Forfattere på Finansloven før Statens Kunstfond


Perioden 1965-, se mine sider om Statens Kunstfond

Oversigt


Principudvalgets periode 1923-1964

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1947-1972 Frederik IX
1912-1947 Christian X

1958 50.000 kr fra tipsmidlerne. Stipendier "fortrinsvis til lovende yngre forfattere". Der blev uddelt 20 portioner à 2.500 kr til følgende:

Birgit Arnbak, Carl Bang, J. Bech Nygaard, Leif E. Christensen, Tove Ditlevsen, E. Falk-Rønne, Jørgen Gustava Brandt, Jørgen Halck, Aksel Heltoft, Eva Hemmer Hansen, Johan Johansen, Hans Jørgen Lembourn, Mogens Linck, Niels Locher, Jens Lund Andersen, Ivan Malinowski, Orla Bundgård Povlsen, Halfdan Rasmussen, Klaus Rifbjerg, Lise Sørensen

1957
Karen Blixens hædersgave forhøjes med 4800 kr. til 9600 kr. Thit Jensen tillægges en hædershave på 9600. Forfatterne Albert Dam og Finn Methling får hver en årlig statsydelse på 2400 kr. Soya's statsydelse forhøjes fra 2700 kr til 3900 kr, Ellen Raae's statsydelse forhøjes fra 1800 til 2400 kr.
1956
Efter Thomas Olesen Løkkens og Martin A. Hansens død er der 5400 Kr, som undervisningsminister Julius Bomholt foreslår tildeles Peter Freuchen med 2400 kr årligt, og Ellen Raae 1800 kr. Yderlige foreslår ministeren at H.C. Branners årlige statsstøtte forhøjes fra 2700 Kr. til 3900 Kr. årligt. De 1200 kr., der blev ledige ved forfatteren Thisted Jensens død, ønskes givet til forfatteren R. Broby Johansen. De 2400 kr., der blev ledige ved komponisten Peder Grams død, skal tildeles komponisten Jørgen Jersild. 2400 kr., der blev ledige ved arkitekt Søren Lemchers død, skal tildeles arkitekt Povl Baumann.
1951
22.000 kr. af Tipstjenestens overskud stilles til rådighed til fordeling blandt unge forfattere.

De 9600 Kr., som er blevet ledige ved Johs. V. Jensens død, fordeles så Karen Blixen får sin hædersgave forhøjet med 1200 Kr., og Johs. Jørgensens Digtergage forhøjes fra 4800 Kr. til 9600. Kelvin Lindemann og Kjeld Abell optages på Finansloven med 1800 Kr. hver. En række understøttelser ændres: Rasmus Mortensen får en fast årlig ydelse på 900 Kr., P. Lauritzen får sin Digtergade forhøjet fra 1200 til 1800 Kr. Michael Neiiendams understøttelse forhøjes fra 1200 til 1800 Kr. Karen Nyrop Christensen og Arthur Pedersen får hver 1200 Kr. mod tidligere 900 Kr. endelig får komponisten Vagn Holmboe de 1200 Kr., som er blevet ledige ved Ad. Riis Magnussens Død.
1947
Johs. V. Jensen (1873-1950), hædersgave forhøjes til 9.600 kr. årlig. Johs. Jørgensen (1866-1956) og Martin Andersen Nexø (1869-1954) hver 4.800 kr.
1946
Lov om biblioteksafgift vedtages.
1946
Et antal forfattere slettes: Harald Bergstedt (1.200), Thorkil Barfod (900), Svend Fleuron (600) og Edvard Nielsen-Stevns (600). Finansudvalget tiltræder af følgende optages på Finansloven: Grethe Heltberg, Otto Gelsted, Inger Bentzon, Hakon Holm og Cai M. Woel med hver 1200 kr. Samtidig forhøjes Astrid Ehrencrone-Kiddes, Paul la Cours, H.C. Branners og Hans Kirks beløb med hver 600 kr.
1945
Valdemar Rørdam giver selv afkald på sin hædersgave (3.600).
1945
Martin Andersen Nexø (1869-1954) tildeles hædersgave.
1941
Martin Andersen Nexø (1869-1954), Hans Kirk (1898-1962) og C.E. Soya (1896-1983) slettes efter tysk pres fra Finansloven. Soya fik dog fortsat sine penge, men via Det kongelige Teater, Kirk fik via Frederiksbergs kommunaldirektør.
1940
Nogle konservative, bl.a. William Prieme, foreslår støtten til Martin Andersen Nexø (1869-1954) inddraget. Forslaget blev dog trukket tilbage igen.. Nyoptaget på Finansloven er Salomon J. Frifelt. Beløbet til Jørgen Bukdal og C.M. Norman-Hansen bliver forhøjet.
193?
J.C.A. Carlsen-Skiødt (1866-1950), støtte i gruppen "andre forfattere".
1939
Karen Blixen (1885-1962), årligt 1200 kr. Aug. F Schmidt og Johs. Lehmann hver 300 kr. Forhøjelser til bl.a. Knut Becker og Erling Kristensen.
1938
Kaj Munk tildeles årligt 1200 kr.
1937
Thit Jensen indtræder i "principudvalget". Nye forfattere på Finansloven: Anker Larsen (1080 kr), Helene Strange (540), N. Normann Hansen (540 kr). Beløbene forhøjes for: Hans Povlsen (1080 kr), Harald Bergstedt (1080 kr), Mathilde Malling (1080 kr).
1936
Nis Petersen (1897-1943) indstillet til fast støtte (1080 kr.), men afslog af principielle grunde. Jørgen Nielsen tildeles årlig støtte på 1080 kr. Forhøjelse af beløbene til Marie Bregendahl (2160 kr), Thorkild Gravlund (1820 kr) og Aksel Juel (1080 kr). Beløbet til Thit Jensen forhøjes med 540 til 1620 kr. Gyrithe Lembches støtte forhøjes også til 1620 kr.
På Finansloven er opført følgende Kunstnere og Videnskabsmænd, der er bevilget en Pengesum til bestemte Arbejder og videre Uddannelse:
Kunsthistoriker Wagner Baunvig, Dr. phil. Olaf Carlsen, Museumsdirektør P. Holm, Sekretær, cand.jur. Torben Lund, Bibliotekar Aage Marcus, Kontorchef Knud Oldendow, Direktør Thomas P. Hejle, Lærer Ejnar Poulsen, Forfatterne Kay Larsen, Aage Brodersen, Poul la Cour, J.H.O. Djurhuus, Aage Dons og Georg Rønberg, Forfatterinden Fru Sara Nielsen-Stevns, Forfatterne Peter Tutein, Chr. Engelstoft og Carlsen-Skiødt, Violonist Arvid Andersen, Operasangerinde Frk. Else Brems, Organist og Kantor Georg Fjelrad, kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensen, Pianist Holger Lund-Christiansen, Organist, Komponist Otto Sandberg Nielsen, Komponisterne Kjell Roikjer og Saxtorph-Mikkelsen, Pianistinde Frk. Ena Schrøder, Komponist Sv. Erik Tarp, kgl. Kapelmusikus Julius Thomsen, Organist og Kantor Hans Sørensen, Operasangerinde Frk. Else Trepiele, Komponisterne Kai Rosenberg og Finn Høffding, Balletdanser Hans Brenaa, Operasanger Richard Kroll, Sanger Viggo Larsen, Balletmester Harald Lander og Grafiker K.V. de Fine Licht.
1935
Hulda Lütken tildeles årlig understøttelse på 1080 kr.
1932
Hans Kirk (1898-1962), Tom Kristensen (1893-1974), Marcus Lauesen (1907-1975), Jacob Paludan (1896-1975) fast støtte. Erling Kristensen (1893-1961).
1931
Johs. V. Jensen (1873-1950), hædersgave.

