Statens Kunstfond 1968


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Udvalget for Litteraturen 1968


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst

Det nye udvalg tiltrådte 1. januar 1968. Fondets regnskabsår følger imidlertid finanslovens, og vi skal derfor påpege det ønskelige i, at fondets regnskabsår og udvalgenes funktionstid falder sammen så et tiltrædende udvalg ikke skal overtage sidste kvartal af et regnskabsår for hvis øvrige tre fjerdedele et afgående udvalg har måttet disponere. Da det for det litterære udvalgs vedkommende drejer sig om at tage stilling til efterårets bogproduktion med henblik på produktionspræmier, skal vi understrege det ønskelige i, at såfremt de nuværende tidspunkter for udvalgets funktionstid bevares, bør det nye udvalgs medlemmer i hvert fald beskikkes så betids, at de får den tilstrækkelige tid til at orientere sig i det pågældende efterårs bogproduktion.

Udvalget har i øvrigt fundet arbejssvilkårene tilfredsstillende og loven om Statens Kunstfond god, idet vi dog mener, at den på nogle punkter trænger tit en revision. F. ex. finder vi det ønskeligt, om den smidighed i administrationen af fondet som loven yder mulighed for også kunne udstrækkes til en mere fleksibel tildelingspraksis med hensyn til de 3-årige stipendier. Udvalget har tildelt 3 prosaister dette stipendium: Jens Eisenhardt (f. 1933), Poul Vad (f. 1927) og Dorrit Willumsen (f. 1940) - 2 lyrikere: Per Højholt (f. 1928) og Bent Irve (f. 1934) samt dramatikeren Leif Petersen (f. 1934). I to tilfælde er stipendiet således tildelt forfattere over 40 år, dels under hensyntagen til kvaliteten af deres forfatterskaber og dels til tidspunktet for deres gennembrud som kunstnere.

Pengeforringelsen har også ramt kunstfondets midler. Derfor, og fordi meningen med tildelingen af stipendierne skal være at skaffe den pågældende kunstner arbejdsro i videst muligt omfang, har udvalget tildelt flere arbejdsstipendier på op til 15.000 kr. I den forbindelse skal det anføres at udvalget er enigt om det principielt rigtige i at lægge vægten på at støtte kunstnerisk skabende arbejde af høj kvalitet, så at der med andre ord er tale om, at samfundet med kunstfondets midler "investerer" i kvalificeret arbejde. Vi har derfor anlagt det synspunkt, at det vil være at foretrække, om der på denne måde og i stigende grad kan investeres mere i færre, således at stipendierne bliver til virkelig nytte for den pågældende kunstner og dermed for samfundet.

Hvor der har været tale om engangsydelser til afhjælpning af en øjeblikkelig nødsituation eller til udligning af indtægter, der på anden måde er udeblevet, har vi lagt vægt på, at støtten ydes for at fremme et kunstnerisk arbejde, den pågældende på overbevisende måde har gjort rede for. En beslutning om fornyet tildeling af kunstfondets midler har således været afhængigt af, om den pågældende efter vort skøn har kunnet udnytte de tildelte midler til kvalificeret arbejde, og ikke af, om kunstneren eventuelt igen måtte befinde sig i en nødsituation.

Udvalget har i enkelte tilfælde støttet forfatterskaber, der ikke er af skønlitterær art, men som er af en sådan vægt og karakter, at de må anses for at være skabende kunst.

Hovedsynspunktet har for udvalget været at administrere fondets midler for så virkningsfuldt som muligt at støtte det kunstnerisk skabende arbejde af kvalitet, idet vi har bestræbt os på at lade dette være det afgørende kriterium for beslutninger, som ofte har været vanskelige at træffe, da de fleste forfatteres indtjeningsmuligheder på ingen måde har kunnet følge andre samfundsborgeres, og der således opstår alvorlige nødsituationer, som vi imidlertid finder må afhjælpes på anden måde.

Erik Aalbæk Jensen


Uddelinger

Udvalget har i perioden uddelt følgende:

3-årige stipendier à kr. 20.000
Bent Irve
Jens Eisenhardt
Per Højholt
Leif Petersen
Poul Vad
Dorrit Willumsen

Rejsestipendier
Svend Åge Madsen
Poul P.M. Pedersen
Kirsten Thorup
Ole Wivel

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Henrik Bjelke: Første person ental
Thorkild Bjørnvig: Ravnen
Robert Corydon: Ord til havet
Uffe Harder: Sort på hvidt
Sven Holm: Termush, Atlanterhavskysten
Knud Holst: Har De været ved stranden
Hans Lyngby Jepsen: Vågn op og jubler
Tove Meyer: Brudlinier
Hans-Jørgen Nielsen: Output
Bent William Rasmussen: Jeanne Moreau i Middelfart
Ulla Ryum: Jakelnatten
Vagn Steen: Jeg er ingen
Johannes Wulff: Student i alverden
Jess Ørnsbo: A som Alfred - eller det rullende alfabet

Produktionspræmier à kr. 5.000 (uden ansøgning)
Jytte Borberg: Vindebroen
Peter Christiansen: På nattens bro
Hans Hansen: Forsvindinger
Bent Irve: Indkredsninger
Jørgen Leth: Lykken i Ingenmandsland
Charlotte Strandgaard: Uafgjort

