Statens Kunstfond 1978


Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond

Repræsentantskabets skrivelse til ministeriet. Dateret 31. maj 1979.

Martin Elmers begrundelse for ikke at stemme for årsberetningen. Forfatteren Martin Elmer var udpeget af Danmarks Retsforbunds folketingsgruppe.

Ministeriets skrivelse til repræsentantskabet. Dateret 17. juli 1979.

Udvalget for Litteraturen 1978


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1978

Det har vanskeliggjort udvalgets arbejde, at finansåret kun omfattede ni måneder, og der således kun var tre fjerdedele af et helt års bevillinger til rådighed. Fordelingen af legater på grundlag af den årlige indkaldelse af ansøgninger måtte derfor blive forholdsvis restriktiv, idet det f. ex. ikke var muligt at uddele mere end to treårige legater, og det navnlig ikke var muligt at hold et tilstrækkeligt beløb tilbage til senere opståede støttebehov, ligesom tildelingen af produktionspræmier til værker, udsendt i første halvår af 1978, har måttet udskydes til 1979.

De nævnte problemer er dog nu overvundne, og de vil ikke få indflydelse på de kommende års arbejde, bortset fra at tildelingen af produktionspræmier nok i fremtiden altid vil ske i kalenderåret efter udgivelsesåret, og at det i en periode ikke vil være muligt at uddele samme antal treårige legater hvert år.

I 1978 har udvalget ikke ydet støtte til udgivelser, dels af de foran anførte økonomiske grunde, dels ud fra principielle overvejelser. Der er utvivlsomt behov for at yde støtte til udsendelse af litterære værker, som vanskeligt kan udgives på sædvanlige forlagsbetingelser, men dette behov er så stort, at det ikke vil kunne dækkes i rimeligt omfang inden for udvalgets bevillinger, og såfremt udvalget ville benytte den hjemlede adgang til at yde udgivelsesstøtte, kunne en sådan derfor ikke undgå at få et noget tilfældigt præg. Udvalget har også bemærket sig de betragtninger, som udvalgets daværende formand Bjørn Poulsen fremførte i beretningen for 1971, og som førte til en lignende konklusion. Det må håbes, at det bliver muligt at lette vilkårene for bogudgivelse generelt, således at bestemmelsen om udvalgets adgang til at yde udgivelsesstøtte, der kunne befrygtes at give udvalget en principielt uheldig indflydelse på, hvad der skal udgives, kan fjemes som overflødig.

Den litterære situation giver ikke udvalget anledning til særlige bemærkninger. Der debuterer til stadighed forfattere, som giver gode løfter, og flere af dem har allerede ved deres debut opnået ikke alene kritikergunst, men også folkegunst. Man kan dog efterlyse talenter, der med overbevisende kraft repræsenterer en egentlig fornyelse. Årets bedst og mest omtalte - delvis også mest solgte - bøger repræsenterer både med hemsyn til formen og med hensyn til genren velkendte og prøvede retninger inden for den nyere litteratur. Under disse omstændigheder er der intet mærkeligt i, at størstedeien af udvalgets tildelinger er gået til forfattere, der gennem længere tid har opretholdt en litterært set værdifuldt, men ikke indbringende produktion. Udvalget ville gerne have haft mulighed for i højere grad at støtte talentfulde eksperimentatorer, men det er kun få af de yngre forfattere, der forener lysten til at eksperimentere med et åbenbart talent.

Man vil bemærke, at der stadig er en overvægt af mænd blandt modtagerne af ydelser fra udvalget. Denne kønsfordeling er imidlertid repræsentativ for de modtagne ansøgninger, og udvalget anser det ikke for rigtigt at lægge mindre vægt på ansøgerens talent og udsigter til at kunne nyttiggøre et legat end på ansøgerens køn.

Udvalget har for første gang ydet et legat til en grønlandsk forfatter, der imidlertid skriver såvel på dansk som på grønlandsk. Hvis dette legat skulle medføre ansøgninger fra forfattere, der udelukkende skriver på grønlandsk, vil udvalget benytte sig af den i bekendtgørelsen § 8 givne mulighed for at få sagkyndig, i dette tilfælde grønlandsk-sproget bistand.

Som et bidrag til den løbende debat om kunstfondets betydning kan det oplyses, at af de 72 forfattere, der fra og med 1965 til og med 1978 har modtaget treårige legater, har 45 udsendt større eller mindre værker i løbet af 1978, og 10, der ikke udsendte noget i 1978, har gjort det i 1977. Flere af de resterende 17 har gjort sig gældende som dramatikere med opførte, ikke trykte værker. De 20, der modtog treårige legater i fondets første treårsperiode, har alle etableret sig som væsentlige og meget produktive forfattere.

Poul Dam


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget 262 ansøgninger om støtte. Man har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 60.000
Carl Bang
John Nehm

Rejsestipendier

Tage la Cour
Marianne Larsen
Per Nielsen
Grethe Risbjerg Thomsen
Kirsten Thorup
Anders Westenholz
Karen Aabye

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Birthe Arnbak: Jeg ser dig alle vegne
Poul Borum: Andethed
Aase Hansen: Forvitringens år
Per Højholt: Praksis 1: Revolver
Willy-August Linnemann: Bølgerne på fjorden
Lean Nielsen: Besøgsdigte
Jens Louis Petersen: Breve fra en søn
Ulrich Horst Petersen: H.C. Andersens verden
Bent William Rasmussen: Vejrmelding fra en altan
Vagn Steen: Når lærerens kone er i Brugsen
Per Ulrich: Guds lille børneskare