1931 Et rådgivende udvalg, foreslået af "pricipudvalget" nedsættes. Udvalget fulde navn var Det stående rådgivende udvalg vedr. uddeling af statsydelser til skønlitterære forfattere. Medlemmer:

1930 21. april nedsættes et udvalg, "Principudvalget", der skal opstille principielle, grundlæggende regler for uddelingen af understøttelse. Udvalget afgav Betænkning vedrørende Statens Forfatterunderstøttelser, 1930.

Tilbage retur til toppen af siden

Før "Principudvalget"

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1912-1947 Christian X
1906-1912 Frederik VIII
1863-1906 Christian IX

1929
Støtten til Thit Jensen og Harald Bergstedt foreslås af nogle folketingsmedlemmer fjerne. Ved Finanslovens 3. behandlingen bevares støtten dog for begge efter navneopråb med henholdsvis 77/54 og 77/44 stemmer. Støtten til Thøger Larsens enke var også foreslået afskaffet, men forslaget blev nedstemt.
1922
Betegnelsen "hædersgave" genindføres efter sidst af have været brugt i 1911 og tildeles forfatterne Henrik Pontoppidan (1857-1943) og Vilhelm Thomsen (1842-1927), samt komponisten Carl Nielsen.
1922
der var 79 forfattere på finansloven. P.P. Pinstrup, Venstre, foreslået at støtten til Harald Bergstedt (1877-1965) og Thit Jensen (1876-1957) inddraget, men forslaget blev nedstemt.
1921
Johannes Jørgensen (1866-1956), Johan Skjoldborg (1861-1936), Johs. V. Jensen (1873-1950), Martin Andersen Nexø (1869-1954), Jeppe Aakjær (1866-1930) og Thit Jensen (1876-1957). Understøttelsen forhøjes.
Henrik Pontoppidan (1857-1943) fik 3.600 kr - det højeste beløb, Johs. V. Jensen (1873-1950) og Jeppe Aakjær (1866-1930) hver 2.400. Axel Juel (1883-1948), Hans Hartvig Seedorf (1892-1986), Harald Bergstedt (1877-1965) og Gyrithe Lemcke (1866-1945) mellem 700 og 900 kr. årligt.
Ingeborg Vollquartz (1866-1930), Anders Eriksholm (1870-1944), Olga Eggers (1877-1945), Morten Korch (1876-1954), fast støtte. Morten Korch havde tidligere modtaget midlertidig støtte.
1920
Følgende Forfattere tildeles paa Finansloven de nedennævnte Undersøttelser: Rich. Gandrup 1000 kr., Hans Ahlmann 500 kr., Ebbe Kornerup 500 kr., Henri Nathansen 1500 kr., Johs. Buchholtz 1000 kr., Will. Behrend 1000 kr.
For nedennævnte Forfattere og Komponister forhøjes Understøttelsen som følger: Harry Søiberg fra 500 til 1000 kr., Marie Bregendahl 500 til 1000 kr., Knud Hjortø 1000 til 1500 kr., Th. Gravlund 800 til 1000 kr., Peder Møller 1200 til 1500 kr., Chr. Boeck 800 til 1000, H.G.A. Jørgensen 400 til 800 kr., Ludolf Nielsen 500 til 800 kr., Aug. Enna 1600 til 2000 kr.
Paa Undervisningsministeriets Forestilling har Kongen bifaldet, at. det paa Finansloven opførte Beløb af 18,000 Kr. til midlertidige Understøttelser for Videnskabsmænd og Kunstnere fordeles saaledes:
Akademifuldmægtig L. F. la Cour 400 Kr.,
Valgmenighedspræst Sven Fenger 500 Kr.,
Lærer Ferd. Petersen-Blidstrup 400 Kr.,
Dyrlæge Roar Christensen 500 Kr.,
Forfatter Hans Kau 500 Kr.,
Skuespiller Robert Neiiendam 500 Kr.,
cand. math. Knud Aage Nissen 400 Kr.,
Dr. phil. I. C. Normann 400 Kr.,
Forfatterinde, Frk. Christine Reimer 400 Kr.,
Forfatter Thorkild Barfod 450 Kr.,
Forfatterne Harald Bergstedt 500 Kr.,
Marius Dahlsgaard 450 Kr.,
Forfatterinde Fru Astrid Ehrencron-Kidde 450 Kr.,
Forfatterne Sigurd Elkjær 450 Kr.,
Chr. Engelstoft 450 Kr.,
Carl Gandrup 500 Kr.,
cand. mag. Johannes Hoeck 400 Kr.,
Kristjan Jensen 400 Kr.,
Axel Juel 500 Kr.,
Joachim Kattrup 400 Kr.,
Aage Hermann v. Kohl 450 Kr.,
K. J. Kristensen 300 Kr., og P. Lauritsen 400 Kr.,
Forfatterinde, Fru Anna Linck 400 Kr.,
Forfatterne Lauritz Petersen 400 Kr.,
Knud Poulsen 400 Kr. og Christen Fribert 400 Kr.,
Cantor og Organist C. O. Debois 400 Kr.,
Violoncellist Fritz Dietzmann 500 Kr.,
Komponist Roger Henrichsen 500 Kr.,
Musikkritiker Gustav Hetsch 500 Kr.,
Pianistinde Frk. Ellen Margrethe Jensen 300 Kr.,
Operasangerinde. Frk. Thyra Larsen 500 Kr.,
Kommunelærer Gerhard Lynge 400 Kr.,
Komponist N. K. Madsen-Stensgaard 400 Kr.,
Koncertsangerinde, Frk. Ellen Benedicte Nielsen 400 Kr.,
Violinist Oluf Nielsen 400 Kr.,
Pianist Max Rytter 500 Kr.,
Organist N. O. Hansted 500 Kr.,
Koncertsangerinde, Fru Emily Thornfield 300 Kr.,
Pianistinde, Frk. Agnete Tobisen 400 Kr.
og Foredragsholder og Oplæser [Orla] Ramsøe 300 kr.
1919
Thorkild Gravlund (1879-1939) fast understøttelse.
Det paa Finansloven for i Aar opførte Beløb af 9000 Kr. til Rejseunderstøttelser i videnskabeligt og kunstnerisk Øjemed cr fordelt saaledes:
Prof. Chr. Blinkenberg, Prof. Niels Bohr og Operasanger Lauritz Melchior hvor 700 Kr., Landsarkivar Hornemann, Forfatter Jobs. Buchholtz og Pianist Chr. Møller, hver 500 Kr., Dr. phil. A. C. Højberg Christensen, Museumsinspektor Ove Poulsen, Forfatterne Vilh. Bergstrøm, Sognepræst Jørgen Falck Rønne, Johs. Hoeck, Louis Levy og Carl Sørensen, Komponist Sixtus Uriskov, Koncertmester C. W. Overgaard. Kostumetegner H. E. Melchior, Skuespiller Edvard Jacobsen og Operasanger Lars Boe hver 400 Kr. og Bibliothekar Peder Nielsen og Landskabsmaler C. H. Isaksen hver 300 Kr.

