Statens Kunstfond 1988


Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond.

Udvalget for Litteraturen 1988


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 19

Omkring årsskiftet 1988-89 viste en Observa-undersøgelse det i sig selv glædelige, at 2 ud af 3 danskere læser bøger, hovedsageligt skønlitteratur, mest romaner. Det er da opmuntrende, at bogen som kulturelt medium til en vis grad holder stillingen overfor trusler af mange slags, især fra luften, - men nogen grund til at ånde lettet op på forfatternes vegne gav undersøgelsen ikke.

Svarene på et af undersøgelsens spørgsmål viste nemlig, at den langt overvejende del af de bøger, som folk læste, enten fandtes i hjemmet i forvejen, var lånt på biblioteket eller erhvervet gennem en bogklub. Kun 6% var købt i boghandelen til den fulde og oprindelige pris, som er den, forfatterens indtægt især afhænger af. Med bibliotekernes dalende bogindkøb og den enkelte bogs stadig kortere liv på boghandlerens hylder in mente må man konstatere, at der snarere er et stigende end et faldende behov for den arbejdsro og tryghed, som penge kan give det skrivende menneske, og for den opmuntring og anerkendelse, som et legat eller præmiering altid betyder.

Ud fra netop arbejdsro-synspunktet uddelte det litterære udvalg i 1988 hele 6 treårige stipendier, heraf nogle til ganske unge forfattere. Både Niels Frank og Pia Juul er kun midt i tyverne, men har allerede klart vist deres talent. Samtlige udvalgs nye tre-års stipendiater samledes i marts måned 1988 til en lille festlighed i Kunstfondet, hvor megen glæde blev udtrykt.

Det må imidlertid huskes, at selv om et tre-årigt økonomisk fundament giver en forfatter en pause i de ellers nødvendige bibeskæftigelser såsom foredrag, oplæsninger, oversættelser m.m., hvilket i sig selv, er en lykke, - sâ giver tildelingen ikke nødvendigvis ham/hende samme medvind, som den de bildende kunstnere kan opleve. Bestillingerne strømmer ikke ind, og oplagstallene stiger sjældent. Og selv om man får skrevet en eller flere gode og godt anmeldte bøger, så kan man, som forfatterne med rette påpeger, kun undtagelsesvis leve af dem bagefter, når de magre år igen begynder. Og en succes, som man har brugt alle sine kræfter på, fysisk og psykisk kan man ikke gentage året efter. Men skatten skal stadig betales. Intet under, at forfatterne og deres forening brændende ønsker sig en form for "indtægtsløshedskasse".

Jo flere tre-årige stipendier, det litterære udvalg beslutter sig til at uddele, jo færre penge bliver der til de i forvejen inflationsudhulede arbejdslegater. Mens disse i begyndelsen af firserne lå på 10-, 15-, 20.000 kr., ligger de nu fra 20- til 50.000 kr. og det er et spørgsmål, om det ikke vil være fornuftigt at sætte dem yderligere op. De mindre beløb har stadig deres store berettigelse som rejselegater; men skal et arbejdslegat virkelig kunne give en rolig arbejdsperiode, efter skat, kan det dårligt være på mindre end 40.000, hellere mere. Da ansøgernes antal snarere stiger end falder, ser resultatet ud til at måtte blive en endnu mere hårdhændet sortering og endnu flere Nej'er til forfattere, hvis talent og arbejdssituation burde kunne sikre dem et Ja . I det litterære udvalg kan vi derfor af fuldt hjerte tilslutte os Kulturministerens ord, som citeret i Bogmarkedet 5. december 1988:

Bogen er et af de truede medier, og det er fundamentalt vigtigt at samle alle gode kræfter for at styrke den .

Marie-Louise Paludan


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget 240 ansøgninger, hvoraf 170 fik afslag. Der er foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 150.000
Niels Frank
Jørgen Christian Hansen
T.S. Høeg
Pia Juul
Niels Simonsen
Christian Skov

Rejselegater
Henrik Bjelke
Lone Bjelke
Thorkild Bjørnvig
Klavs Bondebjerg
Jan Bredsdorff
Bente Clod
Jette Drewsen
Christian Yde Frostholm
Maria Giacobbe
Rolf Gjedsted
Iben Holk
Susanne Jorn
Sten Kaalø
Hans Jørgen Lembourn
Ivan Malinowski
Carsten Nagel
Kaj Nissen
Preben Ramløv
Jørgen Munck Rasmussen
Flemming Røgilds
Preben Major Sørensen

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Støtte til festskrift i anledning af Per Højholts 60 års fødselsdag kr. 10.000.

