Statens Kunstfond 1977/78


Bestyrelsens beretning.

Repræsentantskabets følgeskrivelse af 6. november 1978 til ministeriet.

Martin Elmers begrundelse for ikke at stemme for årsberetningen. Forfatteren Martin Elmer var udpeget af Danmarks Retsforbunds folketingsgruppe og blev genudpeget 1. november 1977.

Ministeriet meddelte med skrivelse af 21. november 1978 at beretning og regnskab var taget til efterretning.

Udvalget for Litteraturen 1977/78


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1977/78

Som ikke uventet har debatten omkring det litterære udvalgs virksomhed været lige så hidsig, som den plejer at være, når et nyt udvalg træder til. Dette kan næppe skyldes det naturlige forhold, at ethvert nyt udvalg har en indkøringsperiode, hvor den praksis, udvalget vil anlægge, er under opbygning, men snarere at de nye ansigter giver ny lyst til at fortsætte eller genoptage en gammel debat.

Udvalget har bevilget støtte under en eller anden form til ialt 87 forfattere. Hertil kommer 8 forfattere, der har modtaget henholdsvis anden og tredie tildeling af treårslegater, som det forrige udvalg er ansvarlig for. En af disse ialt 95 tildelinger har givet anledning til en særlig omfattende offentlig debat, der kulminerede i en klage til folketingets ombudsmand. Det vedrørte, som man vil huske, tildelingen af et treårigt legat til forfatteren Bent Haller. Klageren fik ikke medhold af ombudsmanden.

Det har forbavset udvalget, at der i debatten så at sige aldrig har været tale om kunstfondets øvrige tildelinger, som - omend der altid kan være uenighed om dem i enkeltheder - i det mindste viser, at det er uden mening at postulere en eller anden form før ensidighed.

Udvalget ser selv det største problem for dets arbejde i det forhold, at de midler, der er til rådighed, på ingen måde svarer til behovene. Det har ikke kunnet undgås; at absolut kvalificerede ansøgere har fået afslag. Hvis alle fortjente ansøgere skulle imødekommes, ville de enkelte beløb blive så små, at de nærmest ville være nytteløse.

Til trods herfor er mange af beløbene små i forhold til normale arbejdsindtægter. For de fleste af modtagerne bliver der blot tale om at kunne frigøre sig for andet arbejde i en måned eller to. Når der under disse vilkår alligevel stadig frembringes en dansk litteratur af betydelig bredde, skyldes det, at mange af forfatterne og disses pårørende affinder sig med en levestandard langt under det gennemsnitlige. Hvis kunstfondets kritikere havde det indblik i forfatternes faktiske levevilkår, som udvalget ikke kan undgå at skaffe sig, ville de måske forstå, at kunstfondets uddelinger ikke er meget andet end almisser til en gruppe, der ikke er misundelsesværdig, men til gengæld har krav på respekt og beundring.

Paul Dam


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget 309 ansøgninger om støtte. Man har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 60.000
Inger Christensen
Bent Haller
Jørgen Ljungdalh
Peer Sibast

Engangsydelser
Vita Andersen
Carl Bang
Hanne Bengtsson
Henrik Bjelke
Anne Marie Bjerg
Poul Borum
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Per Brethvad
Suzanne Brøgger
Jørgen Bukdahl
Hans Chr. Bøgholm
Bente Clod
Robert Corydon
Ulla Dahlerup
Iris Garnov
Rolf Gjedsted
Ulrik Gräs
Carsten Koed Hansen
Erik Frank Hansen
Jørgen Bruun Hansen
Uffe Harder
Henrik Have
Sandra Holm
Knud Holst
Knud Holten
Klaus Høeck
Per Højholt
Hans Lyngby Jepsen
Villy Karlsson
Grethe Kemp
Kjeld S. Kristoffersen
Marianne Larsen
Hans Chr. Fogtmann Lauridsen
Jørgen Lindgreen
Ivan Malinowski
Eske K. Mathiesen
Ib Michael
Peter Mouritzen
John Nehm
Kaj Nissen
Henrik Nordbrandt
Ole Wahl Olsen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Frits Remar
Flemming Røgilds
Asger Schnack
Henrik Stangerup
Jannick Storm
Jens Smærup Sørensen
Preben Major Sørensen
Kirsten Thorup
Erik Thygesen
Poul Vad
Else Vedel
Dorrit Willumsen
Vibeke Willumsen
Jess Ørnsbo

