Statens Kunstfond 1971


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Udvalget for Litteraturen 1971


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst 1971

Udvalget har i høj grad værdsat den tidlige beskikkelse, der gjorde det muligt for medlemmerne at forberede sig på snart efter tiltrædelsen at skulle uddele produktionspræmier for litterære værker udgivet i efteråret 1970. Derimod består stadig det problem, at udvalgets funktionstid ikke falder sammen med fondets regnskabsår, der følger finanslovens, så at to udvalg ved udvalgsskifte kommer til at arbejde inden for samme regnskabsår.

Udvalget mener i hovedsagen at have fulgt samme retningslinier som de tidligere udvalg og har ikke følt behov for at markere nogen ændret holdning. Det er ikke just blevet lettere at gøre et kunstnerisk kvalitetskrav gældende over for forskellige genrer, alder, grupper og litterære retninger, men i praksis føles det stadig muligt.

Gennem det første års erfaringer er udvalget blevet opmærksom på en uheldig virkning af at sprede tildelingerne ud over hele finansåret. Da der ikke findes nogen absolut målestok for kunstnerisk kvalitet, og da midlerne er begrænsede, må det dreje sig om at støtte det kunstneriske talent så langt, som midlerne rækker. Den nødvendige afvejning af hensynet til det kunstneriske talent og hensynet til midlernes begrænsning foretages imidlertid bedst, når udvalget kender både antallet af ansøgninger og den sum, der er til rådighed. Kommer en betydelig del af ansøgningerne klattende året igennem, må der disponeres uden kendskab til eventuelle senere ansøgninger, og derved bliver ansøgningstidspunktet en tredie bestemmende faktor, som tilfører beslutningsprocessen et ubehageligt element af tilfældighed. Ved at imødekomme en ansøgning, afskærer man sig måske fra at imødekomme en mere kvalificeret ansøgning senere på året, hvor pengene er brugt. Det er derfor udvalgets hensigt at samle uddelingen af engangsydelser omkring fondets årlige indkaldelse af ansøgninger i februar.

Udvalget har på grund af de uoverskuelige konsekvenser ikke turdet give nogen direkte udgivelsesstøtte. Med voksende økonomiske vanskeligheder for især de mindre forlag er det blevet meget sværere for debutanter at få deres arbejder udgivet, og behovet for udgivelsesstøtte er uden tvivl steget ud over, hvad man ved lovens revision i 1969 har kunnet forestille sig. Skabes der præcedens for støtte fra kunstfondet til udgivelse af danske litterære arbejder, vil det være fristende for forlæggerne at lægge hele ansvaret for udgivelse af den underskudsgivende del af litteraturen over på fondets litterære udvalg, der derved vil komme i en uholdbar situation.

Da der ikke er reserveret noget bestemt beløb for udgivelsesstøtte, vil ethvert beløb, brugt til dette formål, reducere mulighederne for at give arbejdslegater og produktionspræmier, og behovet for støtte til udgivelser vil uden tvivl vise sig at være så stort, at det snart kunne beslaglægge en betydelig del af de midler udvalget har til rådighed.

Udvalgets virksomhed har hidtil omfattet støtte til planlagt litterært arbejde og præmiering af allerede udgivne værker. Skal hertil føjes støtte til selve udgivelsesprocessen, vil udvalget komme til at fungere som en slags overkonsulenter for forlagene, hvad der vil give udvalget en ubehagelig dobbeltstilling, en forøget arbejdsbyrde og en urimelig magtstilling i det litterære liv.

Det er udvalgets opfattelse, at det samme organ ikke både kan beskæftige sig med, hvilken litteratur der bør udkomme, og hvordan den udkomne litteratur bør støttes og præmieres. Det problem, der uden tvivl består af hensyn til overhovedet at få et litterært arbejde udgivet i dag, bør behandles adskilt fra de funktioner, der i øvrigt er tillagt det litterære udvalg under Statens Kunstfond.

Bjørn Poulsen


Uddelinger

Der indkom i 1971 ca. 230 ansøgninger til udvalget om støtte. Udvalget har foretaget følende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 25.000
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Ole Henrik Laub
Peter Laugesen
Anders Westenholz

Rejsestipendier
Ivan Malinowski
Tage Nissen
Poul P.M. Pedersen
Peter Ronild

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Poul Borum: På denne side
Jørgen Gustava Brandt: I den høje evighed lød et bilhorn, gnomer og nostiske digte og andre
Leif E. Christensen: Drejebogen
Robert Corydon: Cyklisten
Rolf Gjedsted: Krigen er smuk
Aage Henriksen: Gotisk tid
Leif Hjernøe: En tid lang, Udtræk og Fra tid til anden
Ole Henrik Laub: Svingdøre
Vagn Lundbye: Smukke tabere
Niels-Oluf Petersen: Dette uværdige kor
Kirsten Thorup: Idag er det Daisy
Poul Vad: Dagen før livet begynder
Dorrit Willumsen: The, krydderi, acryl, salær græshopper
Johannes Wulff: Jeg tror minsandten at jeg lever

Produktionspræmier à kr. 5.000 (uden ansøgning)
Henrik Bjelke: Oceanisk kys og Trapa
Lars Bonnevie: Agent
Martha Christensen: Bænken og andre noveller
Anna Ladegaard: Udenfor sæsonen
Ib Michael: Den flyvende kalkundræber
Nils J.A. Schou: Skoleorkesteret
Claus Senderovitz: Maharambo mosaik
Jens Smærup Sørensen: Udvikling til fremtiden
Dan Turèll: Bevægelser formålsløst cirklende og Områder af skiftende tæthed og tomhed
Anders Westenholz: Martyrium

