte navne fra den ene kategori til den anden. Vi giver ikke nær så mange legater på 100.000 kr., som vi gerne ville. Til gengæld er det muligt for os at imødekomme halvdelen af de indsendte ansøgninger. I år kunne vi reagere positivt på 149 stykker. En liste over modtagerne findes andetsteds i denne årsberetning.

Tager vi alder, køn, bosted m.v. i betragtning, når vi giver tilsagn eller afslag? Vort generelle vurderingsgrundlag -som er meget åbent -blev skitseret i sidste års beretning og kan læses på kunstfondens hjemmeside. Det er fremdeles kvalitetskriteriet, som vejer tungest, og skønt vi af og til ser forskelligt på, hvad litterær kvalitet sådan nærmere er, er der langt imellem de store skænderier. En del af glæden ved dette arbejde er, at man læser tekster, man ellers ikke ville have kendt, og at man lærer en del om sin egen og andres måde at læse på, fordi de enkelte projekter bliver talt grundigt igennem. Vi har alle tre oplevet at skifte mening og blive mindre skråsikre i vor opfattelse af en idé eller tekst. Vi ser ikke så meget på alder og bosted. De størrelser er relative begreber. Man kan skrive alle vegne, og de store stipendier vil typisk tilfalde yngre forfattere, men det skal også være muligt at få en god idé og begynde at realisere den, når man er blevet ældre. Mange ansøgere tilhører den store mellemgruppe af forfattere, som har en anselig produktion bag sig, men ikke tjener så meget ved at skrive, at de kan leve af det. Mens man i Kunstrådets Litteraturudvalg støtter det enkelte værk, prøver Statens Kunstfonds litterære udvalg at give den enkelte kunstner mulighed for at arbejde. Sondringen er ikke særlig hensigtsmæssig og bliver til stadighed diskuteret internt i Kunststyrelsen, men den findes og fungerer i det store hele.
Derfor tager vi i høj grad i betragtning, hvad ansøgerne tidligere har publiceret, men det skal understreges, at ingen er selvskrevne stipendiemodtagere. Vi arbejder seriøst med hver ansøgning og er derfor nødt til at bede om grundige beskrivelser af planer, projekter og ideer. Ja, vi giver støtte til »fortsat kunstnerisk virksomhed«, men ser af og til breve på 10-15 vagt formulerede linier, som blot markerer et økonomisk behov og strengt taget ikke honorerer de formelle krav til en ansøgning. Vi tager afgjort ansøgernes køn i betragtning. I 2006 var der 175 mandlige forfattere og 110 kvindelige forfattere, som søgte midler til at skrive for. Udvalgets tildelinger skulle gerne afspejle denne balance. Det gør den så nogenlunde. 95 mandlige ansøgere modtog i alt kr. 9.502.000, mens 54 kvindelige ansøgere modtog 6.384.800 kr. Det skal understreges, at vi ikke fører millimeterregnskab, og at kønsfaktoren aldrig alene er udslagsgivende, men vi tilstræber en ideel balance, i det mindste hvad angår treårige stipendier og præmieringer.

Vi har også i år valgt at præmiere fire værker fra efterårssæsonen 2005 og fire fra forårssæsonen 2006. I foråret præmierede vi Claus Beck-Nielsens hybridskrift Selvmordsaktionen, Thomas Bobergs digtsamling Livsstil, Christina Hesselholdts kortprosabog En have uden ende og Dorrit Willumsens novellesamling Den dag jeg blev Honey Hotwing. I efteråret valgte vi, før romanerne fik priser andetsteds, at præmiere Ida Jessens Det første jeg tænker på og Knud Romer Jørgensens Den som blinker er bange for døden. Også Inge Pedersens erindringsprosa i Og halsen af en svane og Peter Poulsens markant reviderede digtudvalg Cikaderne synger blev tilgodeset. Vi fastholder en sum på 75.000
kr. til hver bog som præmieres.

