Statens Kunstfond 1974-75


Bestyrelsens beretning - udvalget for fondets virksomhed i henholdt til lovens § l, stk.3.

Forfatteren Martin Elmers skrivelse af 18. marts 1976. Martin Elmer var medlem af repræsentantskabet (udpeget af Danmarks Retsforbunds folketingsgruppe).

Ministeriet tager beretning og regnskab til efterretning.

Udvalget for den litterære kunst 1974-75


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1974-75

Der lå 156 ansøgninger og ventede på behandling, da det nye udvalg trådte til i forsommeren 1974. I tiden derefter, indtil april 1975, kom yderligere et stort antal til. Det første indtryk af dette opbud af ansøgere var bredden i de foreliggende bestræbelser og ideer og stilarter, et meget vidt spektrum, hvad der heller ikke kunne virke overraskende, når man på forhånd havde en fornemmelse af litteraturens mangfoldighed i øjeblikket. Hvis man tidligere har kunnet tale om dominerende retninger eller grupper af forfattere, så er det nu snarere som om mange forskellige tendenser og talenter trives side om side, forholdsvis fredeligt, noget som måske kunne fortolkes derhen, at litteraturen befinder sig i en tilstand af usikkerhed om vejen frem, i en slags overgangsperiode.

Det er ikke fordi der savnes unge kræfter eller nye eksperimenter. Det hører med til billedet af bredde og brogethed, at der ved siden af de kendte og endog traditionelle former arbejdes med forsøg på nye udtryksmidler, med blandinger af kunstarterne, f. eks. kombinationen af ordkunst og billedkunst (hvad der som regel bliver henvist til kunstfondets bestyrelse), eller blandinger af de litterære genrer. Som et eksempel blandt de nye bevægelser, der skaber uro i begreberne om litterær kvalitet, kan nævnes "dokumentarismen", anvendelsen af rapporter og autentiske dokumenter fra virkeligheden på forskellig måde blandet med fiktion eller komponeret sammen i kunstnerisk hensigt, jfr. hvordan f.eks. fotografier kan benyttes til fotomontager eller collager. Dokumentarismen har været pa fremmarch i en række år og kan nok give anledning til overvejelser. Hvor går grænserne mellem kunstnerisk fremstilling, reportage, essayistik, historisk beretning? Det kan undertiden være svært at afgøre. Vi har stået over for manuskripter og planer, som vi har måttet anerkende for litterære kvaliteter, og andre som vi har måttet afvise - eller henvise til andre steder. Det bør bemærkes, at der i dette litterære grænseområde forekommer ting af almenkulturel interesse, som nok kunne fortjene støtte, men hverken falder ind under kunstfond eller forskningsråd. Det gælder fortrinsvis historiske og populærvidenskabelige skrifter.

Det følger næsten umiddelbart af denne tilstand, at også fondets uddelinger bliver præget af en spredning. De personer og værker, vi har fundet det rimeligt at yde støtte, repræsenterer mange og yderst forskellige retninger. Dette vil vi gerne have fremhævet, fordi offentligheden undertiden gennem massemedierne får opmærksomheden samlet omkring specielle sager, som kunne anses for provokerende og udnyttes til at mistænkeliggøre kunstfondets praksis. Den meget omtalte præmiering af teatergruppen Solvognens juleshow er kun en lille fjer i en bred vifte af uddelinger (den lille fjer der kan blive til fem høns). Det ville vist være et tegn på et stillestående kulturliv og et søvnigt kunstfond, om der ikke - bare en gang imellem - indtraf noget, der vakte opsigt og røre.

Sven Møller Kristensen


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget ca. 270 ansøgninger om støtte. Man har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 30.000
Jan Bredsdorff
Ulrik Gräs
Henrik Have
Marianne Larsen
Kaj Nissen
Jannick Storm

Rejsestipendier

Jørgen Gustava Brandt
R. Broby-Johansen
Ivan Malinowski
Ib Michael

Produktionspræmier à kr. 20.000 (uden ansøgning)
Teatergruppen Solvognen: Juleshow (18.-22. december 1974)

Produktionspræmier à kr. 15.000 (uden ansøgning)
Henrik Bjelke: Saturn
Martha Christensen: Som de vil have dig
Dorrit Willumsen: En værtindes smil

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Kristen Bjørnkjær: Hjem til jul
Jette Drewsen: Fuglen
Svend Åge Madsen: Jakkels vandring
Ivan Malinowski: Kritik af tavsheden
Henrik Nordbrandt: Opbrud og ankomster
Ole Sarvig: Forstadsdigte
Dan Turèll: Karma cowboy

Produktionsstøtte på 10.000 kr
Ib Ostenfeld til udgivelse af en bog med humanistisk-essayistisk indhold (Det indre lys, 1975).