Det paa Finansloven for i Aar opførte Beløb af 12.000 Kr. til midlertidige Understøttelser for Videnskabsmand og Kunstnere er fordelt saaledes:
Forfatterne Harald Bergstedt, Axel Juel og Skoleinspektør P. Lauridsen hver 400 Kr., Forfatterne Hans Ahlmann, Aage Barfoed. Sigurd Elkjær, Chr. Engelstoft, Carl Gandrup, Richardt Gandrup, Adjunkt Olaf Hansen, Forfatterinde, Fru Eline Hoffmann, Forfatterne Chr. Houmark, Morten Korck, Ebbe Kornerup, Forfatterinde, Fru Anna Linck, Forfatterne Aage Matthison-Hansen, Hans H. Seedorf, Johann Sigurjonsson, Anders Thuborg, Violoncellist Paulus Bache, Organisterne I. L. Emhorg, Julius Foss. Chr. Geisler, Sangerinde, Frk. Stella Hellemann, Operasangerinde, Frk. Lilli Hoffmann, kgl. Koncertmester Ludvig Holm. Frk. Hortense Panum, Organisterne Vilhelm Poulsen. N. O. Raasted, Koncertsangerinde Fru Emily Thornfield, Overretssagfører L. Th. Arnskov, Telegrafist, exam. jur. C. Reiffenstein Hansen, Skoleforstander Thorvald Madsen, Skuespiller Robert Neiiendam, Træhandler Niels Sørensen, Magister Oskar Thyregod, Skoledirektør Chr. Buur, Skuespillerinde Fru Anna Jacobsen og Oplæser Orla Ramsøe hvor 300 Kr.
1918
Ludvig Holstein (1864-1943), Gunnar Gunnarsson (1889-1975), Harry Søiberg (1880-1954), Marie Bregendahl (1867-1940) fast understøttelse. Agnes Henningsen (1868-1962) også indstillet, men det blev nedstemt.

