Statens Kunstfond 1999


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 1999


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1999

Det nye litteraturudvalg tiltrådte lettere overvældet af den mængde af arbejde, som allerede ventede på os. Vores udnævnelse faldt først endelig på plads i begyndelsen af decem­ber og det foregående halve års bogproduktion - og det vil jo sige efterårssæsonen - blev sendt hjem til os i store kasser. En af vores første opgaver var at udvælge de allerbedste til præmiering. Vi klarede det, som tidligere udvalg jo har klaret det før os, men alligevel stiller vil os selv spørgs­målet, om overgangen fra "civil" forfatter til engageret medlem af Tremandsudvalget mon ikke er for brat? I alt fald har vi overvejet, om vi ikke, som det sidste i vores "em­bedsperiode", bør læse også det sidste halve års bøger. Så vores efterfølgere, til den tid, kan begynde helt forfra, så at sige.

Ellers er vi gået til opgaven med krum hals. Efter en vis usikkerhed i starten, har vi hurtigt fået etableret et smidigt samarbejde. Vores grund­indstilling til litteraturen er den, at ingen stil eller genre på forhånd er dømt ude. Lyrik, prosa, børne- og ungdomslitteratur måles og vejes efter præcis samme kriterier: er den fornødne kunstneriske kvalitet til stede - eller er den ikke.

Vi kan glæde os over, at den bevilling vi har til rådighed, aldrig har været større. På den baggrund har vi fundet det naturligt at forhøje legatportio­nerne i forhold til tidlige­re. For at begynde med toppen, opererer vi med legatstørrel­ser på 150.000 kr., 100.000 kr. og 50.000 kr. En særlig pulje, som vi internt kalder "turbolegaterne", er på 200.000 kr. hver. Som navnet antyder, har disse legater til formål at stimulere ansøgere, som efter vores vurdering har brug for et kraftigt skub for at komme videre med f.eks. et særligt krævende projekt.

Hvad de treårige stipendier angår, fastsættes deres størrelse af fondens bestyrelse. Beløbene er for øjeblikket på 240.000 kr. årligt, hvilket efter vores opfattelse er et passende niveau. Vi har uddelt fire stipendier i år, til fire ind­byrdes ret forskellige forfattere. Den yngste er 24, den ældste i begyndelsen af 50'erne.

En særlig pulje, som blev søsat året før vores tiltræden, er de toårige, såkaldte igangs­ætningsstipendier. Her har vi anlagt en lidt anden praksis end vores forgængere, idet vi som hovedregel mener, at ansøgere som allerede har udgivet bøger, ikke kan komme i betragtning. Derfor har vi afvist ansøgere, om hvis kunstneriske kvaliteter vi ikke er i tvivl, men som altså allerede er i gang og har udgivet en eller flere bøger. Denne praksis mener vi må være den eneste rigti­ge. Vi er i høj grad opmærksomme på de alleryng­ste forfat­tere, og mener de i virkeligheden er bedst tjent med at ansøge om - og evt. få tildelt - fondens "almindelige" ar­bejdslegater og stipendi­er.

Af de ca. 75 ansøgninger, vi har modtaget i denne pulje, har vi udvalgt 11 modtagere, som vi har vurderet efter nøjagtig samme kriterier som når vi tager stilling til andre for­fattere. Vi skal kunne fornemme, at der er tale om et overbe­visende talent, og trods de "begyndertræk", som naturligvis er til stede, skal der ikke være tvivl om det kunstneriske engagement.

Vi har i år præmieret i alt syv bøger, med samme beløb som vores forgængere, nemlig 50.000 kr. til hver. Også som vores forgængere, mener vi at et værk, som præmieres, skal udgøre et højdepunkt i den pågældende forfatters produktion og/eller i den pågælden­de bogsæson. Ikke desto mindre har vi i to tilfælde præmieret værker af debutanter, som vi har ment har markeret et så overbevisende talent, at en præmiering var både fortjent og passende. I et enkelt tilfælde har vi valgt at præmiere en oversættelse ud fra den be­tragtning at en oversættelse kan være af så høj kvalitet, at det er natur­ligt at opfatte den som en indsats på linie med et originalt værk.

I vores første år har vi kunnet indstille to forfattere til livsvarig ydelse og vores ind­stillinger er heldigvis tiltrådt af fondens repræsentantskab. Vi bemærker med tilfredshed, at fondens bestyrelse for øjeblikket arbejder på at forhøje ydelsens maksimumbeløb, så også de kunstnere, som samfundet har ønsket at hædre med en livsvarig ydelse, får glæde af de øgede bevillinger til Statens Kunstfond som helhed.

Endelig har vi støttet enkelte arrangementer o.l., men som hovedregel mener vi, at formidling af litteraturen kun i særlige tilfælde kan siges at være vores bord.

Som konklusion må vi sige at det har været et særdeles lærer­igt år for os, og vi har - trods den lidt kaotiske start - absolut ikke mistet ævred, men er parate til at kaste os over endnu et bogår med usvækket appetit.

Merete Torp, Bent Haller og Bent Vinn Nielsen


Uddelinger

Litteraturudvalget har i 1999 modtaget 317 ansøgninger, hvoraf 111 blev imødekom­met. Endvidere blev der uddelt 7 legater til efterladte efter forfattere.

2-årige igangsætningsstipendier à 75.066 kr.

Claus Handberg Christensen
Alan Hammerlund
Charlotte Kornerup
Marius Nørup Nielsen
Jussi Henry Adler Olsen
Melan Salimi
Signe Schlichtkrull
Palle Sigsgaard
Milli Svarre
Henriette Solveig Thorslund
Jesper Wamsler

3-årige stipendier à 240.000 kr.

