Statens Kunstfond 1969


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Udvalget for Litteraturen 1969


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst 1969

Udvalget har i to omgange tildelt produktionspræmier til nyudgivelser, hvis litterære kvalitet ikke er blevet modsvaret af et blot rimeligt salg, Ved den første tildeling, som gjaldt bøger, der udkom i efteråret 1968, bevilgedes der seks produktionspræmier à 10.000 kr. og desuden to à 5.000 kr. Ved den anden tildeling af produktionspræmier til bøger, der udkom foråret 1969, bevilgedes der to à 10.000 kr. og to à 5.000 kr. Det er forekommet udvalget mest praktisk at opdele produktionspræmierne i disse to tempi, så forårsudgivelserne ikke risikerer at blive glemt under det følgende efterårs bogflod.

Jørgen Leth, Vagn Lundbye Hans-Jørgen Nielsen, Asger Pedersen, Vagn Steen og Charlotte Strandgaard tildeltes hver et tre-årigt stipendium à 20.000 kr., mens Bent William Rasmussen tildeltes samme stipendium på en samlet sum af 60.000 kr., men fordelt over kun to år. Motiveringen herfor var at såfremt stipendiet skulle have den fornødne gavn for en forfatter i Bent William Rasmussens alder og i en periode frigøre ham for andet arbejde, måtte det forfalde til udbetaling i større rater.

Udvalgets virksomhed med hensyn til arbejds- og rejselegater vil fremgå af den følgende redegørelse.

Arbejdsåret var naturligt nok præget af revisionen af loven om Statens Kunstfond og herunder af nogen skuffelse og undren over, at den øgede bevilling fra statens side ikke blev udbetalt med tilbagevirkende kraft allerede fra l. april 1969, men først fik virkning fra lovens ikrafttræden, hvilket i dette arbejdsår har unddraget det litterære udvalg 50.000 kr. Nok så store problemer har udvalget imidlertid haft med bestemmelsen i den reviderede lov om, at forøgelsen af fondsmidlerne også bør medføre, at der f. eks. ydes støtte til udgivelse af visse arter betydningsfuld litteratur, altså under en eller anden form støtte til forlag der vil påtage sig udgivelsen af sådan litteratur. Det er udvalget overordentligt magtpåliggende at pege på de helt uoverskuelige konsekvenser, dette vil kunne få for hele kunstfondets virksomhed, dersom en fast og fornuftig praksis ikke følges. Udvalget har derfor været meget tilbageholdende med at yde en sådan støtte, fordi den præcedens-skabende effekt af vore beslutninger her har stået os klart.

Det har ikke skortet på ansøgninger fra forlag og forfattere om støtte efter de nye bestemmelser, men vi har kun i ét tilfælde ment at burde imødekomme en ansøgning herom. Afgørende for støtte må efter udvalgets opfattelse være, at det pågældende værk er af en høj litterær kvalitet, at udgivelsen af dette værk vil have betydning for det litterære klima i landet, og at udgivelse ikke ville kunne finde sted, med mindre der ydedes en form for støtte.

Indtil videre har udvalget ikke været præsenteret for originale danske manuskripter, der opfyldte disse krav, men derimod i et par tilfælde for oversættelser af fremmed eller vanskeligt tilgængelig litteratur, oversat af danske forfattere. De involverede forlag veg tilbage for udgivelsen af disse værker, da bogprisen ville gøre bøgerne usælgelige. I ét tilfælde måtte udvalget imidlertid i sidste øjeblik afslå, da det viste sig, at der faktisk forelå et løfte fra forlaget til de pågældende oversættere om at udgive værket. Man kunne derfor ikke med rimelighed fastslå, at værket ikke ville være udkommet uden støtte fra kunstfondet. I et andet tilfælde, nemlig med forlaget Rhodos' påtænkte udgivelse af Erik Stinus' oversættelse af en antologi af indisk lyrik, måtte vi imidlertid, efter at have indhentet kalkule fra forlaget og ladet denne gennemgå af en forlagskyndig konstatere, at uden tilsagn om garanti fra kunstfondet ville bogprisen, eksklusive moms, ligge på kr. 56, mens en garantiordning fra fondet ville muliggøre en bogpris på 22,50. På dette grundlag og efter en nøjere vurdering af manuskriptet, som vi har fundet højt kvalificeret, bevilgede fondet en garantisum på 8.000 kr. at fordele af antologiens redaktør Jørgen Sonne, i forfatter- og oversætter-leddet, således at garantiordningen fra fondet ikke berører forlagets tekniske udgifter. Dette sidste punkt finder vi det også væsentligt at henlede opmærksomheden på. Kunstfondet skal ikke inddrages i forlagenes kommercielle markedsproblemer, men så vidt muligt, i legater, præmier som udgivelsesstøtte, være en hjælp for danske forfattere.