Det paa Finansloven til midlertidige Understøttelser for Videnskabsmænd og Kunstnere bevilgede Beløb er fordelt saaledes:
Forfatterne Hans Ahlmann 300 Kr.,
Aage Barfoed 300 Kr.,
Thorkil Barfod 250 Kr.
og Harald Bergstedt 300 Kr.
Forfatterinde Fru Louise Birke 200 Kr.
Forfatterne Sigurd Elkjær 300 Kr.,
Chr. Engelstoft 250 Kr.,
Richardt Gandrup 300 Kr.,
Adjunkt Olaf Hansen 300 Kr.,
Johannes Hoeck 250 Kr.,
Christian Houmark 250 Kr.,
Axel Juel 300 Kr.
Aage H. von Kohl 250 Kr.,
Morten Korch 250 Kr.,
J. I. Kronstrøm 250 Kr.,
Kay Larsen 250 Kr. og Einar Rosthøj 300 Kr.
Forfatterinde Fru Emmy Drachmann 300 Kr.
Forfatter Elith Reumert 250 Kr.
Koncertsanger Poul Bay-Olsen 250 Kr.
Organist C. H. Debois 300 Kr.
Kapelmester Jacob Gade 250 Kr.
Koncertsangerinde Fru Ingeb. Steffensen-Haldvig 250 Kr.
Komponist Roger Henrichsen 300 Kr.
Pianistinde Anna Sandby Henrichaen 200 Kr.
Kgl. Koncertmester Ludvig Holm 300 Kr.
Pianistinde Frk. Ellen Holmqvist 200 Kr.
Sangerinde Frk. Henriette Isager 200 Kr.
Violoncellist Louis Jensen 300 Kr.
Koncertsangerinde Frk. Jutta Johansen 300 Kr.
Sanglærerinde og Oratoriesangerinde Frk. Thora Keller 250 Kr.
Komponist Knud Lindhard 200 Kr.
Organist Frederik Matthison-Hansen 300 Kr.
Violinist Johan Nilsson 250 Kr.
Frk. Hortense Panum 300 Kr.
Sangerinde Fru Julie Rosenberg 200 Kr.
Koncertsangerinde Frk. Ebba Søgaard-Larsen 300 Kr.
Suffløse Fru Lauritze Colding 300 Kr.
Danserinde Frk. Ely Fischer 200 Kr.
Skuespiller Henrik Malberg 400 Kr.
Oplæser Orla Ramsøe 300 Kr.
Forfatter Aage Meyer Benedictsen 300 Kr.
Fhv Lærer Karl M. Kofod 200 Kr.
Havebrugskandidat Andreas Madsen 300 Kr.
Frk. Helene Strange 200 Kr.
Adjunkt Henrik Ussing 400 Kr.
Arkitekt H. Zangenberg 300 Kr.
Biskop Poulsen 400 Kr.
Professor, Dr. med. Chr. Jürgensen 300 Kr.
Forfatterinde Frk. Karen M. Møller 200 Kr.
Fhv. Lærer M. K. Sand 200 Kr.
Magister Thyregod 200 Kr.

Ved allerhøjeste Resolution af 29. Maj d. A. paa en af Undervisningsministeriet derom nedlagt Forestilling, har det behaget Hans Majestæt Kongen at bifalde følgende Fordeling af det paa Finansloven for Finansaaret 1918-19 under § 19. A. IX. B. 3 a. opførte Beløb til Rejseunderstøttelser I videnskabelig og kunstnerisk Øjemed:
Gobelinvæverske, Frk. Garde 300 Kr., Dr. theol Alfr. Jörgensen 250, Cand. mag. Gunnar Knudsen 300, Professor, Dr. Aug. Krogh 200, Professor J. Lindhard 250, Professor, Dr. med. Vilh. Maar 400, Professor, Dr. polit. Axel Nielsen 400, Museumsinspektør, Dr. phil. Fr. Poulsen 300, kst. Underinspektør, mag. art. Poul Nørlund 300, Forfatterinden, Fru Thit Jensen Fenger 300, Forfatterne Chr. Gjerløv 800, Ebbe Kornerup 300, Svend Leopold 300, Aage Matthison Hansen 200, Violinist William Andersen 500, Pianist Chr. Møller 300, Pianistinde Frk. Ulla Ove-Christensen 300, Koncertsangerinde Fru Emily Thornfield 300, Valdhornist Peter Robertson 300, Sanger Peter Nissen 300, Skuespillerinde Frk. Ella Ungermann 700, Skuespiller Gunnar Sommerfeldt 400.
1917
Thit Jensen (1876-1957) får forfattere fast understøttelse på 500 kr. Forinden havde Thit Jensen fået midlertidig støtte i 10 år. Fast understøttelse også til: Sven Lange 1000 kr., Thøger Larsen 1000 kr., Otto Rung 1000 kr., komponist Ludolf Nielsen 500 kr. Støtten forhøjes til: Joh. Skjoldborg fra 1200-1500, Jeppe Aakjær 800-1500, A.C. Andersen 400-1000 og Andersen-Nexø 1000-1500.
Kongen har bifaldet følgende Fordeling af det paa Finansloven opførte Beløb til Anvendelse til Rejseunderstøttelser i videnskabeligt og kunstnerisk Øjemed:
Bibliothekar J. Banke 250 Kr., Førstelærer H. Birkelund 100 Kr., Underbibliothekar Dumreicher 200 Kr., Bibliothekar Døssing 300 Kr., Forfatter Gravlund 250 Kr., Museumsforstander H. P. Hansen 250 Kr., Bibliothekar H. Hvenegaard Lassen 300 Kr., Professor J. Lindhard 500 Kr., Frk. Hortense Panum 250 Kr., Kunstkritiker Carl V. Petersen 250 Kr., Sognepræst M. Ring 250 Kr., Forfatterinde Fru Eilersgaard 200 Kr., Forfatter Rich. Gandrup 250 Kr., Forfatter J. I. Kronstrøm 250 Kr.,  Forfatterinde Fru E. Reumert 200 Kr., Forfatter Jóh. Sigurjónsson 300 Kr, Skuespillerinde Fru B. Moltke 700 Kr., Sceneinstruktør J. Guldbrandsen 300 Kr, Skuespiller P. Nielsen 300 Kr, Violoncellist E. Bruun 500 Kr., Operasanger Jørn Nielsen 400 Kr., kgl. Kammermusikus Fini Henriques 300 Kr., Violinistinde Frk. M. L. Schiøler 300 Kr., Koncertsangerinde Frk. I. Steffensen Haldvig 300 Kr.

Kongen har bifaldet følgende Fordeling af det paa Finansloven til midlertidige Understøttelser for Videnskabsmænd og Kunstnere bevilgede Beløb:
Forfatterne Hans Ahlmann, Harald Bergstedt, Fru Marie Bregendahl og Johannes Buchholtz, hver 300 Kr., Frk. Thora Constantin Hansen 200 Kr., Fru Astrid Ehrencron Kidde og Chr. Engelstoft, hver 250 Kr., Anders J. Eriksholm 300 Kr., Sv. Fleuron 200 Kr., Gunnar Gunnarsson. Fru Agnes Henningsen og Ludvig Holstein, hver 300 Kr., Fru Thyra Jensen 200 Kr., Axel Juel 300 Kr., Joachim Kattrup 250 Kr., Morten Korch 200 Kr., Niels Kr. Kristensen og Louis Levy hver 250 Kr., Hans P. Lunde, Frk. Johanne Madsen, Fru Lisa Mikaely og L. C. Poulsen, hver 200 Kr., Elith Reumert og H. Søiherg hvor 300 Kr., Fru Olga Eggers Thomsen 250 Kr., Forfatter og Oversætter H. F. Wandal 250 Kr., Forfatterinde Fru Ingeborg Vollquartz 200 Kroner.

