Lov om Statens Kunstfond 1964


Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

TilbageBekendtgørelse af 6. november 1964 om "Statens Kunstfond"

NB: dette er IKKE den gældende lovtekst!


Lov nr. 170 af 27. maj 1964

Lov om Statens Kunstfond

§ 1. Til fremme af dansk skabende kunst inden for den bildende kunst, den litterære kunst og tonekunsten oprettes et fond under navnet "Statens Kunstfond".

§ 2. Fondets midler anvendes til følgende formål :
a) Ydelser til bildende kunstnere, forfattere og komponister.
b) Indkøb af bildende kunst.
c) Afholdelse af udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til udsmykning af komrnunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.
d) Andre foranstaltninger, der sigter på at opretholde og fremme skalbende kunstneres produktion.
e) Støtte til efterladte efter bildende kunstnere, forfattere og komponister.

§ 3. Fondet ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 4 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Stk. 2. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondets virksomhed.
Stk. 3. Regnskabet og beretningen indsendes til ministeren for kulturelle anliggender gennem det i § 5 nævnte repræsentantskab. Det samme gælder eventuelle indstillinger fra bestyrelsen til ministeren.

§ 4. Til at administrere fondets midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst og 1 udvalg for tonekunsten. Af udvalgene for den bildende kunst administrerer det ene de til anvendelse efter § 2 c beregnede fondsmidler og det andet de midler, der i ørigt er beregnet anvendt til fremme af den bildende kunst. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender, for de 2 medlemmers vedkommende efter indstilling af repræsentantskabet og for det tredje medlems vedkommende efter forud indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person.
Stk. 2. Udvalgene administrerer selvstændigt de dem tillagte fondsmidler.

§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondets virksomhed. Repræsentantskabet består af 28 medlemmer, der udpeges således:

Ministeren for kulturelle anliggender udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne.
Stk. 2. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber, beretninger samt indstillinger med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.
Stk. 3. Repræsentantskabet afgiver indstilling til ministeren for kulturelle anliggender om ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige bevillingslove.

§ 6. Til de i § 2 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fondet, der i finansåret 1964-65 udgør 3.500.000 kr., i finansåret 1965-66 3.800.000 kr. og derefter 4.000.000 kr. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.
Stk. 2. Fondets sekretariatsudgifter afholdes af statskassen.

§ 7. De nærmere bestemmelser vedrørende repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed, regnskabsaflæggelse m.v. fastsættes af ministeren for kulturelle anliggender, der tillige fastsætter de nærmere regler for, hvorledes de af fondet erhvervede kunstværker skal fordeles, således at de kommer offentligheden eller videre kredse til gode.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juni 1964.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 133 af 25. maj 1956 om oprettelse af Statens kunstfond og Eckersberg-Thorvaldsenfondet.
Stk. 3. Midlerne i de i stk. 2 nævnte fonde overføres til Statens Kunstfond.
Stk. 4. Ministeren for kulturelle anliggender bemyndiges til at træffe de for overgangstiden nødvendige bestemmelser.
Stk. 5. Loven optages til revision senest i folketingsåret 1967-68. **)

Noter:
Loven er uderskrevet af kong Frederik IX og kulturminister Julius Bomholt
**) Ved lov nr. 210 af 1. maj 1968 er "folketingsåret 1967-68" ændret til "folketingsåret 1968-69".

Grøn skillelinie

NB: ovenstående er IKKE den gældende lovtekst!


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til siden om Statens Kunstfond

Udarbejdet 20. september 1996 af Niels Jensen

Opdateret af