Redaktionelt koncept


Kort beskrivelse:

Disse sider medtager

  1. personer, der har modtaget danske litteraturpriser
  2. danske forfattere, der er omtalt i litteraturhåndbøger og udvalgte biografiske værker, herunder leksika, eller har modtaget udenlandske litteraturpriser
  3. danske forfattere, der har web-hjemmeside eller er biograferet på internettet
  4. for ovenstående grupper tilstræbes fuldstændighed for danske personers vedkommende og udbygges med biografiske oplysninger om fødested, erhverv, uddannelse, debut, ægteskabelig status, erindringer (herunder rejseberetninger), vigtige begivenheder i øvrigt
  5. personer, der har modtaget danske kulturpriser i almindelighed, eller inden for teater (men ikke film), musik, arkitektur og billedkunst, for disse publiceres pt. kun fødsels og evt. dødsår, samt erhverv
  6. alle danske forfattere og oversættere af skønlitteratur, skrevet eller publiceret (herunder opført på teatre) til og med 1949
  7. specielt for forfattere der har udgivet værker mellem 1850-1900 tilstræbes fuldstændighed, dog undtaget de (få) forfattere, der andre steder er fuldstændig beskrevet (f.eks. H.C. Andersen)
  8. ved danske forfattere forstås personer, der er født i Danmark, eller skriver på dansk, eller har virket i nogen tid i Danmark, eller er født og/eller bosat i danske besiddelser eller på anden måde tilknyttede lande

ad 1) personer, der har modtaget danske litteraturpriser

Det vil sige, at også ikke-danskere der modtager danske litteraturpriser registreres, men de udenlandske modtagere biograferes ikke ud over hvilket land de kommer fra, fødselsår og evt. dødsår.

ad 2) danske forfattere, der er omtalt i litteraturhåndbøger og udvalgte biografiske værker, herunder leksika, eller har modtaget udenlandske litteraturpriser

Forfattere der kun har virket efter 1949 biograferes kun hvis disse har modtaget litteraturpriser eller er omtalt i håndbøger, web og leksika. Det er ikke fordi jeg ikke har lyst til at registrere alle skønlitterære forfattere til alle tider, men jeg tør endnu ikke åbne slusen for nulevende forfattere. Jeg håber det kommer på et tidspunkt. Men et tip er at nulevende forfattere lader sig biografere på ForfatterNet (del af www.litteratursiden.dk), da jeg medtager alle der findes der.

Rektorer for latinskoler og gymnasier medtages (langt fra fuldstændig endnu). Direktører for teatre medtages (heller ikke udtømt). Litteraturhistorikere og andre der skriver om litteratur, forfattere, dramatik mv. medtages.

ad 3) danske forfattere, der har web-hjemmeside eller er biograferet på internettet

Begrundelsen for dette er at mine sider jo også er web-sider, og gerne må være indgangen til danske skønlitterære forfattere på nettet

ad 4) for ovenstående grupper tilstræbes fuldstændighed for danske personers vedkommende

Fuldstændighed for så vidt angår de medtagne oplysninger, men specielt medtages omtaler i bogform (men ikke tidsskrifter, dog undtaget temanumre). Jeg indsamler også virke som redaktør og bestyrelsesposter i litterære selskaber, men disse oplysninger er ikke publiceret. Følgende type oplysninger registreres:

Fødselsdato og sted, navne, uddannelser, ægteskab, børn, længere rejser, debut (litterær, bogform, skøn- eller faglitteratur, oversættelse, voksen- eller børnebog, alene eller sammen med andre), rejseberetninger, erindringer, breve, dagbøger, væsentlige begivenheder, bopæl i udlandet, betydende venskaber, kendt værk, omtale i bogform, omtale på web, tekster i elektronisk form, anden omtale i elektronisk form, evt. dødsdato (årsag hvis ikke det er alderdom), evt. link til forældre, brødre og søstre.

Debut i tidsskrift er kun medtaget hvis det ligger før debut i bogform.