Violoncellist Paulus Bache 300 Kr., Pianistinde Frk. Karen Bjerløw 300 Kr., Sangerinde Frk. Ragnhild Bro 200 Kr., Sangerinde Frk. Nora Elé 300 Kr., kgl. Koncertmester Ludvig Holm 300 Kr., Sangerinde Frk. Henriette Isager 250 Kr., Sangerinde Fru Gudrun Jærnøe 250 Kr., Violoncellist Louis Jensen 300 Kr., Organist Juel-Frederiksen 250 Kr., Sangerinde Frk. Lis Mogensen 250 Kr., Sangerinde Frk. Anna Munk 300 Kr., fhv. Tubaist i det kgl. Kapel Aug. Petersen 200 Kr., Organist Vilh. Poulsen 250 Kr., Komponist Adolf Riis-Magnussen 300 Kr., Fru Christiane Rützau 300 Kr., Kapelmester F. Schnedler-Petersen 300 Kr., Komponist Hugo Seligmann 300 Kr.. Sangerinde Frk. Helga Weeke 200 Kr., Maler Ernst Køie 200 Kr., Danserinde Frk. Warla Fischer 200 Kr., Frk, Underbibliothekar, Dr. phil. Ellen Jørgensen 500 Kr., Lærer Carl C. Lassen 200 Kr., fhv. Adjunkt Münster 200 Kr., Skuespiller Robert Neiiendam 300 Kr., Pastor Julius Schousboe 300 Kr., fhv. Lærer Sand 200 Kroner.
1916
Johan Skjoldborg (1861-1936), rejselegat
1914
Henrik Pontoppidan (1857-1943), understøttelse hæves fra 1.500 til 3.000 kr. Troels-Lund (1840-1921) havde ligeledes i flere år fået 3.000 kr, derefter fulgte Karl Gjellerup og Ernst von der Recke med fortsat 2.000 kr.
1912
Johs. V. Jensen (1873-1950), rejselegat
1911
Helge Rode (1870-1936), 800 kr. (1.800 kr?)
Karl Gjellerup (1857-1919), rejselegat
1910
Jeppe Aakjær (1866-1930), Børge Janssen (1867-1933), 3-årig understøttelse forlænges
1910
der nedsættes et bedømmelsesudvalg, bestående af:
1909
Johs. V. Jensen (1873-1950), Martin Andersen Nexø (1869-1954), fast understøttelse.
190?
Sophus Michaëlis (1865-1932) og Thøger Larsen (1875-1928) fast støtte efter henholdsvis 2 og 5 år.

Anders Eriksholm (1870-1944), Niels K. Kristensen (1859-1924), Astrid Ehrencron-Kidde (1874-1960), i perioden 1902-22 støtte i 6 år eller mere.
1908
Jeppe Aakjær (1866-1930), Børge Janssen (1867-1933), Johs. V. Jensen (1873-1950), 3-årig understøttelse
1907
Martin Andersen Nexø (1869-1954), den midlertidige understøttelse forhøjes til 1.500 kr. årligt.
1904
Amalie Skram (1846-1905), fast understøttelse, størrelse ?, Edvard Egeberg (1855-1938), fast støtte 600 kr.
1903
Jakob Knudsen (1858-1917), 600 kr. fra ministeriet.
1902
Chr. Balling (1843-1916), Severin Kjær (1843-1907), Anna Erslev (1862-1919) og Jenny Blicher-Clausen (1865-1907), 3-årig understøttelse
Ernst v.d. Recke (1848-1933), Alfred Ipsen (1852-1922), Karl Larsen (1860-1931), Johannes Jørgensen (1866-1956) fast understøttelse som afløsning for 3-årig understøttelse. (Niels Rasmussen Søkilde (1837-1905) og Johan Holm Hansen (1841-1920) var også foreslået, men blev strøget).
H.F. Ewald (1821-1908) og Holger Drachmann (1846-1908), fast understøttelse forhøjes
Johan Skjoldborg (1861-1936), rejselegat fra ministeriet

Tilbage retur til toppen af siden

Før systemskiftet

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1863-1906 Christian IX
1848-1863 Frederik VII

1901 Amalie Skram (1846-1905), Edvard Egeberg (1855-1938), 3-årig understøttelse
1901 Johannes Jørgensen (1866-1956), rejselegat
1900 Johan Skjoldborg (1861-1936), 3-årig ydelse på 800 kr.