I diverse brugerundersøgelser bliver det af og til kritiseret, at det litterære system er for indspist, horisonten for snæver, himlen for lav. De samme kunstnere søger og støtter og priser hinanden i et kredsløb, som man ikke kan få adgang til, hvis man skriver imod den herskende smag i miljøet. Det er efter vor bedste overbevisning ikke tilfældet. Der er ingen kæpheste, hemmelige håndtryk eller uskrevne love og krav. Alle som søger kan modtage et legat, men det kræver at man søger.

Kun præmieringer og livsvarige ydelser tildeles uden ansøgning. For første kategoris vedkommende gælder, at vi ikke kan vurdere værker, som vi ikke kender til. Kun tre-fire forlag sender deres udgivelser til kunstfonden. Andre gør det på opfordring. Enkelte gør det aldrig. Vist forsøger vi at orientere os i strømmen af udgivelser, men det kan i sagens natur være svært at få øje på bøger, som måske ikke fik den fortjente opmærksomhed i dagspressen.
Med hensyn til livsvarige ydelser må det atter understreges, at det ikke er litteraturudvalget, som administrerer disse. Udvalget bliver sandt nok bedt om at pege på en eller flere værdige kandidater til ydelsen, når en sådan bliver ledig på grund af et dødsfald. Det litterære område råder over 73 ydelser til forfattere med skønlitterær produktion, 12 ydelser til forfattere med alment kulturelt forfatterskab og 4 til oversættere. Ydelsen er indtægtsreguleret. Maksimalt udbetales 138.100 kr. pr. år. Ved indtægter over ca. 273.000 kr. reduceres ydelsen til 15.100 kr. pr. år -før skat. En tredjedel af modtagerne får kun denne mindste ydelse.
Når litteraturudvalget har formuleret sit indstillingsforslag, præsenteres dette i Statens Kunstfonds repræsentantskab, en broget forsamling på i alt 38 medlemmer fra de politiske partier, højere uddannelsessteder og diverse kunstnerorganisationer. Det er imidlertid hvert enkelt repræsentantskabsmedlems ret at stille egne kandidater og generelt bringe navne i forslag. Afstemningsproceduren -som er meget uhensigtsmæssig -kræver, at 26 repræsentantskabsmedlemmer er tilstede på det besluttene møde.
Kunstfondens udvalgsmedlemmer har naturligvis hverken stemmeret eller sæde i repræsentantskabet, men møder frem for at motivere deres indstillingsforslag. Det er i stigende grad blevet vigtigt, især for organets politisk funderede medlemmer, ikke at fungere som redskaber for en bevidstløs »blåstempling« af vore forslag. Derfor ser man eksempler på regulære kampafstemninger, der i flere tilfælde er endt med, at repræsentantskabet vedtager at indstille sin »egne« kandidat (hidtil dog ikke for litteraturens vedkommende). Den endelige godkendelse finder sted i Folketinget.
Vi gør så relativt meget ud af denne forklaring, fordi man i vide kredse hylder den opfattelse, at det er de enkelte udvalg i kunstfonden, som sidder og jonglerer med navne og emner til ydelse. Det kan ses på pressens dækning af fænomenet, og det kan ikke mindst mærkes på den strøm af mails og opringninger fra velmenende lobbyister, som man modtager mellem år og dag. Man har i princippet lige så meget, om ikke mere, ud af at rette sin henvendelse til repræsentanten for Akademisk Arkitektforening eller de kulturelle ordførere fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Heldigvis blev det i 2006 kun aktuelt at indstille én kandidat, nemlig essayisten Frederik Dessau, som overtog den livsvarige ydelse ved Johan Fjord Jensens død. Der var ingen problemer i denne forbindelse. I 2007 skal ydelserne efter Jørgen Gustava Brandt og Jytte Borberg placeres. At markere disse dødsfald er en meget vemodig del af vort arbejde.