Debut med børnebog medtages kun hvis den ligger før debut med voksenbog.

Debut med faglitteratur eller oversættelse eller sammen med anden forfatter, kun hvis det ligger før selvstændig skønlitterær debut.

Ikke-litterær debut, f.eks. som skuespiller, medtages.

ad 5) personer, der har modtaget danske kulturpriser

Medtager altså også ikke danske modtagere.

ad 6) alle danske forfattere og oversættere af skønlitteratur, skrevet eller publiceret (herunder opført på teatre) til og med 1949

Skønlitteratur af enhver art: romaner, noveller, digte (herunder sange og salmer), skuespil og ballet. Publiceret i bogform, aviser, flyveblade, årbøger eller tidsskrifter. For upubliceret materiale hvis det findes i manuskript på et bibliotek eller arkiv, eller hvis det findes omtalt i gennemgåede kilder, i særdeleshed opført dramatik. Bemærk at også børnebøger medtages (i modsætning til Dansk skønlitterært forfatterleksikon, der dækker perioden 1900-50).

ad 7) specielt for forfattere der har udgivet værker mellem 1850-1900

Fordi det skal lukke hullet mellem Erslew og Dansk skønlitterært forfatterleksikon.

ad 8) hvad forstås ved danske forfattere?

Definitionen er ikke ud fra imperialisme af nogen art, men begrundet i nytteværdi for nutidige læsere. Hvis en person har opholdt sig så lang tid i Danmark, at vedkommende har bidraget til dansk kultur, så er det forventeligt at publicere og henvise til yderligere oplysninger om vedkommende. Udgivelser publiceret uden for Danmark før eller efter bosættelsen i Danmark er ikke konsekvent medtaget. Der er dog desværre adskillige problemer knyttet til dette, dels er det et definitionsspørgsmål hvornår man bidrager til dansk kultur (det behøver ikke være positivt), og dels udgør specielt skåninge mv., nordmænd, islændinge og personer fra hertugdømmerne et afgrænsningsproblem. Afgrænsningen er i disse tilfælde dels årstalsbestemt og dels bestemt af bidragets art.

Nordmænd henregnes som udgangspunkt til Norge efter 1814, også selv om disse skriver på dansk (bokmål) og i længere og kortere perioder opholder sig i Danmark. Det skal også bemærkes, at norske forfattere med hovedvirke før 1814 naturligvis i norske litteraturhistorier og leksika medtages der, sådanne værker er ikke systematisk indekseret, lige som norske værker om disse som udgangspunkt ikke medtages. F.eks. er den norske litteratur om Holberg ikke medtaget, men der henvises til det fælles norsk-danske projekt om Holberg, og så er der jo Ehrencron-Müllers 3-binds bibliografi, 1933-35.

Et yderligere problem angående norske forfattere er at selv om deres udgivelser udkommer i Norge, og dermed ikke er medtaget i danske bogfortegnelser, så anmeldes disse i danske aviser, sælges af danske boghandlere og bliver således en del af den danske litteratur. Nogle af disse udgivelser er medtaget. Det samme kan man sige om den franske og tyske litteratur især i 1700-tallet og begyndelse af 1800-tallet. Disse blev i dannede kredse læst på originalsproget og derfor afspejler oversættelser ikke nødvendigvis den kulturelle påvirkning. Et velkendt eksempel er Goethes Die Leiden des jungen Werther. Den udkom 1774, men en oversættelse til dansk 1776 blev standset, da der var tale om et skrift der "bespottede Religionen, besmykker Lasterne og kand forderve gode Sæder" (Max Iversen: Forbudte Bøger. 1948, side 42-43). Første danske oversættelser udkom først 1820. Bøger på tysk eller fransk er dog er kun medtaget hvis disse er udgivet i Danmark eller er skrevet af danskere.


 Min e-post adresse er: niels@privatjensen.dk


Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen 2010. Sidst opdateret 27. januar 2015


URL for denne side er: https://www.litteraturpriser.dk/koncept.htm