1899 Valdemar Rørdam (1872-1946), rejsestipendium
1898 Edvard Egeberg (1855-1938), Jakob Knudsen (1858-1917) og Johan Skjoldborg (1861-1936) støtte fra ministeriet
1897 Karl Larsen (1860-1931), Otto C. Fønss (1853-1922) støtte fra ministeriet
1897 Anna Erslev (1862-1919) og Johan Skjoldborg (1861-1936), rejselegat
1896 Børge Janssen (1867-1933), H.F. Ewald (1821-1908), Holger Drachmann (1846-1908), rejselegat
1895 skolelærer Anton Andersen (1856-1911), børne- og ungdomsforfatteren N. Juel-Hansen (1841-1905), Johannes Jørgensen (1866-1956) støtte fra ministeriet.
1895 Jenny Blicher-Clausen (1865-1907) rejselegat
1894 Karl Larsen (1860-1931), rejselegat. 5 andre forfattere fik også rejselegat
1894 Chr. Balling (1843-1916), Joh. Grove (1859-1917) støtte fra ministeriet
1893 Henrik Pontoppidan (1857-1943), støtten genoptages med 1.000 kr. årligt, se udførlig gennemgang hos Bredsdorff..
1892 Frederik Barfod (1811-96), støtte forhøjes fra 1200 til 1400 kr.
1892 Henrik Pontoppidan (1857-1943), den 3-årig fra 1889 støtte forlænges ikke pga. en blasfemisk artikel i "Kjøbenhavns Børs-Tidende", se udførlig gennemgang hos Bredsdorff..
1891 En række videnskabsmænd, forfattere og kunstnere anmoder staten om at støtte Georg Brandes med en livsvarig ydelse på 3.000 kr. Forslaget blev vedtaget i Folketinget, men nedstemt af Landstinget.
1889 Holger Drachmann (1846-1908), ekstra bevilling på 2.000 kr til en kurrejse
1889 C.A. Thyregod (1822-98), livsvarig hædersgave forhøjes til 1.000 kr.
1889 Henrik Pontoppidan (1857-1943), 1.000 kr. i 3-årig støtte.
1888 Karl Gjellerup (1857-1919), 800 kr i midlertidig støtte fra ministeriet
1885 Sophus Schandorph (1836-1901), Carl Brosbøll (1816-1900), historikeren A. Thorsøe (1840-1920), understøttelsen forhøjet med tilbagevirkende kraft for de tre foregående år.
1884 Bl.a. Sophus Schandorph (1836-1901), Carl Brosbøll (1816-1900), historikeren A. Thorsøe (1840-1920), understøttelsen foreslået forhøjet
1883 Ernst von der Recke (1848-1933), 800 kr i midlertidig støtte fra ministeriet
1883 4 skolelærerforfattere (Emanuel Henningsen, Zacharias Nielsen, Jakob Nielsen (Knud Skytte) og Anton Nielsen) hver 500 kr. i midlertidig støtte fra ministeriet.

1882 10 forfatterinder, der fik 500 kr. hver i årlig understøttelse.

1881 Jacob Nielsen (1830-1901), skrev under pseudonymet Knud Skytte, 400 i midlertidig støtte fra ministeriet
1881 C.A. Thyregod (1822-98), fast understøttelse.
1880 Sophus Schandorph (1836-1901), årlig hædersgave.
1879 Holger Drachmann (1846-1908), årlig hædersgave.
1879 Zakarias Nielsen (1844-1922) og Emanuel Henningsen (1844-86), 200 kr fra ministeriet hver.
1878 Frederik Barfod (1811-96), Holger Drachmann (1846-1908), Vilhelm Bergsøe (1835-1911) og H.V. Kaalund (1818-85), fast understøttelse.
1878 C.A. Thyregod (1822-98), 800 kr. årligt.
1878 J.C. Hostrup (1818-92), livsvarig hædersgave på 3.000 kr.
1878 Elfride Fibiger, støtte fra ministeriet (hos Rasch anført som Elfride Fischer)
1878 C.A. Thyregod (1822-98), 600 kr fra ministeriet til udgivelse af folkelige oplysende skrifter.
1878 Holger Drachmann (1846-1908), ydelse fra ministeriet forhøjes.
1877 Emanuel Henningsen, skolelærer (1844-86), 200 kr. ministeriet.
1877 Johanne Schjørring (1836-1910), ministeriet.
1877 Augusta Brosbøll, (1853-1927), ministeriet.
1877 H.V. Kaalund (1818-85), 200 kr ministeriet.
1876 J.C. Hostrup (1818-92), indstillet til livsvarig hædersgave på 4.000 kr., men afvist af Landstinget..

1875 Kontoen for kunst og videnskab opdeles i 4 underkonti:

 1. Hædersgaver
  Chr Winther (1796-1876), den årlige hædersgave forhøjet
  Frederik Paludan-Müller (1809-1876), den årlige hædersgave forhøjet
 2. Fast understøttelse
  bl.a. H.F. Ewald (1821-1908), Meir Goldschmidt (1819-87), Carl Brosbøll (1816-1900)
 3. Midlertidig understøttelse
  bl.a. Jul. Chr. Gerson (1811-94), Holger Drachmann (1846-1908) 500 kr.
 4. Rejseunderstøttelse

1875 Møntsystemet ændres til kroner. En rigsdaler har værdien 2 kr. ("en daler").

1874 Benedicte Arnesen-Kall (1813-95), 200 rd., ministeriet
1873 H.V. Kaalund (1818-85), 300 rd. i årlig støtte fra ministeriet.
1872 Jón Sigurðsson (1811-1879), Island
1872 Meir Goldschmidt (1819-87), 500 rd. fra ministeriet.
1871 Frederik Barfod (1811-96), 300 rd. i årlig understøttelse
1871 Athalia Schwartz (1821-71), 200 rd. i ministeriel støtte.
1871 Jul. Chr. Gerson (1811-94), 200 rd. i ministeriel støtte, næsten årligt tildelt beløb indtil sin død

Tilbage retur til toppen af siden

Statslig støtte til forfattere 1848-1870

Der er nedenfor ikke skelnet mellem støtte optaget på Finansloven eller via Kultusministeriets midler. Støtte fra kongens civilliste (apanage), dvs. den understøttelse som kongen fik fra staten og frit kunne råde over, er dog angivet.

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1863-1906 Christian IX
1848-1863 Frederik VII

