Kulturministre før 1916


Nedenfor er en alfabetisk liste over kulturminstre før 1916. Klik på efterfølgende for at få en liste over ministre efter 1916.

Appel, Jacob, 1866-1931
Højskolemand. Født på Rødding Højskole. 1890 lærer ved Askov Højskole. Forstander 1906.
Bang, Nina, 1866-1928
Historiker, journalist.
Bang, P.G., 1797-1861
Jurist, politiker. Født i København. Professor i romerret ved Kbh. Universitet. Var ud over kultusminister også i mindre perioder indenrigsminister og finansminister samt konseilspræsident.
Bardenfleth, V., 1850-1933
Embedsmand, politiker. Født i København. Uddannet jurist og ansat i 1879 i Indenrigsministeriet, fuldmægtig 1889. Var i en periode indenrigsminister. 1899 Amtmand i Vejle.
Bjerre, J.J.K., 1847-1901
Politiker. Født på Sønder-Kokholm ved Lemvig. 1876 sognepræst i Vester og Øster Hassing ved Aalborg. 1887 Provst.
Borgbjerg, F.H.J., 1866-1936
Journalist.
Borgen, V.A., 1801-1884
Lærer, politiker. Født på Nøragergaard ved Slagelse. Lærer ved Fredericia Latinskole 1820, bestyrer ved det von Westen'ske Institut 1832-44, skoledirektør i København 1844-59.
Bræstrup, C.J.C., 1789-1870
Politidirektør. Født i København. Cand. jur. 1808, 1810 auditør, 1818 overauditør, 1821 assessor i Københavns politiret, 1823 vicepolitidirektør, 1833-1863 politidirektør. Overpræsident i København 1864 og igen 1865-70 efter den korte periode i 1865 som Justits- og Kultusminister.
Byskov, J., 1867-1955
Seminarieforstander. 1896 forstander på Gedved seminarium, ejer af samme 1903-1934.
Christensen, J.C., 1856-1930
Politiker. Født i Paabøl, Hoven sogn. 1877 lærereksamen og derefter lærer ved forskellige skoler i Jylland indtil 1901. 1888-1901 sognerådsformand i Stadil sogn. 1890 medlem af Folketinget, 1895 formand for finansudvalget, 1901 statsrevisor og samme år kultusminister.
Engelstoft, C. Th., 1805-1889
Historiker. Født i Næsborg ved Løgstør. 1827 cand. theol., 1833 lektor, 1845 professor i teologi. Fra 1851 biskop i Odense. Var syg i det meste af sin - korte - ministerperiode.
Fischer, J.C.H., 1814-1885
Politiker. Født i Slagelse. 1842 cand. theol., 1844 adjunkt ved Slagelse lærde Skole senere Statsskolen. Fra 1852 medlem af Folketinget indtil 1880, herefter direktør for Frederiks Hospital.
Fonnesbech, C.A., 1817-1880
Politiker. Født i København. 1840 cand. jur. Købte 1843 gården Vesterbygaard ved Tissø og drev landbruget der. 1858-72 medlem af Folketinget. Har også været medlem af Landstinget samt varetaget forskellige ministerposter.
Goos, A.H.F.C., 1835-1917
Retslærd, politiker. Født i Rønne. 1857 cand. jur., 1861 lektor, 1862 professor, 1875 ekstraordinær assessor ved Højesteret, 1884-1901 overinspektør for fængselsvæsenet, 1894 direktør for de kgl. døvstummeanstalter. I en kort periode også justitsminister.
Hall, C.C., 1812-1888
Politiker. Født i Købehavn. 1833 juridisk embedseksamen, 1837 auditør, 1844 overauditør. 1851-54 generalauditør. 1849-1881 medlem af Folketinget. Minister for forskellige ministerier i flere omgange.
Hansen, A.S., 1817-1889
Præst. Født i Rudkøbing. 1840 cand. theol., deltog som skibspræst i Galathea-ekspeditionen 1845-47. 1850 sognepræst i Husby i Slesvig, 1856 samtidig provst for Flensborg amt. 1856 forflyttet til Grumtofte og fra 1860 provst for Gottorp provsti. 1866 sognepræst i Ferslev-Vellerup, 1870 i Ledøje-Smørum.
Heltzen, E.S.E., 1818-1898
Embedsmand. Født i København. 1840 cand. jur., 1843 protokolsekretær i Højesteret, 1846-47 konstitueret som stiftamtmand i Aalborg, 1850-1864 amtmand over Aabenraa, Als og Ærø. Fra 1869 stiftamtmand for Fyn.
Keiser-Nielsen, S., 1856-1926
Sognepræst.
Kierkegaard, P.C., 1805-1888
Biskop. Født i Hillerød, bror til Søren Kierkegaard. 1826 cand. theol., 1834 dr.phil. 1842 sognepræst for Pedersborg og Kindertofte. 1856 biskop over Aalborg stift; tog sin afsked 1875 pga. depression.