Ole Korneliussen
Carsten René Nielsen
Jens Asbjørn Seehuusen
Charlotte Weitze

Arbejdslegater

Naja Marie Aidt
Sally Altschuler
Trine Andersen
Solvej Balle
Hanne Richardt Beck
Morten Blok
Thomas Boberg
Klavs Bondebjerg
Niels Brunse
Camilla Christensen
Christian Dorph
Birgit Filskov
Jørn Frederiksen
Christian Yde Frostholm
Rolf Gjedsted
Jens Christian Grøndahl
Katrine Marie Guldager
Kirsten Hammann
Henrik Hohle Hansen
Hans Henning Harmer
Christina Hesselholdt
Sven Holm
Johan W. Ibsen
Louis Jensen
Mads Storgaard Jensen
Claes Johansen
Pia Juul
Hans Otto Jørgensen
Kenneth Krabat
Hanne Kvist
Torben Lange
Stine Bitsch-Larsen
Ole Henrik Laub
Lotte Linck
Niels Lyngsø
David Læby
Viggo Madsen
Henning Mortensen
Morti Vizki
Lone Munksgaard Nielsen
Peter Nielsen
Peter Legård Nielsen
Jóanes Nielsen
Helle Nyberg
Erik Trigger Olesen
Inge Pedersen
Peter Poulsen
Tóroddur Poulsen
Juliane Preisler
Gorm Frederik Rasmussen
Karl E. Rasmussen
Grete Roulund
Peter Rønnov-Jessen
Morten Sabroe
Aase Schmidt
Nicolaj Stochholm
Preben Major Sørensen
Søren Ulrik Thomsen
Pernille Tønnesen
Vibeke Vasbo
Maj-Britt Willumsen
Thomas Winding
Jesper Wung-Sung

Rejselegater

Thomas Boberg
Klavs Bondebjerg
Jytte Borberg
Niels Frank
Merete Pryds Helle
Sven Holm
Marianne Larsen
Annette Lindegaard
Lars Movin
Niels Simonsen
Bodil Steensen-Leth
Poul Vad

Præmieringer à 50.000 kr.

Erik Ebert: Vejen væk (roman)
Pia Juul: Sagde jeg, siger jeg (digte)
Lotte Linck: Kragens skygge (roman)
Henning Mortensen: Tolderens sidste dage (roman)
Peter Poulsen, dansk gendigtning af Fernand Pessoa: Stik modsat af hvad som helst. Digte af Álvaro de Campos (digte)
Klaus Rifbjerg: Billedet (roman)
Søren Würtz: Løbetid (roman)

Støtte til projekter

Digternes Saloon til forfatterhonorarer i forbindelse med oplæsningsarrangementer

Sammenslutningen Assununu til oplæsning i Arabisk-Dansk Kulturfestival

Bestillingshonorarer

Den Anden Opera til Naja Marie Aidt, Trine Andersen, Sulaima Lea Hind, Marianne Larsen, Pablo Henrik Lønskov Llambías, Sidsel Falsig Pedersen, Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen

Operanord til Trine Andersen

Thorvaldsens Museum til Inger Christensen

Legater til forfatteres efterladte

Helle Kastberg Bjerregaard
Inga Klitgaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Film- og teaterudvalget har i forbindelse med forårsuddelingen 1999 foretaget følgende tildelinger:

3-årige arbejdsstipendier

Arbejdslegater
Finn Erik Bendixen
Carsten Brandt
Marie Brolin-Tani
Henning Carlsen
Jonas Elmer
Franz Ernst
Per Fly
Anne-Lise Gabold
Henrik Ruben Genz
Palle Granhøj
Pernille Grumme
Laila Hodell
Michael W. Horsten
Karen Margrethe Jensen
Erling Jepsen
Line Knutzon
Pelle Koppel
Kenneth Kreutzmann
Søren Marcussen
Jacques Matthiessen
Peter de Neergaard
Vivian Nielsen
Annette Mari Olsen
Cathrine Poher
Ulla Boje Rasmussen
Malene Ravn
Nikolaj Refn
Ole Roos
Elo Sjøgren
Martin Tulinius
Gritt Uldall-Jessen
Thomas Vinterberg

Arbejds- og rejselegater
Kasper Holten
Malte Claudio Lind

Rejselegater
Karin Betz
Camilla Bjørnvad
Jens Blendstrup
Nikolaj Cederholm
Laila Hodell
Marianne Nilsson
Pernille Overø
Torbjørn Rafn
Maja Ravn
Ina-Miriam Rosenbaum
Nils Schou
Christian Tom-Petersen
Linda Wendel

Grøn skillelinie

Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 1999 af repræsentantskabet ind­stillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydel­se, efter forslag fra udvalgene eller repræsen­tantskabet:

Bildende kunstnere

Eric Andersen
Lone Høyer Hansen
Viggo Rivad

Skønlitterære forfattere

Anne Marie Løn
Peter Nielsen

Kunsthåndværkere og designere

Gunhild Aaberg

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 1999 indeholdt bl.a. følgende poster:

				      UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 	 	0.000.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier   		 000.000,00
 Engangsydelser   			0.000.000,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen     		     000.000,00

Legater til kunstneres efterladte     000.000,00
Balance     			0.000.000,00 	0.000.000,00
Bevilgede ikke udbetalte beløb     0.000.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 16. september 2000 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXV. 1. januar - 31. december 1999. 2000.


Opdateret af