Rejsestipendier

Henrik Bjelke
Thorkild Bjørnvig
Jørgen Gustava Brandt
Gynther Hansen
Ib Michael
Poul P.M. Pedersen
Grethe Risbjerg Thomsen

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Anne Behrndt fik bevilget 2.500 kr. som tillæg til den i finansåret 1976/77 givne bevilling til en bogudgivelse.
Ami Faircloth fik 15.000 kr. til hjæp til udgivelse af "Spejlinger", en antologi med digte og noveller af kvinder.
Vagn Lundbye havde søgt om økonomisk støtte til et forfatterseminar på Hald og fik bevilget 7.000 kr.
Udvalget tildelte Ivan Malinowski et 2-årigt legat på ialt 20.000 kr., hvoraf de 10.000 er udbetalt i finansåret. Legatet er ydet for at give kunstneren arbejdsro, mens han oversætter "Moderne svenske digte".
Socialistisk Kulturfront fik 10.000 kr. til afholdelse af et forfatterseminar på Tvindskolerne.

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Ingeborg Buhl: Skyggeliv
Ditte Cederstrand: Hvor har du hjemme, proletar?
Sven Holm: Struensee var her
Sten Kaalø: Andet arbejde
Vagn Lundbye: Digte 1977
Jørgen Sonne: Eroterne
Hanne Marie Svendsen: Mathildes drømmebog
Knud Sørensen: Slutseddel
Lise Sørensen: Den nødvendige nedtur
Jess Ørnsbo: Digte uden arbejde

Legater til forfatteres efterladte
Lise Allen
Guri Oluf Bang
Eddy Bønnelycke
Tine la Cour
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Rigmor Juel
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Frida Budtz Müller
Beate Neergaard
Kirsten Ottzen
Gerda Smith
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1977/78 indeholdt bl.a. følgende poster:

				      UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................        8.800.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		 545.000,00
 Engangsydelser    			1.078.500,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen    			 227.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	 288.000,00
Balance     			9.178.756,50 	9.178.756,50

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har i perioden 1. april 1977 - 31. marts 1978 modtaget 18 ansøgninger, hvoraf nedennævne i henhold til § 1, stk. 3, i loven om Statens Kunstfond er blevet imødekommet:

Forfatteren, dramatikeren og tegneren Jens-Ole Bruun Rasmussen har fået tildelt et arbejdslegat på 5.000 kr.

Bestyrelsen har tildelt TUKAK-Teatret et beløb på 30.000 kr. til indkøb af en grafisk presse og værktøj. Teatret havde netop etableret et grafisk værksted ved kunstcentret i Fjaltring, hvor man primært beskæftiger grønlandske skuespillere og kulturmedarbejdere.

Scenografen Jens-Jacob Worsaae tildeltes et rejselegat på 15.000 kr. til et ophold ved Lincoln Centret i New York.

Bestyrelsen har herudover tildelt kunsthåndværkerudvalget en 2-årig bevilling med 40.000 kr. årligt, for at kunsthåndværkerudvalget kunne yde keramikeren Erik Nyholm samt to af hans medhjælpere honorar i forbindelse med deres udførelse af Jean Dubuffets relief til Silkeborg Kunstmuseum. Kunsthåndværkerudvalget, der var meget interesseret i at støtte projektet, rådede imidlertid ikke over tilstrækkelige midler til at kunne afholde denne udgift.

Mogens Andersen


REPRÆSENTANTSKABETS SKRIVELSE AF 6. NOVEMBER 1978 TIL MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER

Under henvisning til § 9, stk. 2, i bekendtgørelse af 9. august 1978 om Statens Kunstfond skal man herved meddele, at repræsentantskabet på møder den 22. september og 27. oktober 1978 har behandlet den fra kunstfondets bestyrelse modtagne beretning med regnskab for tiden 1. april 1977 - 31 . marts 1978.

Et medlem, Martin Elmer, har ikke kunnet stemme for godkendelse af beretning og regnskab og har begrundet sit standpunkt i den vedlagte redegørelse af 22. september 1978.

Et medlem, Mette Madsen, har til beretningen fra indkøbsudvalget for den bildende kunst udtalt, at hun har bemærket sig, at der er indkøbt meget lidt på udstillinger uden for København, og at grønlandske kunstnere slet ikke er repræsenterede.

Det fremsendte materiale har ikke givet de øvrige medlemmer anledning til bemærkninger.

P.R.V.
Frans Lichtenberg
/Gerda Birkelund


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 27. september1996 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XIII. 1. april 1977- 31. marts 1978. 1978.


Opdateret af