Madvig, J.N., 1804-1886
Klassisk filolog, politiker. Født i Svaneke. 1825 filologisk eksamen, 1826 magister, 1828 lektor i filologi. 1829 professor extraordinarius og fra 1832 samtidig universitetsbibliotekar. Ja, det er ham med den latinske sproglære, der udkom første gang 1841. Medlem af Folketinget 1849-53 og af Rigsdagen 1856-63. Fra 1851-1879 professor og i perioden 1851-1874 også undervisningsinspektør.
Monrad, D.G., 1811-1887
Biskop, politiker. Født i Købehavn. 1836 cand. theol., 1841-46 medlem af Borgerrepræsentationen i København, redaktør af Dansk Folkeblad 1843-46. 1846 præst i V. Ulslev på Lolland. 1849 biskop for Lolland-Falster. Medlem af Folketinger 1849-1865 bortset fra en kort tid i 1853. 1855 overskoledirektør og departementschef i Kultusministeriet og fra 1858 direktør. Flere ministerposter i perioden 1859-1864. 1865-1869 bosat på New Zealand. 1869 præst i Brøndbyøster og fra 1871 igen biskop på Lolland-Falster. 1882-1886 medlem af Folketinget igen.
Nellemann, J.M.V., 1831-1906
Retslærd, politiker. Født i København. 1855 cand. jur., 1859 professor, 1865-71 referendarius consistorii, 1870 ekstraordinær assessor ved Højesteret, 1874-75 rektor ved Københavns Universitet, 1875-96 justitsminister. 1896 kgl. direktør i Nationalbanken. I perioden 1873-96 bestyrelsesformand for Handelsbanken.
Nielsen, M.C.B., 1847-1930
Præst, politiker. Født i Langebæk ved Kallehave. 1875 cand. theol., 1880 sognepræst i Elling og Tolne sogn i Vendsyssel. 1884 provst. Flyttede 1887 til Nysted, 1897 til Vemmelev hvor han var provst 1905-1909. 1911 præst ved Harboe'ske Enkefruekloster i København.
Pedersen, P.J., 1870-1962
Borgmester i Kbh.. Uddannet lærer.
Quade, G.J., 1813-1889
Diplomat. Født i Helsingør. 1836 cand. jur., 1838 ansat i Departementet for udenlandske Sager. Fra 1860 udstationeret i Berlin i flere omgange. Udenrigsminister i en kort periode omkring 1864.
Rosenørn, E.E., 1810-1894
Embedsmand, politiker. Født på Benzonslund ved Holbæk. 1838 cand. jur. Medejer af Voergaard i Vendsyssel fra 1841 og 1865-72 eneejer. Ejede i perioden 1855-71 også Østergaard i Salling. Medlem af Folketinger 1855-64, 1866-69. 1879-94 kongevalgt Landstingsmand. 1870-83 overpræsident i København.
Rosenørn-Teilmann, C.P.T., 1817-1879
Godsejer, politiker. Født på Rindomgaard ved Ringkøbing. 1841 cand. jur., 1849 konstitueret amtmand for Bornholm. 1851 borgmester i Fredericia. 1853-59 herredsfoged i Skads herred. 1861 besider af stamhuset Nørholm ved Varde.
Rovsing, T., 1862-1927
Professor, dr.med.
Scavenius, J.F., 1838-1915
Politiker. Født i København. 1863 cand. polit. Medlem af Folketinget 1865-1895.
Simony, C.F., 1806-1872
Embedsmand. Født i Aalborg. 1829 cand. jur., 1837 kancellist i Indenrigsministeriet, 1841 fuldmægtig, 1843 kontorchef, 1848 departementschef. Medlem af Landstinget 1849-1866. Har varetaget flere ministerier.
Sthyr, H.V., 1838-1905
Biskop. Født i Frederikshavn. 1861 cand. theol., 1873 sognepræst i Alslev og Holstrup. 1877 professor, 1887 biskop på Lolland-Falster. 1900-1903 biskop på Fyn.
Sørensen, E., 1850-1920
Journalist, politiker. Født i Karrebæksminde ved Næstved. 1869 lærereksamen, 1872 redaktør af Kolding Folkeblad, byrådsmedlem samme sted 1882-1901.
Worsaae, J.J.A., 1821-1885
Arkæolog, historiker. Født i Vejle. 1838 student, 1847 inspektør for mindesmærkernes bevaring. 1858 inspektør for Rosenborgsamlingen, 1866 direktør.
Ørsted, A.S., 1778-1860
Retslærd, politiker. Født i Rudkøbing. 1799 cand. jur., 1810 assessor i Højesteret, 1813-48 deputeret i Det danske Kancelli, 1825-48 generalprokurør (kongens juridiske rådgiver). Har varetaget flere ministerier, herunder premierministerposten i demokratiets første år.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Opdateret 7. april 1998 af Niels Jensen. Opdateret af