Statens Kunstfond 1990


Udvalget for Litteraturen 1990


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1990

I 1990 modtog udvalget lidt mere end 240 ansøgninger om forskellig form for støtte. Lidt mindre end en fjerdedel af ansøgningerne, nemlig ca. 60, blev imødekommet. Der blev givet tre 3-årige legater á kr. 150.000,- om året, mens resten fordelte sig mellem rejselegater fra kr. 10.000,- og arbejdslegater op til 50.000 kr. Desuden blev der uddelt 20 produktionspræmier á kr. 25.000,-. Endelig har udvalget indstillet to forfattere til livsvarig ydelse og har haft den glæde, at repræsentantskabet accepterede begge.

Både når man betænker den enkelte ydelses størrelse og det totale antal af ydelser, må man blive bekymret for forfatternes økonomiske betingelser. Skønt disse ydelser forhåbendig kan virke som en nødvendig håndsrækning og en velkommen opmuntring for den enkelte forfatter, som får en af dem, kan de jo langtfra skaffe den arbejdsro, som koncentreret kunstnerisk arbejde kræver. Det ville derfor være meget ønskeligt, hvis kunstfondets bevillinger kunne opnå en beskeden udvidelse eller dog blive suppleret så meget, at de nogenlunde kunne holde trit med prisudviklingen i safundet.

Det forbavsende er imidlertid, at forfatterne udfolder en rig og vital virksomhed trods de vanskelige vilkår, de lever under. Når man betragter navnene på de forfattere, der har ansøgt om støtte, ser man, at de - uanset om de er blevet imødekommet eller ej - står for en meget betydningsfuld kulturel indsats, som må være ydet i en idealistisk hengivelse til det kunstneriske arbejde i sig selv uden smålig beregning af udbytte eller timeløn.

Man kan måske ikke forklare for enhver tvivler, hvorfor det er rimeligt at støtte den litterære kunst, men de fleste, der har en vis kulturel erfaring, kan godt indse, at en kulturnation ikke kan undvære en kunstnerisk højt kvalificeret litteratur, som kan formulere livsfølelse og livsforståelse i landet på denne tids betingelser for udtryk og indhold. Det må derfor være rimeligt, at forudsætningen for dette, nemlig en solid sikring af forfatternes materielle eksistens, tilvejebringes, og hvis markedet ikke kan eller vil, må det gøres gennem en aktiv kulturpolitik.

Bent Windfeld

Uddelinger

Det litterære udvalg har i perioden modtaget 242 ansøgninger hvoraf 173 fik afslag. Der er foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier á kr. 150.000
Maria Damsholt
Jens-Martin Eriksen
Jens Christian Grøndahl

Arbejdslegater
Vita Andersen
Carl Bang
Bert Blom
Camilla Christensen
Inger Christensen
Karen Marie Edelfeldt
Inge Eriksen
Sam Fleischer
Rolf Gjedsted
Uffe Harder
Peter Huss
F.P. Jac
Susanne Jorn
Per Lange
Torben Lange
Peter Laugesen
Hasse Bildt Lindegren
Viggo Madsen
Nina Malinovski
Henning Mortensen
Hans Mølbjerg
Bent Vinn Nielsen
Carsten René Nielsen
Lean Nielsen
Peter Legård Nielsen
Henrik G. Poulsen
Peter Rønnov-Jessen
Asger Schnack
Charlotte Strandgaard
Preben Major Sørensen
Pia Tafdrup
Lotte Thomsen
Morti Vizki
Maj-Britt Willumsen
Jess Ørnsbo

Rejselegater
Muniam Alfaker
Solvej Balle
Henrik Bjelke
Lone Bjelke
Thomas Boberg
Jørgen Gustava Brandt
Inger Christensen
Jette Drewsen
Christian Yde Frostholm
Iris Garnov
Ulrikka S. Gernes
Maria Giacobbe
Rolf Gjedsted
Simon Grotrian
Ulrik Gräs
Knud Holten
Flemming Jarlskov
Louis Jensen
Hans Lyngby Jepsen
Susanne Jorn
Birgitte Livbjerg
Ib Lucas
Peter Mouritzen
Erik Stinus
Hanne Marie Svendsen
Søren Ulrik Thomsen
Mâliârak Vebæk

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
AR-LITT Jylland - støtte til forfatterseminar
Forlaget Centrum - støtte til forfattehonorar til Poul Borum for oversættelse af Wallace Stevens digte

Produktionspræmier á kr. 25.000 (uden ansøgning)
Birthe Arnbak: Ingenmandsland
Carl Bang: Omvæltninger
Niels Barfoed: For enden af gaden
Henrik Bjelke: Togplan for Otto
Jørgen Gustava Brandt: Et mørkets partitur
Jette Drewsen: En smuk mand i farver
Gynther Hansen: Soldaterne
Angelo Hjort: De nederdrægtige
Klaus Høeck: Hep Ta Me Ron
Per Højholt: Praksis 9: Det gentagnes musik
Ingrid Mejer Jensen: Til Jorden
Ida Jessen: Under sten
Claes Johansen: Smuk er døden, som I fik
Hans Otto Jørgensen: Tårnet
Peter Laugesen: Nattur
Anne Marie Løn: Sent bryllup
Henning Mortensen: Hvor bli'r du af Kaj
Christian Skov: Ingers hvide ben
Merete Stistrup: En andens øjne
Morti Vizki: Forleden hos stjernekasteren

Legater til forfatteres efterladte
Helle Kastberg Bjerregaard
Eddy Bønnelycke
Helene Jørgensen
Karen Olesen Løkken
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Nedenstående forfatter er i 1990 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til livsvarig statsydelse:

Driftregnskabet for finansåret 1990 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 		28.238.300,00
Forfattere:
 3-årige stipendier   		 2.100.000,00
 Engangsydelser		     1.741.000,00
 Overført fra henlæggelse 
  til jubilæum     		  -94.000,00
 Restrådighed for finansåret   	   1.586.35
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen - præmiering mm.  	  501.413,65

Legater til kunstneres efterladte   	  699.000,00
Balance     			29.405.658,26 	29.405.658,26 

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 20. september1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXVI. 1. januar - 31. december 1990. 1990.


Opdateret af