1863 H.F. Ewald (1821-1908), 300 rd.
1861 Ilia Fibiger (1817-67), 120 rd., fortsat til hendes død.
1861 Athalia Schwartz (1821-71), 120 rd., fortsat i de efterfølgende år.
1861 Meir Goldschmidt (1819-87), 300 rd. til en rekreationsrejse.
1861 Carl Brosbøll (1816-1900), 300 rd.
1860 H.C. Andersen (1805-75), årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1859 H.V. Kaalund (1818-85), 200 rd. Om efteråret yderligere bevilget 200 rd.
1858 Meir Goldschmidt (1819-87), 300 rd.
1858 Hans Egede Schack (1820-59), 400 rd. til studierejse.
1858 Thomas Overskou (1798-1873), 600 rd. årligt i midlertidig understøttelse indtil han får et embede (maskeret pension, da han ikke var pensionsberrettiget, men var blevet afskediget fra Det kongelige Teater).
1856 U.P. Overby (1819-1879), månedlig understøttelse fra kongens civilliste. (Hos Rasch anført som Th. Overbye!)
1856 Carl Brosbøll (1816-1900), rejselegat på 300 rd.
1856 Frederik Paludan-Müller (1809-76), 400 rd. til rekreationsrejse.
1854 Meir Goldschmidt (1819-87), 1.000 rd. i rejseunderstøttelse fra kongens civilliste.
1853 Chr Winther (1796-1876), årlig understøttelse hæves til 1.000 rd. (vedtaget 1851, men først udløst efter ophør af tilskud fra kongens civilliste, se partikulærkassen nedenfor).
1853 Jul. Chr. Gerson (1811-94), 200 rd. i understøttelse.
1852 J.C. Hostrup (1818-92), rejselegat på 400 rd.
1851 Henrik Hertz (1798-1870), årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1851 Frederik Paludan-Müller (1809-76), årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1850 Chr Winther (1796-1876), årlig understøttelse hæves fra 200 til 500 rd.
1850 Thomas Overskou (1798-1873), 300 rd. i ét år.
1850 C.F. Allen, historiker (1811-71), 600 rd. årligt i 2 år.
1849 Claudius Rosenhoff (1804-69), 200 rd., bevillingen blev fornyet år efter år til hans død.
1849 Adam Oehlenschläger (1779-1850), fortsat livsvarig støtte.
1849 H.C. Andersen (1805-75), fortsat livsvarig støtte.
1849 Carl Bernhard, pseudonym for A.N. de Saint-Aubain (1798-1865), fortsat livsvarig støtte.
1849 N.L.A. Høyen, kunsthistoriker, professor (1798-1870), (fortsat) livsvarig støtte.
1849 Frederik Paludan-Müller (1809-76), årlig understøttelse forhøjes fra 300 til 500 rd.
1849 Chr Winther (1796-1876), fortsat understøttelse på 300 rd. til han får en embedsstilling.
1849 Henrik Hertz (1798-1870), fortsat understøttelse på 400 rd. til han får en embedsstilling.
1849 C.J. Boye (1791-1853), 400 rd. om året i 3 år.
1849 Valdemar Thisted (1815-87), rejselegat på 600 rd.
1848 H.V. Kaalund (1818-85), understøttelse.

Tilbage retur til toppen af siden


Understøttelse af kunstnere under enevælden

Finansdeputationen

Oprettet 1816 efter Kieler-freden for at rette op på landets finansstyrelse. Den overordnede styrelse af finanserne blev altså henlagt hertil. Efter 1848 overførtes opgaven til Finansministeriet.

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1848-1863 Frederik VII
1839-1848 Christian VIII
1808-1839 Frederik VI

1847 Thomas Overskou (1798-1873), 300 rbd. årligt.
1847 Carl Brosbøll (1816-1900), der skrev under pseudonymet Carit Etlar, 200 rbd. årligt.
1845 H.C. Andersen (1805-75), understøttelsen forhøjes med 200 rbd. til 600 rbd. årligt. Forhøjelsen skete på Christian VIII initiativ.
1845 Chr. Bredahl (1784-1860), 300 rbd. indtil videre
1845 Friedrich Hebbel (1813-63), rejselegat.
1843 Friedrich Hebbel (1813-63), f. i Wesselburen i Holsten, flerårig støtte.
1842 Frederik Paludan-Müller (1809-76), 300 rbd. årligt indtil videre.
1842 Henrik Hertz (1798-1870), 300 rbd. årligt indtil videre.
1841 Carl Bernhard, pseudonym for A.N. de Saint-Aubain (1798-1865), 300 rbd. årligt
1839 Chr. Winther (1796-1876), 300 rbd. årligt
1838 H.C. Andersen (1805-75), 400 rbd. årligt
1825 Jens Baggesen (1764-1826), 200 rbd sølv.
1823 Rasmus Rask (1787-1832), 400 rbd. sølv årligt (ventepenge) til han fik en fast stilling. Beløbet blev fast i 1825 da han blev ekstraordinær professor (ringe løn), først i 1831 blev han professor i orientalsk sprog.
1818 N.F.S. Grundtvig (1783-1872), løntillæg, som han bevarede til 1842.
18?? Knud Lyne Rahbek (1760-1830), løntillæg
1814 Adam Oehlenschläger (1779-1850), lønttilæg på 600 rbd., der i 1825 blev forhøjet med 400 rbd. sedler. Støtten bevarede han til 1845, da hans professorløn var blevet fordoblet. Christian VIII bestemte dog at Oehlenschläger herefter årligt skulle have 600 rbd. til fortsat udgivelse af sine værker.

Tilbage retur til toppen af siden

Fonden ad Usus Publicos

Hvilket vil sige fonden til offentlig brug eller nytte. Fonden var stiftet 1765 med det formål at give "gratificationer" til veltjente embedsmænd og yde støtte til visse ekstraordinære praktiske opgaver. Et eksempel på det sidste var brolægningen i København. Senere blev et af hovedformålene at støtte såvel undervisning som videnskab og kunst, både bildende kunst, litteratur og musik. Fondens glansperiode var fra 1814 til dens ophør i 1842. I den periode lagde man vægt på at støtte yngre kunstnere og især med rejselegater.

Fondens indtægter kom i starten fra visse bøder (mulkter), arveløs kapital og betaling for titler. Senere også de besparede beløb fra vakante stillinger. Fondens midler blev bestyret af en direktion. Ikke uinteressant var fondens sekretær i perioden 1803-1832 Jonas Collin (1776-1861), der blev afløst af sønnen Edvard Collin (1808-1886). Hos famillien Collin kom som bekendt en lang række kunstnere, ikke mindst H.C. Andersen (1805-1875).

Bemærk at efter pengereformen i 1813 var rbd. (ringsbankdaler) som sedler i dårligere kurs end "rigtige" sølvpenge. Først fra 1838 fik de samme kurs, 1845 blev sedler indløselige med sølv, og den såkaldte seddeldækningsregel blev indført.
Fondens midler blev i 1842 overført til Kunstakademiet og Finansdeputationen.