Fra forskellig side er Litteraturudvalget blevet kritiseret for at favorisere prosaister, både med hensyn til stipendier og præmieringer, mens lyrikerne forfordeles. Nu er mange forfattere både lyrikere og prosaister, men kritikken er muligvis ikke helt uberettiget, og vi vil tage den til efterretning i forbindelse med den kommende forårsuddeling, som bliver dette tremandsudvalgs sidste.
Det kan røbes, at vi af og til diskuterer, i hvor høj grad sangtekster, grafiske romaner og diverse digitale eller sceniske eksempler på sproglig performance kan betragtes som litteratur. Vi blev ikke enige om sangene, men vi har støttet en tegneserieforfatter. Det er heller ikke rigtigt, at vi altid afviser børneog ungdomslitteratur. Eksempelvis fik Jakob Martin Strid i år sit store arbejdsstipendium, fordi han vil skabe flere illuminerede rim som teksterne i Min mormors gebis.

Tonen i denne beretning har fået en vrissen snert, som ikke er dækkende for arbejdet i vort udvalg. Faktisk mener vi, at det lykkedes at finde de rigtige stipendiemodtagere, og vi tager manglen på klager som udtryk for, at man overvejende deler vor opfattelse. Vi glæder os til at læse de bøger, som vi har været med til at sætte i gang.

Bo Green Jensen /formand      Anne Marie Ejrnæs      Henk van der Liet

Grøn skillelinie

Litteraturudvalget har i 2006 modtaget 287 ansøgninger, hvoraf 149 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendier

Lisbeth Brun / 840.000
Mathilde Walter Clark / 840.000
Benn Q. Holm / 840.000
Lone Hørslev / 840.000
Kristian Ditlev Jensen / 840.000
Mikael Josephsen / 840.000
Sidsel Falsig Pedersen / 840.000
Dy Plambeck / 840.000
Jakob Martin Strid / 840.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen / 100.000
Naja Marie Aidt / 100.000
Muniam Alfaker / 50.000
Annemette Kure Andersen / 100.000
Trine Andersen / 50.000
Vita Andersen / 50.000
Solvej Balle / 100.000
Jesper Berg / 50.000
Morten Blok / 50.000
Sara Blædel / 50.000
Kim Blæsbjerg / 50.000
Lars Bonnevie / 50.000
Connie Bork / 50.000
Jeppe Brixvold / 50.000
Jonas Bruun / 50.000
Claus Handberg Christensen / 50.000
Steen Bach Christensen / 50.000
Robert Zola Christensen / 50.000
Camilla Christensen / 100.000
Harald Voetmann Christiansen / 100.000
Stig Dalager / 50.000
Christian Dorph / 50.000
Jakob Ejersbo / 100.000
Christina Englund / 50.000
Jens-Martin Eriksen / 100.000
Karen Fastrup / 100.000
Birgit Filskov / 50.000
Peter H. Fogtdal / 100.000
Kristian Bang Foss / 50.000
Niels Frank / 150.000
Christian Yde Frostholm / 50.000
Simon Fruelund / 50.000
Ulrikka S. Gernes / 50.000
Ulrik Gräs / 100.000
Katrine Marie Guldager / 100.000
Martin Hall / 50.000
Kirsten Hammann / 100.000
Niels Hav / 50.000
Merete Pryds Helle / 100.000
Helle Helle / 100.000
Vibeke Henningsen / 50.000
Iselin C. Hermann / 50.000
Christina Hesselholdt / 100.000
Kristian Himmelstrup / 50.000
Sulaima Hind / 50.000
Sven Holm / 100.000
Henriette Houth / 50.000
Peter Vind Huss / 45.000
T.S. Høeg / 50.000
Peter Højrup / 50.000
Lotte Inuk / 50.000
Thøger Jensen / 50.000
Claes Johansen / 50.000
Susanne Jorn / 50.000
Jamal Jumá / 50.000
Pia Juul / 100.000
Mette Kappel / 50.000
Hugo Hørlych Karlsen / 50.000
Lars Kjædegaard / 50.000
Palle Kjærulff-Schmidt / 50.000
Janus Kodal / 50.000
Lis Vibeke Kristensen / 50.000
Thomas Krogsbøl / 50.000
Thomas Hvid Kromann / 50.000
Sten Kaalø / 50.000
Michael Larsen / 50.000
Niels Peter Juel Larsen / 50.000
Marianne Larsen / 50.000
Cæcilie Lassen / 50.000
Pablo Henrik Llambías / 100.000
Tomas Lagermand Lundme / 50.000
Klaus Lynggaard / 100.000
Jeff Matthews / 50.000
Lone Mikkelsen / 50.000
Erwin Neutzsky-Wulff / 50.000
Carsten René Nielsen / 100.000
Christian Haun Nielsen / 50.000
Bent Vinn Nielsen / 100.000
Rasmus Nikolajsen / 50.000
Helle Nyberg / 50.000
Marius Nørup-Nielsen / 50.000
Erik Trigger Olesen / 50.000
Inge Pedersen / 50.000
Eddie Thomas Petersen / 50.000
Arne Herløv Petersen / 50.000
Peter Poulsen / 100.000
Tóroddur Poulsen / 50.000
Gorm Rasmussen / 50.000
Gorm Henrik Rasmussen / 50.000
Henrik Rehr / 50.000
Vagn Remme / 50.000
Peter Rønnov-Jessen / 50.000
Morten Sabroe / 100.000
Aleksandar Sajin / 50.000
Aase Schmidt / 50.000
Jens Asbjørn Seehuusen / 50.000
Martin Glaz Serup / 50.000
Lars Skinnebach / 50.000
Ditte Steensballe / 50.000
Nicolaj Stochholm / 100.000
Kristina Stoltz / 100.000
Jannick Storm / 50.000
Charlotte Strandgaard / 50.000
Connie Oona Svabo / 50.000
Morten Søndergaard / 150.000
Preben Major Sørensen / 50.000
Pia Tafdrup / 100.000
Peter Christensen Teilmann / 50.000
Janne Teller / 100.000
Bjørn Themsen / 100.000
Jan Thielke / 50.000
Søren Ulrik Thomsen / 100.000
Thomas Thurah / 50.000
Tomas Thøfner / 50.000
Merete Torp / 50.000
Vibeke Vasbo / 50.000
Jakob Vedelsby / 50.000
Mikkel Wallentin / 50.000
Jesper Wamsler / 50.000
Charlotte Weitze / 100.000
Maj-Britt Willumsen / 50.000
Mette Winge / 50.000
Jesper Wung-Sung / 50.000
Tore Ørnsbo / 50.000
Sven Ørnø / 50.000

Rejselegat

Thomas Boberg / 30.000
Lene Fauerby / 20.000
Simon Glinvad / 25.000
Jens Christian Grøndahl / 30.000
Tove Haraldsted / 14.500
Henrik S. Holck / 20.000
Susanne Jorn / 10.300
Ole Korneliussen / 30.000
Birgitte Livbjerg / 15.000
Mette Moestrup / 20.000
Thomas Qvortrup / 30.000
Martin Glaz Serup / 17.000
Peer Sibast / 25.000
Kirsten Thorup / 30.000
Vibeke Vasbo / 15.000

Præmieringer

Claus Beck-Nielsen / 75.000
For „Selvmordsaktionen“

Thomas Boberg / 75.000
For ”Livsstil”

Christina Hesselholdt / 75.000
For ”En have uden ende”

Ida Jessen / 75.000
For ”Det første jeg tænker på”

Knud Romer Jørgensen / 75.000
For ”Den som blinker er bange for døden”

Inge Pedersen / 75.000
For ”Og halsen af en svane”

