Statens Kunstfond 1980


Udvalget for Litteraturen 1980


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra det litterære udvalg 1980

Ikke mindst når den dag nærmer sig, da kunstfondets udvalg skiftes ud, priser man den visdom, der fik lovens skabere til at bestemme, at udvalgsmedlemmerne kun har en begrænset funktionstid - og ikke kan genvælges. Det er godt, at der med tre års mellemrum kommer nye folk til, der kan se med friske øjne og måske råde bod på den uret, som måtte være sket. Det gamle udvalg føler i det mindste, at det er ved at blive træt, og det frygter, at det i for høj grad er blevet hængende i bestemte opfattelser og vurderinger - uanset udvalgets bedste vilje til at tage sine tidligere afgørelser op til revision, når et nyt sæt ansøgninger kom ind.

Hvis man prøver at sammenligne de fem udvalgsperioder, der er forløbet siden kunstfondet begyndte sin virksomhed, er det også klart, at udvalgene har haft forskellig praksis og forskellige synspunkter. Det nu afgående udvalg har utvivlsomt i nogle tilfælde støttet forfattere, der ikke ville have fundet nåde for alle tidligere udvalgsøjne, og omvendt er der nogle bevillinger fra tidligere perioder, som det seneste udvalg ikke havde kunnet gå ind for. Det er der ikke noget forkert, tværtimod. Det skøn over litterær kvalitet og over en forfatters fremtidige muligheder, der skal udøves, har så mange subjektive elementer, at det ikke fører til nøjagtigt samme resultater i to forskellige udvalgs arbejde. Netop lovens bestemmelser om udvalgsudskiftninger sikrer, at der over årene sker en udjævning af de subjektive vurderingers betydning.

Subjektiviteten må dog ikke overvurderes. Den har ikke i nogen af udvalgsperioderne ført til skævhed eller ensidighed ved legattildelingerne - i det mindste har alle udvalg støttet et meget bredt spektrum af meget forskelligartede forfattere. Det afgående udvalg har således i løbet af sin funktionsperiode, der på grund af finansårsomlægningen i 1978 kom til at omfatte 3 3/4 år (fire finansår), ydet tre-årige stipendier, arbejdslegater, rejselegater og produktionspræmier til mere end 200 forskellige forfattere. Antallet af forfattere, der fik tildelt større eller mindre beløb i 1980 androg lidt over 100 - heri medregnet forfattere, der har modtaget anden eller tredie portion af et tidligere tildelt tre-årigt stipendium. Det er således en meget stor del af de seriøst arbejdende danske forfattere, som udvalget har været i stand til at give en vis støtte i disse år, og man har bestræbt sig på at sprede de disponible midler så meget, som det var muligt, når de enkelte beløb ikke skulle blive helt forsvindende små.

Det er svært at være forfatter i dag, og hvis kunstfondet skulle kunne sikre alle forfattere af kvalitet et blot beskedent udkomme, måtte der være beløb af en anske anden størrelsesorden til rådighed. Det højeste, kunstfondet kan udrette ved sine tildelinger, er at give de pågældende forfattere arbejdsro i en kortere periode, så de kan koncentrere sig om færdiggørelsen af et litterært arbejde. Det er ikke muligt at befri andre end en håndfuld af forfattere, der - måske midlertidigt - har gode salgsindtægter af forlængst publicerede arbejder, for den byrde at søge arbejde, som ligger fjernt fra egentlig litterær virksomhed, og som gør det meget vanskeligt at fortsætte forfatterskabet med den ønskelige intensitet.

Det er naturligvis ikke muligt at sige noget fornuftigt om, hvilke muligheder der går tabt på grund af disse forhold. Men ingen kan være i tvivl om, at der både er bøger, der slet ikke bliver skrevet, og bøger, som er mindre gode, end de kunne have været, fordi forfatterne af ren økonomisk trang forhindres i at hellige sig det litterære arbejde i tilstrækkelig grad.

Udvalget har søgt at tilgodese skønlitteraturen i stor genremæssig bredde. Den tendens, der undertiden kan spores i offentligheden, til at koncentrere interessen om romaner, evt. noveller, og lyrik, kan virke indsnævrende og urimelig over for forfattere inden for andre genrer. Udvalget har derfor ydet støtte i begrænset omfang til oversættere, dramatikere, børnebogsforfattere, forfattere, der arbejder med den talte litteratur, fortrinsvis gennem radio, tegneserieforfattere, essayister, en enkelt plakatforfatter, kriminalforfattere og science fiction-forfattere. Man har desuden haft opmærksomheden henledt på behovet for at støtte færøske og grønlandske forfattere, uden at dette dog hidtíl har sat sig særlig mange spor. Udvalget håber, at det kommende udvalg vil finde det rigtigt at fortsætte i denne retning og opnå større resultater, end vi har kunnet.