Erik Aalbæk Jensen


Uddelinger

Der indkom i 1969 ca. 200 ansøgninger til udvalget om støtte. Udvalget har foretaget følgende uddelinger.

3-årige stipendier à kr. 20.000
Jørgen Leth
Vagn Lundbye
Hans-Jørgen Nielsen
Asger Pedersen
Vagn Steen
Charlotte Strandgaard

2-årigt stipendium à 30.000 kr.
Bent William Rasmussen

Rejsestipendier
Ejler Jørgensen
Ole Henrik Kock
Peter Poulsen
Grete Povlsen

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Karl Bjarnhof: Kølvandsstriber
Elsa Gress: Fugle og frøer og Philoctetes wounded and other plays
Sven Holm: Min elskede - en skabelonroman
Frank Jæger: Naive rejser
Svend Åge Madsen: Liget og lysten
Ivan Malinowski: Leve som var der en fremtid og et håb
Erik Stinus: De mægtiges dørtrin
Jess Ørnsbo: Hypdangbok

Produktionspræmier à kr. 5.000 (uden ansøgning)
Sten Kaalø: Med hud og hår
Anna Ladegaard: Hvor var Hannah Jacoby
Johs. L. Madsen: Nedspildt spruttende af syre
Anders Westenholz: Polyp

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Carl Bang
Margrethe Berg
Franz Berliner
Henrik Bjelke
Poul Bjerre
Hans Bjerregaard
Kristen Bjørnkjær
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Jørgen Bukdahl
Ditte Cederstrand
Inger Christensen
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Jørn Fabricius
georgjedde
Gunner Gersov
Elsa Gress
Ulf Gudmundsen
Jørgen Halck
Eva Hemmer Hansen
Ulf Steen Hansen
Uffe Harder
Harald Herdal
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Sven Holm
Knud Holst
Knud Holten
Peer Hultberg
Hans Lyngby Jepsen
Viktor Jevan
Ejler Jørgensen
Viggo Jørgensen
Anton Kjædegaard
Arthur Krasilnikoff
Ole Henrik Laub
Peter Laugesen
Jytte Lyngbirk
Børge Madsen
Johs. L. Madsen
Svend Åge Madsen
Ivan Malinowski
Tove Meyer
Eilif Mortansson
Dea Trier Mørch
Jørgen Nash
Henning Nielsen
Lean Nielsen
Poul P.M. Pedersen
Bjørn Poulsen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Ebbe Kløvedal Reich
Jørgen Rytter
Ulla Ryum
Sally Salminen
Ole Sarvig
Bo Schiøler
Hans-Hartvig Seedorff
Tage Skou-Hansen
Christian Skov
Jørgen Sonne
Erik Stinus
Lise Sørensen
Grethe Risbjerg Thomsen
Kirsten Thorup
Ebba Torstenson
Vibeke Willumsen
Hans Chr. Ægidius
Jess Ørnsbo

Der uddeltes 78 legater til et samlet beløb af 551.500 kr.

Legater til forfatteres efterladte
Der uddeltes 28 legater til et samlet beløb af 79.000 kr.

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Med den nye lov om Statens Kunstfond fra juni 1969 har fondets bestyrelse fået tillagt den særlige opgave at skulle administrere de midler, der er stillet til rådighed for fondets virksomhed i henhold til lovens § 1, stk. 3.

Den årlige bevilling til disse kunstformer er foreløbig fastsat til 175.000 kr. Bestyrelsen har i 1969 modtaget 7 ansøgninger, hvoraf nedennævnte blev imødekommet.

Arkitekt Claus Eskildsen et arbejdslegat på 20.000 kr.

Komponisten Eric Andersen et arbejdslegat på 7.000 kr.

Århus Festuge 1969 "Ung aktivitet i lyd, lys og farver" en bevilling på 17.829,70 kr. til dækning af underskud ved arrangement i Marselisborghallen.

Preben Wilmann


Beretning fra repræsentantskabet

12. juni 1970.

Ministeriet for kulturelle anliggender.