Engangsydelser
Claus Balling
Henrik Bjelke
Poul Bjerre
Lars Bonnevie
Poul Borum
Per Aage Brandt
Jens Branner
Suzanne Brøgger
Michael Buchwald
Ditte Cederstrand
Inger Christensen
Robert Corydon
Per Gammelgaard
georgjedde
Gunner Gersov
Maria Giacobbe
Ulf Gudmundsen
Birte Hammer
Gynther Hansen
Ulf Steen Hansen
Aage Hansen-Folehaven
Arne Hartmann
Leif Hjernøe
Iben Holk
Sandra Holm
Sven Holm
Knud Holten
Ole Hyltoft
Henning Ipsen
Hans Lyngby Jepsen
Viktor Jevan
Magnus Johansson
Eiler Jørgensen
Hugo Hørlych Karlsen
Arthur Krasilnikoff
Merete Kruuse
Ole Kröll
Marcus Lauesen
Peter Laugesen
Hans Chr. F. Lauridsen
Jørgen Lindgreen
Vagn Lundbye
Svend Åge Madsen
Viggo Madsen
Henning Mortensen
Lars Nevald
Lean Nielsen
Niels E. Nielsen
Henrik Nordbrandt
Ole Wahl Olsen
Leif Panduro
Arne Herløv Petersen
Poul P.M. Pedersen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Stig Ramsing
Jørn Riel
Ulla Ryum
Peer Sibast
Niels Skousen
Henrik Stangerup
Vagn Steen
Thorsteinn Stefánsson
Finn Søeborg
Flemming Sølberg
Lis Thorbjørnsen
Ebba Torstenson
Poul Vad
Dorrit Willumsen
Vibeke Willumsen
Hilmar Wulff
Jess Ørnsbo

Legater til forfatteres efterladte
Lise Allen
Guri Oluf Bang
Eddy Bønnelycke
Anders la Cour
Marianne la Cour
Tine la Cour
Andrea Ewald
Else Friis-Møller
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Johs. Jørgensen
Edith Kirk
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Beate de Neergaard
Kirsten Ottzen
Fanny Pallesen
Dagny Rasmussen
Karna Reerslev
Gerda Smith
Helene Søiberg
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Jenny Vibe
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1974/75 indeholdt bl.a. følgende poster:

				      UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................  		6.800.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier   		 485.000,00
 Engangsydelser    		 675.000,00
Andre foranstaltninger vedr. litteraturen:
 Produktionspræmier   		 115.000,00

Legater til kunstneres efterladte   	 248.500,00
Balance     			7.234.147.40 	7.234.147.40

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har i perioden 1. april 1974-31. marts 1975 modtaget ca. 20 ansøgninger, hvoraf følgende 8 ansøgninger i henhold til § 1, stk. 3, i loven om Statens Kunstfond er blevet imødekommet:

Den selvejende institution Agitpop fik 20.000 kr. til udgivelse af en sangbog, indeholdende både sange og melodier. Agitpop består af Lone Lindorff, skuespiller, Jacob Oslack, instruktør, Benny Holst, komponist og sanger, Arne Würgler, komponist og sanger, Jesper Jensen, forfatter og Per Schultz, forfatter. Institutionen, der er et non-profitforetagende, udgiver normalt grammofonplader. Agitpop's hidtidige produktion omfatter LP'erne "Europasange", "Skolesange", "Hvorlænge endnu" og en EP "Lærlingesange".

Kunstnerne Stig Brøgger og Hein Heinsen søgte bestyrelsen om 20.000 kr. for at kunne gennemføre en udgivelse af en revideret udgave af deres besvarelse af Kunstakademiets prisopgave 1973. Bestyrelsen besluttede dog efter indhentet udtalelse fra det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg at yde hver af kunstnerne et legat pa 10.000 kr. til fortsat kunstnerisk arbejde, idet man ikke ønskede direkte at støtte udgivelsen af den pågældende opgave.

Brøndums Forlag fik 11.500 kr. til anskaffelse af en offset-presse til forlagets værksted. Forlaget har gennem flere år sammen med forskellige kunstnere gjort en stor indsats for at udgive originalgrafik og samtidig fastholde et lavt prisniveau.

Bladet Land og By fik 5.000 kr. som støtte til igangsøttelse af bladet. "Land og By" er et kunstblad i vid forstand, der redigeres kollektivt af kvinder. Ved støttens tildeling bestod redaktionen af Susanne Ussing, Lene Adler Petersen, Gitte Zehngraff, Ursula Reuter Christiansen, Trine Høffding, Lone Noander, Elsebeth Wieth-Knudsen og Jane Pedersen.

Scenografen Claus Rostrup tildeltes et arbejdslegat pa 8.000 kr. Claus Rostrup har lavet scenografi til "Niels Klim" på Gladsaxe teater og "Peer Gynt" på Ålborg teater.

Den selvejende institution Silkeborg Kunstmuseum bevilgedes 255.000 kr. fordelt over 3 år med 85.000 kr. i hvert finansår. Bevillingen blev givet som et tilskud til gennemførelse af detailprojektering af en museumsbygning ved arkitekt Jørn Utzon bestemt til opbevaring og udstilling af Asger Jorns samlinger.

Havearkitekt, professor C.Th. Sørensen fik 5.000 kr. til dækning af rejseudgifter m.m. i forbindelse med arbejdet med undersøgelser og planlægning af haven ved Clausholm slot.

Scenografen Jean Voigt tildeltes et arbejdslegat pa 10.000 kr. Legatet blev givet for at skaffe kunstneren arbejdsro i nogle måneder.

Karsten Ravn


MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDERS SKRIVELSE AF 15. JUNI 1976 TIL REPRÆSENTANTSKABET

Med skrivelse af 17. maj 1976 har repræsentantskabet under henvisning til § 9, stk. 2, i bekendtgørelse af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond fremsendt beretning for tiden 1. april 1974 til 31. marts 1975 samt regnskab for finansåret 1974-75.

I den anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretning og regnskab til efterretning.

P.M.V.
E.B.
Hanne Lundblad


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 29. september1996 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning X. 1. april 1974- 31. marts 1975. 1976.


Opdateret af