Statens Kunstfond 1965


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Udvalget for Litteraturen 1965


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst

Det litterære udvalg har i finansåret 1965/66 kunnet arbejde med større ro end i det foregående finansår, da der kun var levnet 3 måneder til at træffe en række dispositioner der let kunne komme til at skabe præcedens for udvalgets fremtidige virksomhed. Det har således også værst muligt at tage hensyn til enkelte kritiske bemærkninger og ønsket om en nærmere undersøgelse af de enkelte ansøgeres forhold. Udvalget har naturligvis også gjort visse erfaringer, der har sat deres præg på arbejdet.

Der er i det forløbne år opereret med følgende kategorier af understøttelser:

1) 3-årige stipendier à 20.000 kr. årligt, der er tildelt 7 unge eller yngre forfattere

Udvalget har her fulgt samme retningslinier som i 1964/65 og ment at måtte se bort fra forfattere, der kun har publiceret en enkelt bog. Tre 20-30-årige forfattere skønnedes kvalificerede til at modtage stipendiet: Inger Christensen, der i 1964 debuterede som romanforfatter, men som især har vakt opmærksomhed med to digtsamlinger, præget af en stærk - og originalt udtrykt - naturoplevelse; Anders Bodelsen og Sv. Å. Madsen som er de mest fremtrædende repræsentanter for modsatte "nyrealistiske" og "absurdistiske" - strømninger i den yngste prosa.

Af de fire lidt ældre forfattere, som har fået tildelt stipendiet, har de to lyrikere Jørgen Gastava Brandt (f. 1929) og Ivan Malinovski (f 1926) været aktive siden begyndelsen af 1950'erne, men været særligt produktive i de senere år, og da deres kunst har indbragt dem større respekt end indtægt, anses det for vigtigt at gøre dem mindre afhængige af arbejde af anden art netop på dette tidspunkt. Benny Andersen ( f. 1929) og Cecil Bødker (f. 1927) hører til de sidste års mest berømmede forfattere og befinder sig i en kunstnerisk frugtbar fase, så de bør have mulighed for at koncentrere sig om deres kunst.

2 ) Produktionspræmier.

Der er her i de fleste tilfælde tale om prosaværker af betydelig kvalitet, uden at denne kvalitet har givet sig udtryk i et rimeligt salg. Men der er dog også medtaget to digtsamlinger: Bents Irves "Døgnbrænding" og Jørgen Sonnes "År", om hvilke det samme gør sig gældende. Udvalget har ikke desto mindre ment, at disse produktionspræmier principielt bør være af en ensartet størrelse og f. ex. ikke afhængige af, om der af det ene værk er solgt 100 eller 200 eksemplarer mere end af det andet. Men det er klart, at udvalget, før det traf sin beslutning, fortroligt har faet de oplysninger, der var nødvendige.

3 ) Rejsestipendier.

Det viste sig gørligt at uddele tre rejsestipendier à 15.000 kr., og udvalget indkaldte ansøgninger hertil, idet man dels fastsatte sidste frist for afrejsen, dels i opslaget gjorde opmærksomt på, at ansøgeren måtte gøre rede for sine planer, og at forudsætningen var et halvt ars ophold i udlandet. Der indkom et betydeligt antal ansøgninger, og stipendierne blev givet til Jens Eisenhardt, Ole Sartiv og Per Sørensen.

4) Arbejdsstipendier.

Også i dette tilfælde har udvalget indkaldt ansøgninger, men da det har vist sig, at de oplysninger, der gives, ikke altid er de relevante, har det litterære udvalg i samarbejde med de billedkunstneriske udvalg og udvalget for tonekunst indført ensartede skemaer, som sikrer os, at vi i første omgang får de oplysninger, der er absolut nødvendige. Dog har det vist sig, at man i en række tilfælde har opnået mindre bekostelige og alligevel tilfredsstillende resultater ved personlig kontakt og forhandling med de pågældende. Derfor blandt andet har denne kategori af understøttelser i det forløbne finansår været mere differentieret end i den korte periode af finansåret 1964/65, og det er udvalgets opfattelse, at man i fremtiden kan nå betydeligt videre ad denne forhandlingens vej.

Det er indlysende, at forskellige kriterier i denne forbindelse må gøre sig gældende, først og fremmest naturligvis planerne for det arbejde, der er tale om, men i konsekvens heraf også den økonomiske eller sociale baggrund, der vil være afgørende for, om et projekteret arbejde lader sig gennemføre.

5) Legaler til efterladte efter forfattere.

Endelig har udvalget, således som det var hensigten, efter ansøgning kunnet yde efterladte efter fortjente forfattere understøttelser maksimalt på 4.000 kr., men uanset de beskedne beløb er der i en række tilfælde givet udtryk for stor taknemmelighed.