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1839-1848 Christian VIII
1808-1839 Frederik VI
1766-1808 Christian VII

1841 H.C. Andersen (1805-1875), 600 rbd. som støtte til videre rejse.
1841 Carl Brosbøll (1816-1900), bedre kendt som pseudonymet Carit Etlar, 100 rbd. i studiehjælp.
1841 G.W. Gardthausen (1807-1872), Slesvig, 800 rbd. til rejse (Italien). Tysksproget forfatter.
1838 Frederik Paludan-Müller (1809-1876), 2-årigt legat.
1835 Chr. Winther (1796-1876), lån på 600 rbd. sølv
1834 H.C. Andersen (1805-1875), rejselegat forhøjet med 200 rbd. sølv
1833 H.C. Andersen (1805-1875), 600 rbd. sølv i to år til udenlandsrejse
1833 Henrik Hertz (1798-1870), rejselegat.
1832 J.L. Heiberg (1791-1860), rentefrit lån på 1000 rbd. sølv
1832 Henrik Hertz (1798-1870), støtte.
1831 N.F.S. Grundtvig (1783-1872), 500 rbd. sølv til studierejse til England.
1822 H.C. Andersen (1805-1875), 350 rbd. sedler årligt i 3 år. Senere forlænget til 1829.
18?? Knud Lyne Rahbek (1760-1830), lån til afdrag på "Bakkehuset".
18?? Jens Baggesen's sønner, støtte til udgivelse af faderens værker.
1819 Jens Baggesen (1764-1826), "gratification" på 1.000 rbd. i sedler.
1819 Knud Lyne Rahbek (1760-1830), hædersgave for bøgerne om Holberg.
1819 J.L. Heiberg (1791-1860), rejsestipendium. Senere (1825?) også et beløb til hjemrejsen.
1818 C.H. Pram (1756-1821), lån i forbindelse med rejse til Vestindien for at overtage en stilling der som toldforvalter.
1818 C.H. Pram (1756-1821), forskud på betaling for dramaet Drømmeren.
1818 B.S. Ingemann (1789-1862), 2-årigt rejselegat.
1817 Adam Oehlenschläger (1779-1850), rejselegat.
1817 J.L. Heiberg (1791-1860), 300 rbd. i sedler til hjælp til trykning af disputats.
1816 Knud Lyne Rahbek (1760-1830), hædersgave for bøgerne om Holberg.
1809 Knud Lyne Rahbek (1760-1830), 600 rd. til udgivelse af forelæsninger over dansk litteratur.
1805 Adam Oehlenschläger (1779-1850), to-årigt stipendium på 500 rd. årligt. Støtten var befalet af kronprins Frederik og blev blev forlænget til 1809, hvor han fik tildelt endnu 400 rd., nu på forandledning af Kongen. Kronprinsen var i 1808 blevet til Frederik VI.
1802 Henrik Steffens (1773-1845), rejselegat, dog i egenskab af naturvidenskabsmand.
1798 Henrik Steffens (1773-1845), rejselegat, dog i egenskab af naturvidenskabsmand.
1796 Jens Baggesen (1764-1826), støtte forlænget i endnu 3 år.
1793 Jens Baggesen (1764-1826), 600 rd. om året i 3 år til "pædagogiske studier" i forbindelse med en udenlandsrejse, der var nødvendig for hustruens og barnets helbreds skyld.
1786 Jens Baggesen (1764-1826), lån på 300 rd., der skulle tilbagebetales, når han begyndte at tjene på sine poetiske skrifter.

Tilbage retur til toppen af siden

Partikulærkassen

Denne "konto" er kongens privatkasse, og der findes et ubrudt regnskab for denne fra 1699 til dens ophør 1848. De første mange år var forbruget hovedsagelig til indkøb af billedkunst. I februar 1772 underskriver Christian VII en Forordning om Oprettelsen af et Gehejmestatsråd, der skulle sikre enevældens magt efter skandalen med Struensee (1737-72). En bemærkelsesværdig og magtfuld person i tiden efter blev Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), der i 1774 avancerede fra at være kongens kabinetssekretær til at være gehejmekabinetssekretær. Samtidig med Høegh-Guldberg starter partikulærkassen understøttelsen af ordets og tonernes kunst. Efter statskuppet i april 1784 blev han stiftamtmand i Århus og partikulærkassens betydning for forfatterne ophørte.

Kongerækken ser således ud i denne periode:
1839-1848 Christian VIII
1808-1839 Frederik VI
1766-1808 Christian VII

1842 Chr. Winther (1796-1876), 600 rbd. årligt indtil han fik en ansættelse, det skete først i 1853.

1783 Johan Herman Wessel (1742-1785), 50 rd.
1781 P.A. Heiberg (1758-1841), 30 rd.

1780 Peder Topp Wandall (1737-1794), "præmie" (dvs. beløb).
1780 Johan Herman Wessel (1742-1785), 50 rd.
1780 Edvard Storm (1749-1794), 100 rd. Understøttelsen (varierende ydelse) varede til hans død.
1780 Thomas Thaarup (1749-1821), 150 rd. årligt, så længe hans arbejde med at skrive kantater til Det kongelige Teater varede. Understøttelsen (varierende ydelse?) ophørte 1786.
1780 Birgitte Boye (1742-1824), 100 rd. for dramaet Melicerte.
1778 Birgitte Boye (1742-1824), 100 rd. "med henblik paa hendes gode poetiske gaver", hun skrev salmer og 125 af disse salmer var med i Høegh-Guldbergs salmebog 1778.
1776 Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788), "gratification" én gang for alle. Hun fik dog indtil 1780 hvert år et beløb af vekslende størrelse.
1772 Bernard (?), 10 rd. for en rejseskildring
1772 Johanna Maria Weyde (17??-????), 50 rd. for tragedien Beleyringen af Kiøbenhavn.
1772 student Johan Nordahl Brun (1745-1816), 100 rd. til opmuntring for "den første, af ham forfærdigede danske original-tragedie". Der henvises til Zarine, der havde premiere på Det kongelige Teater 17. februar 1772. Stykket havde motiv hentet fra Høegh-Guldberg: Verdens Historie (1768-1772).

Tilbage retur til toppen af siden


Kilder:

se også oversigten over mine kilder i al almindelighed

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 1997 af Niels Jensen


Opdateret af