Forfatterforbundet


Lidt historie om Forfatterforbundet

Forfatterforbundet blev stiftet 29. april i 1942 som en kritik af Dansk Forfatterforening. Oprettelsen skyldtes utilfredshed med den indstilling, som Dansk Forfatterforening havde indtaget i forhandlingerne om en biblioteksafgift på tilsammen 100.000 kr. Forbundet ønskede en kompensation på minimum 1 kr. pr. låner om året (dvs. over 500.000 kr.). Beløbet skal ses i forhold til, at bibliotekerne eksempelvis krævede 3 kr. årligt pr. låner for retten til at låne 2 skønlitterære bøger ad gangen.

I året 1941-42 var der registreret 587.432 voksne lånere svarende til 52 procent af landets husstande. Fordelt på 63 procent af husstandene i Købehavnsområdet, men kun 35 procent i landsogne (nogle sogne manglede helt biblioteker).

Den 17. marts 1943 stiftedes ved en ekstraordinær generalforsamling Selskabet til Beskyttelse af danske Forfatteres Bogudlaansrettigheder, DABO, der skulle være en KODA-lignende organisation, se resolution fra generalforsamlingen.

Forfatterforbundet afholdt sin første generalforsamling 28. maj 1942. Forbundets formål var "at varetage danske skønlitterære Forfatteres kunstneriske og økonomiske Interesser", (se de fulde vedtægter og medlemsfortegnelse). Man kunne kun blive medlem efter indstilling. Et flertal af medlemmerne var i øvrigt stadig medlem af Dansk Forfatterforening.

Bestyrelsen blev:

Sekretær: Karen Bjerresø

Nis Petersen var oprindeligt også medlem, men trak sig på grund af sygdom efter det første møde.

Efter den ordinære generalforsamlingen den 15. maj 1943 (beretning og referat i Forfatteren, 1. årgang nr 6, juni 1943), fik bestyrelsen følgende udseende:

29. august 1943 blev Soya og Viggo F. Møller interneret til midt i oktober. Også Peter Freuchen blev interneret en tid, og Mogens Klitgaard var flygtet til Sverige. Der dannedes derfor en provisorisk bestyrelse, hvor Johannes Lindskov Hansen, Mogens Linck, Knud Sønderby og Poul Sørensen indgik.

Efter den ordinære generalforsamlingen den 11. maj 1944 (beretning og referat i Forfatteren, 2. årgang nr 7, juni 1944), fik bestyrelsen følgende udseende:

Hvervet som sekretær blev overtaget af Peer Schaldemose.

Forholdet til Dansk Forfatterforening

På Dansk Forfatterforenings generalforsamling i 1944 blev Soya foreslået som formandskandidat, han lod sig opstille, men blev ikke valgt ved den efterfølgende urafstemning. Formanden siden 1939, Harry Søiberg, fortsatte med stor majoritet. Om sit program skriver Soya i marts 1944 bl.a.:

"Det er med megen Betænkelighed, jeg har erklæret mig villig til at lade mig opstille som Kandidat ved Formandsvalget i Dansk Forfatterforening"
...
"Naar jeg alligevel har overvundet min Betænkelighed skyldes det den Overbevisning, at en fortsat fjendtlig Holdning til Dansk Forfatterforening over for den nye Sammenslutning Forfatterforbundet vil være overordentlig skadelig for danske forfatteres Kaar og Position"
...
"Derimod anser jeg det ikke for korrekt at arbejde for Bibliotekssagen, saa længe Danmark er uden Regering."

Dansk Forfatterforening's generalforsamling vedtog dog, på forslag af Johannes Lindskov Hansen, at der blev nedsat et udvalg, der skulle se på en sammeslutning. Udvalget bestod af:

Dansk Forfatterforening meddelte senere, at man ønskede at det i stedet var de to bestyrelser der forhandlede. Forfatterforbundet svarede hertil, at man ikke havde noget i mod dette som et indledende møde, men at det skulle være udvalget, der fortsatte forhandlingerne.

Sammenslutning skete 30. april 1945 efter afstemning i de to foreninger.

Tidsskriftet "Forfatteren"

Forfatterforbundet startede bladet Forfatteren, hvis første nummer udkom november 1942. Bladet skulle udkomme med 6 numre om året, og skulle i øvrigt været et frit blad, "det staar aabent for alle Spørgsmaal af Interesse for danske Skribenter". Den første redaktør var Johannes Lindskov Hansen. I ca. 1 år fra juni 1943 til juni 1944 var redaktøren Viggo F. Møller, men han måtte trække sig pga. overvældende arbejde.


Forfatterforbundets Hædersgave for et betydeligt Bogarbejde fra Aaret forud

Prisudvalget kom til at bestå af formanden, Mogens Klitgaard og Soya, og den første uddeling skete 30. januar 1943. Legatbeløbet på 1.000 kr. var kommet til veje takket være velvilje fra en "stor Institution".

1943 Andrea Andreasen
1942 Martin Jensen

Tørsleffs Atamon-pris

Pris uddelt førstegang 17. december 1943 af Forfatterforbundet, baseret på gave fra grosserer Victor B. Strand (1898-1983), der var en af medstifterne af firmaet Tørsleff & Co. 1923, eneindehaver fra 1940. Han var i mange år korresponderende medlem af Dansk Forfatterforening.

1943 Hulda Lütken, Aage Brodersen, Halfdan Rasmussen og Ludvig Søndergaard. 500 kr. hver

Forfatterforbundets Julelegat 1943

En anonym forretningsmand og ven af den danske digtekunst stillede 500 kr. til rådighed for et julelegat, der af bestyrelsen skulle tildeles et medlem. Uddelt 17. december.

1943 Knut Becker

Forfatterforbundets legat 1944

500 kr. af et beløb på 1.500 kr., som var stillet til rådighed for Forfatterforbundet via Edith Rode, blev i februar eller marts tildelt Johannes Lindskov-Hansen.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til Dansk Forfatterforening

Udarbejdet 17. marts 1998 af Niels Jensen.


Opdateret af