Karl Bjarnhof


Uddelinger

Udvalget har i perioden uddelt følgende:

3-årige stipendier à kr. 20.000
Inger Christensen
Anders Bodelsen
Svend Åge Madsen
Jørgen Gustava Brandt
Ivan Malinowski
Benny Andersen
Cecil Bødker

Rejsestipendier à kr. 15.000
Jens Eisenhardt
Ole Sarvig
Per Sørensen

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Albert Dam: Menneskelinien
Elsa Gress: Mine mange hjem
Henning Ipsen: Orinoco
Bent Irve: Døgnbrænding
Frank Jæger: Drømmen om en sommerdag
Christian Kampmann: Ly
Jytte Lyngbirk: Gensyn med virkeligheden
Jørgen Sonne: År
Hilmar Wulff: Pramdragerne på Gudenåen
Johannes Wulff: Syndere og frelste

Arbejdsstipendier
Ove Abildgaard
Johannes Allen
Hans Andreasen
Rolf Bagger
Carl Bang
Franz Berliner
Jens Branner
Ingeborg Buhl
Jørgen Bukdahl
Ditte Cederstrand
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Lis Elkjær
Grete Friis
Finn Gerdes
Elsa Gress
Hans Hansen
Arne Hartmann
Erik Chr. Haugaard
Bettina Heltberg
Per Højholt
Thea Bank Jensen
Ole Juul
Eiler Jørgensen
Christa Karlsson
Palle Lauring
Jørgen Leth
Børge Madsen
Eilif Mortansson
Niels Th. Mortensen
Jørgen Nash
Henning Nielsen
Niels E. Nielsen
Aage Krarup Nielsen
Søren Nielsen-Hovge
Tage Nissen
Poul P.M. Pedersen
Einer Plesner
Bjørn Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Bent William Rasmussen
Jørgen Rytter
Peer Schaldemose
Tage Skou-Hansen
Vagn Steen
Poul Sørensen
Preben Major Sørensen
Immanuel Tjerne
Ebba Torstenson
Dorrit Willumsen
Vibeke Willumsen

Legater til forfatteres efterladte
Der uddeltes 22 legater til et samlet beløb af 68.000 kr.

Grøn skillelinie

Beretning fra repræsentantskabet, 15. februar 1967.

Til ministeriet for kulturelle anliggender.

Under henvisning til bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond, § 7, stk. 2, fremsendes hermed beretning og regnskab for Statens Kunstfond for finansåret 1965/66.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen, men ønsker på grundlag af drøftelserne i repræsentantskabets møde den 19. januar 1967 at knytte følgende bemærkning til denne:

Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har udtrykt ønske om i visse tilfælde at kunne opfordre en udenlandsk kunstner til at påtage sig en udsmykningsopgave. Der var i repræsentantskabet betydelig interesse for udvalgets ønske, men man fandt, at udvalget i den nuværende lovperiode burde fortsætte efter de hidtidige retningslinier, og at spørgsmålet burde overvejes nærmere i forbindelse med forberedelsen af lovens revision i folketingsåret 1967/68.

Repræsentantskabet har ingen bemærkninger at gøre til regnskabet.

Helga Pedersen / Gerda BirkelundKøbenhavn, den 6. april 1967

Med skrivelse af 15. februar 1967 har repræsentantskabet under henvisning til § 7, stk. 2 i bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond fremsendt beretning og regnskab for fondet for finansåret 1965/66.

Det fremgår af skrivelsen, at man intet har at bemærke til fondets regnskab, og at kun et enkelt punkt i beretningen har givet repræsentantskabet anledning til bemærkning, nemlig det i beretningens side 6 af det billedkunstneriske udsmykningsudvalg udtalte ønske om lejlighedsvis at kunne henvende sig til udenlandske kunstnere om udførelse af udsmykningsopgaver.

I denne anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget regnskabet og beretningen til efterretning, idet man tilslutter sig de af repræsentantskabet fremførte bemærkninger vedrørende beretningens side 6, herunder at spørgsmålet bør overvejes i forbindelse med lovens forestående revision.

P.M.V.
E.B.

Erik Tjalve


Driftregnskabet for finansåret 1965/66 indeholdt bl.a. følgende poster:

      				UDGIFTER   INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................   	   3.800.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		155.000,31
 Engangsydelser		    411.500,00
Andre foranstaltninger:
 Præmiering af bøger    	    100.000,00

Støtte til kunstneres efterladte    199.500,00
Balance                4.158.112,97  4.158.112,97
Bevilgede ikke udbetalte beløb    1.641.667,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 14. juni 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning II. 1. april 1965 - 31. marts 1966. 1967.


Opdateret af