Engangsydelser
Murat Alpar
Vita Andersen
Anne Behrndt
Jacques Berg
Nis Boesdal
Jytte Borberg
Poul Borum
Suzanne Brøgger
Ib Christiansen
Jette Drewsen
Per Gammelgaard
Ulrik Gräs
Vibeke Grønfeldt
Uffe Harder
Leif Hjernøe
Angelo Hjort
Sandra Holm
Knud Holten
Per Højholt
Karsten Høyer
Kjeld S. Kristoffersen
Marianne Larsen
Per Larsen
Peter Laugesen
Toni Liversage
Aqqaluk Lynge
Anne Marie Løn
Børge Madsen
Eske K. Mathiesen
Henning Mortensen
Erwin Neutzsky-Wulff
Lean Nielsen
Henrik Nordbrandt
Ole Wahl Olsen
Poul P.M. Pedersen
Leif Sylvester Petersen
Henrik G. Poulsen
Peter Poulsen
Orla Bundgård Povlsen
Preben Ramløv
Asger Schnack
Nils J.A. Schou
Claus Senderovitz
Henrik Stangerup
Charlotte Strandgaard
Jens Smærup Sørensen
Preben Major Sørensen
Einar Tassing
Ebba Torstenson
Martin Taarup
Poul Vad
Jess Ørnsbo.

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Et seminar for kvindelige forfattere, der afholdtes på Vallekilde Højskole, fik efter ansøgning tildelt 10.000 kr.
Tidsskriftet Hvedekorn modtog 10.000 kr. i produktionsstøtte.

Legater til forfatteres efterladte
Lise Allen
Eddy Bønnelycke
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Ene Hovgaard
Niels Jæger
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Frida Budtz Müller
Beate Neergaard
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Gerda Smith
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1978 indeholdt bl.a. følgende poster:
NB: Finansåret gik kun fra 1. april til 31. december.

				      UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 		6.600.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier   		 560.000,00
 Engangsydelser    	     735.000,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen     			 130.000,00

Legater til kunstneres efterladte     281.000,00
Balance     			8.695.597,04 	8.695.597,04


Kunstfondens bestyrelse

Ifølge lov nr. 163 af 12. april 1978 består fondets bestyrelse af formændene for udvalgene for den bildende kunst, litteraturen, tonekunsten, kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning samt arkitekturen.

Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondets virksomhed.

Ved den nævte lov fik bestyrelsen imidlertid frataget sit rådighedsbeløb og sine tidligere opgaver med at kunne yde støtte bl.a. til arkitekter, scenografer, koreografer og til den kunstneriske skaben, som ikke umiddelbart kan henføres under de nævnte udvalg.

Formanden for udvalget for arkitekturen, arkitekt m.a.a. Hanne Marcussen, blev først beskikket i december 1978. Fondet har derfor i finansåret 1978 ikke været ledet af en fuldtallig bestyrelse.

Mogens Andersen


REPRÆSENTANTSKABETS SKRIVELSE AF 31. MAJ 1979 TIL MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER

Under henvisning til § 9, stk. 2, i bekendtgørelse af 9. august 1978 om Statens Kunstfond skal man herved meddele, at repræsentantskabet på et møde den 20. april 1979 har behandlet den fra kunstfondets bestyrelse modtagne beretning med regnskab for tiden 1. april 1978-31. december 1978, af hvilken et eksemplar vedlægges.

Et medlem, Martin Elmer, som har været forhindret i at deltage i nævnte møde, har givet udtryk for, at han ikke vil kunne stemme for godkendelse af beretning og regnskab og har begrundet sit standpunkt i den vedlagte redegørelse af 14. april 1979.

Det fremsendte materiale har ikke givet de øvrige medlemmer anledning til bemærkninger.

Frans Lichtenberg
/Gerda Birkelund


Ministeriet for kulturelle anliggenders skrivelse af 17. juli 1979 til repræsentantskabet

Med skrivelse af 31. maj 1979 har repræsentantskabet under henvisning til § 9, stk. 2 i ministeriets bekendtgørelse nr. 391 af 9. august 1978 om Statens Kunstfond m.m. fremsendt fondet beretning og regnskab for tiden 1. april-31. december 1978.

I den anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget beretningen og regnskabet til efterretning.

Til det af de billedkunstneriske udvalg i beretningen fremførte om problemerne i forbindelse med fondets arbejde på Færøerne og i Grønland skal ministeriet udtale, at man ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med loven om Statens Kunstfond at afsætte en bestemt del af fondets midler til grønlandske og færøske formål og at lade beløbene administrere af andre end kunstfondets sagkyndige udvalg. Man skal derfor henvise udvalgene til at anvende den i § 8 i bekendtgørelsen om Statens Kunstfond hjemlede adgang for udvalgene til i særlige tilfælde at antage sagkyndig kunstnerisk bistand - en mulighed som også det litterære udvalg i følge sin beretnmg agter at anvende, såfremt man skønner det nødvendigt Ministeriet vil i øvrigt tage spørgsmålet om en ændring i administrationen af støtten til grønlandske og færøske formål op til overvejelse i forbindelse med en kommende lovrevision.

Til det af det litterære udvalg i beretningen oplyste, hvorefter man dels af økonomiske grunde dels af principielle grunde ikke har ydet støtte til udgivelser i 1978, skal ministeriet udtale, at man finder det betænkeligt og stridende mod forudsætningerne for loven om Statens Kunstfond, såfremt udvalget principielt afviser at yde støtte til udgivelser. Der henvises til bemærkningerne til forslag til lov nr. 163 af 12. april 1978 om Statens Kunstfond og § 5, stk. 2 i ministeriets bekendtgørelse nr. 391 af 9. august 1978 om Statens Kunstfond m.v.

P.M.V.
E. B.
Hans Vilstrup


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 5. oktober 1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XIV. 1. april - 31. december 1978. 1979.


Opdateret af