Under henvisning til bekendtgørelse af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond, § 9 stk. 2 fremsendes hermed beretning for Statens Kunstfond for året 1969 samt regnskab for finansåret 1968/69.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen, men ønsker på grundlag af drøftelserne i repræsentantskabets møde den 14. april 1970 at knytte følgende bemærkninger til denne:

De billedkunstneriske udvalg

I forbindelse med drøftelsen af indkøbs- og legatudvalgets beretning blev det oplyst at udvalget ved fordeling af 3-årige stipendier à 20.000 kr. i 1970 havde besluttet at dele et stipendium i to 3-årige stipendier à 10.000 kr. Repræsentantskabet fandt det under hensyn til formålet med disse flerårige stipendier: "at skabe mulighed for, at kunstneren i en periode kan leve uden at behøve at skaffe sig andre indtægter" (bemærkningerne til § 2 i forslaget til 1964-loven) og til prisudviklingen siden 1964 betænkeligt at nedskære stipendiernes størrelse. Man havde hellere set at udvalget var gået den vej at forhøje beløbet for de 3-årige stipendier, selv om dette ville formindske deres antal.

Det fremgår af indkøbs- og legatudvalgets beretning, at Statens Kunstfond ikke ved ophængning og opstilling af de deponerede værker har mulighed for at overvåge, om anbringelsen er kunstnerisk forsvarlig. Repræsentantskabet var med udvalget enigt i, at dette er uheldigt. En konsulentordning ville være ønskelig, men kunne måske af bevillingsmæssige grunde vanskeligt etableres. I denne forbindelse blev det også fremhævet, at der tillige såvel for de deponerede værker som for de billedkunstneriske udsmykninger rejser sig spørgsmålet om at bevare kunstværkerne. Repræsentantskabet anbefalede, at ministeriet tager de nævnte spørgsmål op til behandling og pegede på muligheden af at inddrage provinsens kunstmuseer med henblik på løsning af problemet vedrørende den kunstnerisk forsvarlige ophængning og opstilling af deponerede kunstværker, mens bevaringsproblemet formentlig bedre vil kunne løses centralt.

Tonekunstudvalget

Repræsentanterne for tonekunsten henledte repræsentantskabets opmærksomhed på, at det var af meget stor betydning for danske komponister, at der skabtes mulighed for optagelse af dansk musik på grammofonplader. Repræsentantskabet fandt, det var en opgave, der burde henlægges under fondet, men tonekunstudvalget vil med de nuværende økonomiske rammer ikke være i stand til at påtage sig den. Repræsentantskabet anbefalede derfor, at der ved den kommende lovrevision stilles en særlig bevilling til rådighed for fondet til det nævnte formål.

Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger til regnskabet for finansåret 1968/69.

P. R. V.
Helga Pedersen / Gerda Birkelund


3. juli 1970.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond.

Med skrivelse af 12. juli 1970 har repræsentantskabet under henvisning til § 9, stk. 2, i ministeriets bekendtgørelse nr. 64 af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond fremsendt fondets beretning for tiden 1. januar til 31. december 1969 med fondets regnskab for finansåret 1968/69.

I denne anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretningen med regnskabet til efterretning.

For så vidt angår de af repræsentantskabet til beretningen knyttede bemærkninger skal man meddele, at ministeriet for kulturelle anliggender er enig med repræsentantskabet i dets bemærkninger til den af det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg foretagne fordeling af 3-årige stipendier ved uddelingen i 1970. Ministeriet finder det væsentligt, at uddelingen af de flerårige stipendier sker efter en nøje vurdering af, hvorledes den enkelte kunstner i en given situation støttes mest hensigtsmæssigt, således at han opnår det optimale udbytte af støtten. En sådan vurdering synes efter det for ministeriet oplyste ikke at være iagttaget ved den foretagne deling af stipendiet. Man er endvidere enig med repræsentantskabet i dets bemærkninger vedrørende muligheden for at forhøje stipendiebeløbene i passende omfang inden for de givne rammer.

Ministeriet vil senere vende tilbage til de af repræsentantskabet rejste spørgsmål om fordelingen og opbevaringen af de af fondet indkøbte kunstværker.

Det kan endvidere oplyses, at ministeriet har under overvejelse, hvorledes spørgsmålet om indspilning af dansk musik på grammofonplader kan løses.

P. M. V.
E. B.
Erik Tjalve


Driftregnskabet for finansåret 1968/69 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER	  INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................		4.200.000,00
Forfattere:
	3-årige stipendier		  365.000,73
	Engangsydelser		 	  373.874,43
Andre foranstaltninger:
	Præmiering af bøger		  130.000,00
Støtte til kunstneres efterladte	  191.000,00
Balance					 5.333.915,70	5.333.915,70
Bevilgede ikke udbetalte beløb				 777.659,57

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 28. maj 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning V. 1. januar 1969- 31. december 1969. 1970.


Opdateret af