Peter Poulsen / 75.000
For ”Cikaderne synger”

Dorrit Willumsen / 75.000
For ”Den dag jeg blev Honey Hotwing”

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Jensen
Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad
Inger M. Woel


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2006 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Viera Collaro

Skønlitterære forfattere
Naja Marie Aidt

Forfattere med alment kulturelt forfatterskab
Frederik Dessau

Komponister
Niels Jørgen Steen

Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere
Knud Holscher

Film- og teaterskabere
Steffen Aarfing

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2006 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling.............................              85.500.000
Videreførsel fra tidligere år                        16.367.037
Afgivne tilsagn i 2006                           92.728.359
Videreførsel til 2007                            9.138.678

Litteratur:          tilsagn     tilsagnsramme      til videreførelse
3-årige stipendier       7.560.000,00 
Arbejdslegater         8.000.000,00 
Rejselegater           331.800,00 
Præmieringer           600.000,00 
LITTERATUR I ALT        16.481.800,00  16.484.300,00          2.500.00

Uddelinger - Film- og teaterudvalget
Film-og teaterudvalget har i 2006 modtaget 274 ansøgninger, hvoraf 51 er imødekommet. Herudover har udvalget uddelt 7 præmieringer.

3-årige arbejdsstipendier

Natasha Arthy / 840.000

Arbejdslegater

Lotte Arnsbjerg / 70.000
Emma Balcázar / 100.000
Christoffer Berdal / 280.000
Julie Bille / 140.000
Lisbeth Burian / 50.000
Zlatko Buric / 140.000
Jon Bang Carlsen / 280.000
Anne Middelboe Christensen / 60.000
Maj Rørbæk Damgaard / 30.000
Klara Elenius / 70.000
Julie Forchhammer / 50.000
Robert Fox / 140.000
Morten Grue / 70.000
Mette Ingvartsen / 95.000
Jesper Jargil / 50.000
Andreas Rosforth Johnsen / 120.000
Kenneth Kreutzmann / 140.000
Catherine Kunze / 70.000
Poul Laursen / 90.000
Tomas Lagermand Lundme / 70.000
Vivian Nielsen / 160.000
Marianne Nilsson / 280.000
Michael Noer / 140.000
Daniel Norback / 140.000
Mia Johanne Olsen / 50.000
Brian Petersen / 90.000
Jokum Rohde / 140.000
Ole Roos / 70.000
Christina Larsen Rosendahl / 280.000
Jeppe Rønde / 280.000
Lærke Sanderhoff / 30.000
Mia Stensgaard / 280.000
Søren Jakob Sundby / 60.000
Daniel Wedel / 70.000
Jacob Wellendorf / 70.000
Anne Regitze Wivel / 140.000
Oliver Zahle / 50.000
Frances Østerfelt / 50.000
Steffen Aarfing / 280.000

Rejselegat

Dennis Denni / 25.000
Sara Gebran / 20.000
Suzanne K. Jacobsen / 10.000
Jesper Garde Kongshaug / 25.000
Mikala Krogh / 31.000
Rune Macdonald / 10.000
Annika Nilsson / 6.500
Elin Pröjts / 16.900
Nikolaj Tarp / 16.900
Christian Braad Thomsen / 15.000
Nikolai Østergaard / 25.000

Præmieringer

Nikolaj Cederholm / 50.000
For forestillingen Guitaristerne

Flemming Jensen / 100.000
For forestillingen Let's Kick Ass

Line Knutzon / 50.000
For forestillingen Guitaristerne

Kenneth Kreutzmann / 100.000
For forestillingen DAS

Anders Thomas Jensen / 100.000
For filmen Adams Æbler

Ole Christian Madsen / 100.000
For filmen Nordkraft

Jacob Thuesen / 100.000
For filmen Anklaget


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2007 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XLII. 1. januar - 31. december 2006. 2007.


Opdateret af