Når udvalget nu afslutter sit arbejde, sker det med det håb, at ydelserne fra kunstfondet også i denne periode trods alt har været med til at muliggøre en større og bedre skønlitterær produktion end der ellers ville være fremkommet. Det er i det mindste ud fra dette formål, at arbejdet er udført, og kunstfondet eksisterer med dette for øje.

Man kunne gribe langt tilbage for at finde et motto for denne virksomhed, nemlig til Lyschander, der i 1608 skrev:

Jeg skriver, en anden hand falder mig bie,
Den tredie gjør sammelede:
Saa kand baade Kornet og Bogen groe,
Slet intet kand intet give,
Men naar der er noget at bygge paa,
Saa kand man en Gierning drive.

Poul Dam


Uddelinger

Udvalget har i perioden modtaget 251 ansøgninger og har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 60.000
Inge Eriksen
Per Larsen
Ib Michael
Ole Wahl Olsen

Rejsestipendier
Maria Giacobbe
Gynther Hansen
Uffe Harder
Folke Barker Jørgensen
Marianne Larsen
Jørgen Leth
Dan Turèll
Ann Mari Urwald

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Lisbeth Bendixen
Jacques Berg
Franz Berliner
Henrik Bjelke
Anne Marie Bjerg
Lars Bonnevie
Jytte Borberg
Poul Borum
Poul Thomas Brandt
Jan Bredsdorff
Per Brethvad
Inger Christensen
Ib Christiansen
Lene Christiansen
Erik A. Clausen
Bente Clod
Ulla Dahlerup
Per Gammelgaard
Holger Nielsen Garner
georgjedde
Rolf Gjedsted
Elsa Gress
Ulrik Gräs
Vibeke Grønfeldt
Bent Haller
Erik Frank Hansen
Angelo Hjort
Iben Holk
Knud Holten
Ole Hyltoft
Klaus Høeck
Nanna Jeiner
Hanne Marie Jensen
Jan Jensen
Villy Karlsson
Grethe Kemp
Jørgen Knudsen
Arthur Krasilnikoff
Christian Kronman
Torben Lange
John Fellow Larsen
Marianne Larsen
Ole Henrik Laub
Toni Liversage
Jørgen Ljungdalh
Vagn Lundbye
Henning Mortensen
Peter Mouritzen
Carsten Nagel
Peter Nielsen
Kaj Nissen
Henrik Nordbrandt
Poul P.M. Pedersen
Arne Herløv Petersen
Peter Poulsen
Grete Povlsen
Orla Bundgård Povlsen
Flemming Røgilds
Per Schultz
Peer Sibast
Christian Skov
Henrik Stangerup
Vagn Steen
Jannick Storm
Charlotte Strandgaard
Ole Strøm
Jens Smærup Sørensen
Preben Major Sørensen
Erik Thygesen
Ebba Torstenson
Martin Taarup
Carl van Webber
Dorrit Willumsen
Mikael Witte

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Ove Abildgaard: Alt er farve
Karsten Bjarnholt: Det er næsten løgn
Lars Bonnevie: Op i bjergene - ud på havet
Vibeke Grønfeldt: Den første sne
Per Højholt: Praksis 3
Hans Lyngby Jepsen: Nu kommer byen
Sten Kaalø: Nedskrevet
Hans Mølbjerg: En anden nærværelse
Egon Nielsen: Evig og altid Augusta
Hans-Jørgen Nielsen: Fodboldenglen
Lean Nielsen: Barnedigte
Christian Skov: Regnvejrsaften
Kirsten Thorup: Den lange sommer
Jess Ørnsbo: Børn

Legater til efterladte efter forfattere
Eddy Bønnelycke
Alice Gross
Kirsten Hallar
Eli Hohlenberg
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Else Lotinga
Karen Olesen Løkken
Beate Neergaard
Kirsten Ottzen
Jette Ploug Pedersen
Else Schaldemose
Gerda Smith
Elisabeth Søndergaard
Rose Thyregod
Eva Valentiner
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1980 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER   INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................  		9.200.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier    		  600.000,00
 Engangsydelser    			 1.014.500,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen    			  140.000,00

Legater til kunstneres efterladte   	  264.500,00
Balance     			14.154.135,27 14.154.135,27
Bevilgede ikke udbetalte beløb    	 1.920.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 15. november1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XVI. 1. januar-31. december 1980. 1981.


Opdateret af