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Johannes Allen
Carl Bang
Franz Berliner
Henrik Bjelke
Poul Bjerre
Hans Bjerregaard
Kristen Bjørnkjær
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Holger Brøndsted
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Regin Dahl
Ole Grünbaum
Hans Hansen
Jørgen Bruun Hansen
Ulf Steen Hansen
Harald Herdal
Sven Holm
Knud Holst
Knud Holten
Jesper Jensen
Hans Lyngby Jepsen
Eiler Jørgensen
Arthur Krasilnikoff
Ole Henrik Laub
Peter Laugesen
Vagn Lundbye
Finn Methling
Tove Meyer
Ejnar Mikkelsen
Eilif Mortansson
Henning Nielsen
Asger Pedersen
Poul P.M. Pedersen
Einer Plesner
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Jørgen Rytter
Ulla Ryum
Ole Sarvig
Vagn Steen
Grethe Risbjerg Thomsen
Ebba Torstenson
Iboja Wandall-Holm
Vibeke Willumsen
Ole Winther
Hans Chr. Ægidius

Legater til forfatteres efterladte
Der uddeltes 26 legater til et samlet beløb af 78.000 kr.

Grøn skillelinie

Beretning fra repræsentantskabet

6. maj 1969

Ministeriet for kulturelle anliggender.

Under henvisning til bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond, § 7, stk. 2, fremsendes hermed beretning fra Statens Kunstfond for tiden 1. januar-31. december 1968 samt regnskab for tiden 1. april 1967-31. marts 1968.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen, men ønsker på grundlag af drøftelserne i repræsentantskabets møder den 13. februar og 17. april 1969 at knytte følgende bemærkninger til denne:

Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har ved gennemførelsen af udsmykninger til ikke-statslige bygninger og anlæg i enkelte tilfælde - af økonomiske grunde - efter forhandling med modtageren gjort sin medvirken afhængig af, at der fra dennes side ydes et tilskud på halvdelen af de samlede udgifter. Repræsentantskabet finder fremgangsmåden forståelig, men må dog mene, at en fravigelse af forskriften i § 4, stk. 2, 3. afsnit i ovennævnte bekendtgørelse, hvorefter støtte fra Statens Kunstfond i sådanne tilfælde skal ydes med tre fjerdedele af de med de pågældende arbejder forbundne samlede udgifter, må kræve ministeriets samtykke.

Det var i øvrigt den overvejende opfattelse, at 3/4-reglen bør fastholdes. Selv om det kunne være fristende at have en dispensationsmulighed over for velstillede kommuner, fandt man, at en sådan fleksibilitet i praksis kunne medføre store vanskeligheder. Nogle af repræsentantskabets medlemmer ville foretrække en begrænsning af udsmykningsudvalgets udgifter på den måde, at det fremtidigt eventuelt i den kommende lov, blev fastslået, at fondets 3/4-tilskud kun omhandler tilskud til kunstnerhonorar og de materialeudgifter, der er nødvendige for kunstværkets fuldførelse. Udgifter til tekniske installationer, murbehandlinger m.v. ville herefter være udvalget uvedkommende.

Under henvisning tit, at det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har ydet grønlandske kunstnere støtte til indkøb af værktøj, blev det af en repræsentant for billedkunstnergruppen fremhævet, at der blandt billedkunstnerne er et meget stort behov for oprettelse af et materiale-lånefond.

Repræsentantskabet har ingen bemærkninger til regnskabet.

Under henvisning til § 4, stk. 2, i ministeriets bekendtgørelse af 26. februar 19G8 om fordeling af de af Statens Kunstfond indkøbte kunstværker skal man meddele, at det over for repræsentantskabet er oplyst, at fordeling endnu ikke har fundet sted.

P. R. V.
Helga Pedersen / Gerda Birkelund30. juni 1969

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond.

Med skrivelse af 6. maj 1969 har repræsentantskabet under henvisning til § 7, stk. 2 i bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond fremsendt fondets beretning for tiden 1/1-31/12 1968 og regnskabet for finansåret 1967/68.

I den anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretningen og regnskabet til efterretning.

For så vidt angår de af repræsentantskabet til beretningen knyttede bemærkninger, skal man meddele, at man med repræsentantskabet er enig i at en fravigelse af forskriften i bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 3. afsnit, kræver ministeriets samtykke.

Det tilføjes, at fordelingen af de af Statens Kunstfond i tiden 1965-1967 indkøbte kunstværker er tilendebragt.

P. M. V.
E. B.
Erik Tjalve


Driftregnskabet for finansåret 1967/68 indeholdt bl.a. følgende poster:

                	   UDGIFTER	  INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................		4.200.000,00
Forfattere:
	3-årige stipendier		  400.000,78
	Engangsydelser		 	  350.500,00
Andre foranstaltninger:
	Præmiering af bøger		  110.000,00
Støtte til kunstneres efterladte	  194.000,00
Balance					 4.372.134,02  4.372.134,02
Bevilgede ikke udbetalte beløb				1.630.961,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 28. maj 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning IV. 1. januar - 31. december 1968. 1969.


Opdateret af