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Peter Asmussen
Lola Baidel
Inger Christensen
Maria Damsholt
Rolf Gjedsted
Lene Gram
Ulrik Gräs
Vibeke Grønfeldt
Uffe Harder
Niels Hav
Mark Hebsgaard
Aase Heyde
Knud Holten
Peter Huss
F.P. Jac
Bo Green Jensen
Erling Jepsen
Susanne Jorn
Arthur Krasilnikoff
Marianne Larsen
Peter Laugesen
Birgitte Livbjerg
Niels Lund
Eske K. Mathiesen
Line Møllebro
Bent Vinn Nielsen
Laus Strandby Nielsen
Per Legård Nielsen
Rói Patursson
Marianne Rosen
Georg Sarauw
Asger Schnack
Jens Asbjørn Seehuusen
Peer Sibast
Vagn Steen
Bodil Steensen-Leth
Lise Sørensen
Pia Tafdrup
Lotte Thomsen
Søren Ulrik Thomsen
Merete Torp

Produktionspræmier à kr. 25.000 (uden ansøgning)
Benny Andersen: Andre sider
Poul Borum: Om jorden siger jeg
Torben Brostrøm: Visse øjeblikke
Anne Marie Ejrnæs: Kvindernes nat
Birgit Filskov: Aftenfalken
Niels Frank: Genfortrydelsen
Aase Heyde: Majbørnene
Peer Hultberg: Slagne veje
F.P. Jac: Susen fra et mandshjerte
Lisbeth Knudsen: Men pludselig
Sten Kaalø: Lys og mørke
Jette Lundbo Levy: Modstandens figurer
Helle Nyberg: Lille dag
Juliane Preisler: Du lille
Marianne Rosen: Bebudelsen
Niels Simonsen: Thyra
Erik Stinus: Det belejrede hjerte
Hanne Marie Svendsen: Kaila på fyret
Preben Major Sørensen: Søvnen og skyggerne
Søren UIrik Thomsen: Nye digte

Legater til forfatteres efterladte
Eddy Bønnelycke
Alice Gross
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Karen Olesen Løkken
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Elisabeth Søndergaard
Inger Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1988 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................		27.956.500,00
Forfattere:
 3-årige stipendier  		 1.980.000,00
 Engangsydelser    			 1.707.000,00
 Restrådighed for finansåret   	   9.000,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen, præmieringer  		  500.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	  671.000,00
Balance     			39.632.050,26 	39.632.050,26
Bevilgede ikke udbetalte beløb      4.680.000,00

Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond

Det er naturligvis med tilfredshed, at bestyrelsen har konstateret, at finansloven for 1988 indeholdt en forhøjelse af rådighedsbeløbet til fondet på 2 mill. kr.

Disse midler blev af bestyrelsen fordelt således, at de udvalg, der havde de mindste tildelinger, fik tildelt en andel, der var større end en ligefrem proportional forhøjelse af rådighedsbeløbet.

Samtidig blev der hensat et beløb til de aktiviteter, der må forventes at skulle igangsættes i forbindelse med kunstfondets 25 års jubilæum.

I 1989 har Statens Kunstfond eksisteret i 25 år. Bestyrelsen har følt, at denne begivenhed burde markeres så festligt og så fornuftigt som muligt, og et sådant arbejde kræver både tid og indsats.

Det er lykkedes bestyrelsen at formå gode kræfter udenfor bestyrelsens kreds til at deltage i dette arbejde.

Bestyrelsens samarbejdsgruppe omkring jubilæumsarrangementet har været:

Forfatteren Poul Borum
Fhv. kreditforeningsdirektør Erik Haunstrup Clemmensen
Direktør Steen A. Cold, Københavns Amtskommune
Arkitekt Trevor Davis, Aarhus Festuge.

Der er ved at tegne sig et billede af jubilæets indhold og forløb.

Der arbejdes på, i samarbejde med museumsdirektør Else Bülow fra Nordjyllands Kunstmuseum, at afholde en jubilæumsudstiliing i Aalborg i efteråret 1989.

Denne udstilling skal indeholde de retrospektive elementer i festlighederne, og dette arrangement skal have den væsentlige tyngde pä de billedkunstneriske sider af fondets virke.

I Aarhus skal der være et fælles arrangement med Aarhus Festuge, der også har 25 års jubilæum i 1989.

Dette arrangement skal have sin tyngde i den musikalske side af kunstfondets virke.

Endelig arbejdes der med et arrangement i København.

Her skal begivenheden rette sig imod kunstlivets visioner overfor en ukendt fremtid.

Direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen og forfatteren Poul Borum har indvilget i at være hovedredaktører i et jubilæumsskrift med 10-15 artikler af en særlig udvalgt forfatterskare.

Bogens arbejdstitel er: "Kunstens nødvendighed -og Kunstfondets".

Herudover har bestyrelsen arbejdet med en justering af kunstfond-loven på forskellige punkter, og der arbejdes på, at der kan foreligge indstillinger fra bestyrelsen og fra de enkelte udvalg til ændringer af loven til godkendelse i repræsentantskabet i 1989.

Jacob Blegvad


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2. januar 1997 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXIV. 1. januar - 31. december 1988. 1989.


Opdateret af