Engangsydelser
Benny E. Andersen
Carl Bang
Poul Bjerre
Hans Bjerregaard
Kristen Bjørnkjær
Jørgen Gustava Brandt
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Michael Buchwald
Jørgen Bukdahl
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Niels Fenger
georgjedde
Rolf Gjedsted
Elsa Gress
Alf Grostøl
Ole Grünbaum
Eva Hemmer Hansen
Arne Hartmann
Charles Haugbøll
Harald Herdal
Sandra Holm
Sven Holm
Knud Holst
Klaus Høeck
Per Højholt
Hans Lyngby Jepsen
Johan Johansen
Per Flor Jølting
Eiler Jørgensen
Per Kirkeby
Ebbe Kløvedal Reich
Ole Henrik Kock
Finn Krageskov
Sten Kaalø
Peter Laugesen
Johannes Lund
Niels Lund
Børge Madsen
Svend Åge Madsen
Henning Mortensen
Dea Trier Mørch
Jørgen Nash
Laus Strandby Nielsen
Lean Nielsen
Niels E. Nielsen
Henrik Nordbrandt
Erik Nørgaard
Ole Wahl Olsen
Niels-Oluf Petersen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Peter P. Rohde
Jørgen Rytter
Nils J.A. Schou
Claus Senderovitz
Henry Smith
Kirsten Stenbæk
Flemming Sølberg
Jens Smærup Sørensen
Preben Major Sørensen
Grethe Risbjerg Thomsen
Ebbe Traberg
Dan Turèll
Dorrit Willumsen
Hilmar Wulff
Jess Ørnsbo

Herudover tildelte udvalget Elsa Gress-fonden 20.000 kr.

Legater til forfatteres efterladte
Guri Oluf Bang
Eddy Bønnelycke
Andrea Ewald
Else Friis-Møller
Alice Gross
Kristine Hjortø
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Johs. Jørgensen
Edith Kirk
Inga Klitgaard
Signe Kristensen
Johanne Leopold
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Løkken
Mary Mellerup
Beate Neergaard
Kirsten Ottzen
Fanny Pallesen
Dagny Rasmussen
Gerda Smith
Helene Søiberg
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Jenny Vibe
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget (bestyrelsen) for fondets virksomhed i henhold til lovens § l, stk. 3

Udvalget har i løbet af 1971 holdt 6 møder og har her bl.a. foretaget nedenstående fordeling af midler i henhold til bestemmelserne om støtte til kunstneriske aktiviteter, som falder uden for de enkelte udvalgs virkefelter.

Det skal ikke nægtes, at behandlingen af mange af ansøgningerne inden for dette område har været forbundet med vanskeligheder. Selv om bestyrelsen i visse tilfælde har kunnet støtte sig til sagkundskab udefra, har man undertiden haft fornemmelsen af at bevæge sig på en noget gyngende grund, bl.a. fordi mere fastslåede kriterier ifølge sagens natur savnes ved bedømmelsen af mange sådanne kunstneriske projekter.

Man har desuden følt, at bestyrelsen med sin givne sammensætning er et mindre egnet organ til behandling af det stigende antal ansøgninger indkommet fra arkitektside.

Tage Nielsen

UDDELINGER

Udvalget har i 1971 modtaget 26 ansøgninger og har foretaget følgende uddelinger:


Beretning fra repræsentantskabet, skrivelse af 6. november 1972 Ministeriet for kulturelle anliggender

Under henvisning til bekendtgørelse af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond, § 9, stk. 2, fremsendes hermed beretning fra Statens Kunstfond for tiden 1 . januar til 31 . december 1971 samt regnskab for tiden 1. april 1970 til 31. marts 1971.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen og har ingen bemærkninger at gøre til regnskabet.

P.R.V.

Gerda Birkelund


Ministeriet for kulturelle Anliggenders skrivelse af 5. december 1972 til repræsentantskabet

Med skrivelse af 6. november 1972 har repræsentantskabet under henvisning til 9, stk. 2, i ministeriets bekendtgørelse nr. 64 af 26. februar 1970 om Statens Kunstfond fremsendt fondets beretning for året 1971 samt regnskab for finansåret 1970--71.

I den anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretningen og regnskabet til efterretning.

Under henvisning til at det litterære udvalg i sin beretning har oplyst, at man på grund af de uoverskuelige konsekvenser, som der nærmere er redegjort for i udvalgets beretning, ikke har turdet give direkte udgivelsesstøtte, skal ministeriet udbede sig oplysning om, hvor mange ansøgninger, der har foreligget om denne form for støtte, og i hvilket omfang man skønner at have afvist kvalificerede ansøgninger.

P.M.V.
E.B.

Erik Tjalve


Driftregnskabet for finansåret 1970/71 indeholdt bl.a. følgende poster:

      				 UDGIFTER     INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................  		5.800.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		365.000,00
 Engangsydelser     		566.000,00
Andre foranstaltninger:
 Produktionspræmier    		195.000,00

Støtte til kunstneres efterladte   	208.200,00
Balance     		   6.312.997,50 	6.312.997,50
Bevilgede ikke udbetalte beløb    1.010.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 13. juni 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning VII. 1. januar - 31. december 1971. 1972.


Opdateret af